неделя, 8 май 2011 г.

Антитръст: Комисията започва разследване срещу фармацевтичните компании Cephalon и Teva

Европейската комисия съобщи, че започва антитръстово разследване, чиято цел е да установи дали сключено споразумение между базираната в САЩ фармацевтична компания  Cephalon и израелската компания за генерични лекарства Teva, може да има за цел или резултат възпрепятстване навлизането на генеричното лекарство Modafinil на пазара на Европейското икономическо пространство. Подобно търговско поведение може да представлява ограничителна антиконкурентна  практика, която да е в нарушение на чл. 101 от ДФЕС. 
Modafinil е лекарство, което се използва при лечение на някои видове нарушения на съня. В съобщението Комисията напомня, че самото започване на производство все още на означава, че тя разполага с неоспорими доказателства за нарушение, а само че случаят ще се разследва като приоритетен.
Разследването  започва по собствена инициатива на Комисията (ex officio) по повод сключено през месец декември 2005 г. споразумение между Cephalon и Teva за патентно нарушение в Обединеното кралство и Съединените щати при лекарството Modafinil, познато с търговското наименование Provigil®. Като част от споразумението, Teva се задължава да не продава своя генеричен продукт  Modafinil на пазарите от  Европейското икономическо пространство до месец октомври 2012 г. По споразумението са сключени серия от договори, които са предмет на антитръстови разследвания в Съединените щати, инициирани от антитръстовия орган на САЩ– Федералната търговска комисия.
Няма законово установен срок за приключване на производствата по установяване на антиконкурентни практики. Продължителността на разследването зависи от редица фактори като сложността на случая, доколко предприятията ще сътрудничат на Комисията по време на разследването и как ще упражнят правото си на защита.

Кога започва антитръстово разследване
Член 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз забранява споразумения  и съгласувани практики, които могат да засегнат търговията и да ограничат или предотвратят конкуренцията. Процедурата по прилагане на тази разпоредба е разписана в Антитръстовия регламент (Регламент на Съвета (ЕС) № 1/2003 г., който се прилага както от Комисията, така и от националните органи по конкуренция на държавите членки.
Член 11(6) от Антитръстовия регламент предвижда, че образуването на производство от Комисията освобождава органите по конкуренция на държавите-членки от техните правомощия да прилагат членове 101 и 102 (забрана за злоупотреба с господстващо положение на пазара) по отношение на разследваните антиконкурентни практики.Член 16 (1) предвижда в случай на започнало антитръстово производство от Комисията, националните съдилища трябва да избягват да вземат решения, които биха противоречали на решение, което би взела Комисията в рамките на инициирания от нея случай.
За да се избегнат подобни конфликти Комисията е информирала страните и органите по конкуренция на държавите-членки, че е започнала разследване по случая.

История на проучването на фармацевтичния сектор
През 2008 и 2009 г. Комисията започна широкообхватно проучване на фармацевтичния сектор. Сред редицата установени факти, проучването се натъква и на съществуващия риск за европейските потребители, произтичащ от прилагането на патентни споразумения, сключвани между производителите на оригинални и генерични лекарства, чиято цел е забавяне навлизането на пазара на евтини генерични медицински продукти. Обикновено тези споразумения са известни като „плащане за закъснение” "pay-for-delay". Комисията регулярно наблюдава потенциално проблематичните патентни споразумения от този род. Второто подобно наблюдение стартира през месец януари тази година и резултата се очаква в средата на годината.
Към момента Комисията провежда също и редица индивидуални разследвания, при които има съмнения за прилагани антиконкурентни практики. През месец юли 2010 г. Комисията изрази задоволството си от факта, че Общият съд потвърди решението й срещу AstraZeneca, което е първия случай на установена злоупотреба на фармацевтичния пазар. Компанията е злоупотребила с регулаторната рамка с цел да предотврати или поне забави навлизането на пазара на конкурентни генерични лекарства, поведение ясно определено от съда за незаконно. AstraZeneca обжалва решението на Общия съд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар