сряда, 4 май 2011 г.

Цифрови технологии: Комисията и европейската промишленост обединяват усилията си за изграждане на интернет на бъдещето

На 03 май 2011 г. Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, даде началото на първата фаза от публично-частно партньорство за интернет на бъдещето (ПЧП-ИБ) на стойност 600 млн. EUR.
Партньорството има за цел да подкрепи иновациите в Европа и да подпомага предприятията и правителствата да разработват базирани на интернет решения, позволяващи да се  управлява експоненциалното нарастване на данните, достъпни онлайн. В настоящия си вид интернет не е в състояние да поеме бъдещите потоци от данни, нито да осигури желаната точност, устойчивост и безопасност. В рамките на партньорството ще бъдат проучени осем области, в които бурното развитие в обмена на данни може да стимулира иновациите и да осигури работни места в секторите на софтуера и на мобилните комуникации, както и при услугите.
Европейската комисия предоставя финансиране от 300 млн. EUR за 5 години, а европейските научноизследователски организации, публичният сектор и промишлеността се ангажират за посоченото ПЧП с насрещно финансиране в същия размер. Стартираните днес проекти ще получат финансиране от ЕС в общ размер на 90 млн. EUR (и още толкова от други партньори по проекта).
 Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по цифровите технологии, заявявя:
 „Икономиката, основана на интернет, ще нарасне до 5,8 % от БВП или почти 800 млрд. евро до 2014 г. А сме едва в началото на ерата на интернет. Европа трябва да мобилизира целия си талант да остане водеща в този сектор не само за да осигури своята бъдеща конкурентоспособност и да даде свободна изява на европейското творчество, новаторство и предприемачески дух, но и за да защити европейските ценности — неприкосновеност на личния живот, отвореност и многообразие. Ето защо следва да използваме обществените финанси по интелигентен начин за привличане на инвестиции от промишлеността — ако изгубим инициативата в инвестициите и иновациите, ще я поемат конкурентите ни в световен мащаб“.

В отговор на тази политика 152 водещи организации се ангажират да използват партньорството за изграждане на европейския интернет на бъдещето. Частни дружества, изследователски организации и публичният сектор се ангажират с финансиране в размер на 90 млн. EUR за първата фаза от програмата, което е  равностойно на финансирането от  ЕС. Това е първата част от общо 300 млн. EUR, с които ЕС ще участва през петте години на ПЧП.

Стандартизирана и оперативно съвместима интернет платформа за услуги
Проектът FI-WARE ще бъде финансиран от ЕС с 41 млн. EUR за разработване на основна платформа, необходима за разработването на новаторски интернет услуги на бъдещето, свързани например с правото на неприкосновеност на личния живот, обработката на данни в реално време и изчислителните облаци. Желаещите да разработят свои иновативни решения ще получат свободен достъп до набора от инструменти. Водещ елемент при разработките ще бъдат осем целеви проекти, финансирани с по около 5 млн. EUR в продължение на 2 години, които ще осигуряват напредъка в интернет на бъдещето по отношение на:
- данните за околната среда, които са обществено достояние (проект ENVIROFI);
- внасянето на по-интелигентен подход във веригата за създаване на добавена стойност при хранителните продукти (SMARTAGRIFOOD);
- извличането на ползи от управлението на електроенергията на общностно ниво  (FINSENY);
- преустройването на градските зони с една по-интелигентна и ефикасна обществена инфраструктура (OUTSMART), разработването на иновативни екосистеми в Лондон, Берлин, Аархус, Сантандер и Тренто, обхващащи съответно транспорта и околната среда, управлението на отпадъците, водоснабдяването и канализацията, интелигентното отчитане на потреблението и уличното осветление, както и управлението на водните ресурси и на околната среда;
- свързаните в мрежа медии, включително игрите (FI-CONTENT);
- оптимизирането на веригите за добавена стойност при международната  логистика (FINEST);
- личната мобилност (INSTANT MOBILITY);
-осигуряването на повече безопасност на обществените градски райони (SAFECITY)
Първата фаза на ПЧП-ИБ ще продължи две години (2011—2012 г.) и ще се състои в разработването на инструментариум за услуги от общо естество като прелюдия към втората фаза.
Втората фаза (2013—2014 г.) ще се състои в широкомащабни изпитания на иновативни и комплексни интернет услуги и приложения в широк кръг от области из цяла Европа. 
Третата фаза (2014— 2015 г.) ще цели превръщането на резултатите от тези изпитания в плодотворни цифрови екосистеми и тяхното свързване със съответните регионални политики в областта на иновациите. 
ПЧП-ИБ е отворена инициатива. Многоетапният подход и откритите покани за предложения, свързани с FI-WARE, са гаранция за широко и свободно участие.
Резултатите от ПЧП-ИБ ще са обществено достояние и могат да послужат за разработването на допълнителни нововъведения. 
Повече информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар