сряда, 11 май 2011 г.

Енергетика: Информация за стрес-тестовете за безопасност на ядрените централи

Днес Европейската комисия даде допълнителни разяснения по характеристиката и предназначението на стрес-тестовете, чрез които ще се проверява сигурността на ядрените централи, начина на оповестяване на резултатите и следващите стъпки.

Какво представляват  ядрените стрес-тестове?
"Стрес-тестове" представляват набор от допълнителни критерии за безопасност, изготвени в светлината на ядрената авария в Фукушима. Тези критерии ще се прилагат в целия Европейски съюз и ще бъдат в допълнение на националните стандарти за безопасност. Целта им е да се прецени дали границите на безопасност, използвани при лицензирането на атомните електроцентрали са достатъчни за покриване на непредвидени събития.
Целта е да се извлече поука от това, което се случи в Япония и да се предотврати вероятността подобен инцидент да се случи в Европа. Един от най-важните уроци, който следва да се научи е, че може да се случи немислимото и две природно бедствия да ударят по едно и също време централата и да „нокаутират” напълно  системата й за захранване. В Япония централата устоя на земетресението, но последвалото цунами прекъсна електрозахранването, необходимо за охлаждане на горивните елементи. Ако те не се охлаждат, съществува риск от разтопяване на горивото и изтичане на радиоактивност и радиация, която може да замърси  почвата и водата.

Какво ще бъде тествано? За първи път ли се прави проверка дали атомните електроцентрали в ЕС могат да издържат на природни бедствия?
Всяка атомна централа в ЕС е преминала обстоен процес на разрешение, преди да започне да работи. Ако АЕЦ работят в регион, където съществува риск от земетресения, необходимо е операторите да докажат, че централата може да издържи на степента на земетресението, което може да се очаква в региона. За да се оцени риска от земетресение, обикновено се взема под внимание миналия опит. Ако в даден регион, се е случило земетресение с магнитуд 6 по скалата на Рихтер, се предполага, че такова земетресение може да се случи отново. Електроцентрали от такива  области трябва да бъдат изградени по начин, при който да могат да работят или да изключват автоматично, ако се случи земетресение от подобен мащаб. Същото се отнася и за наводнения и други бедствия.
Опитът от Фукушима учи, че силата на земетресенията може да бъде много по-висока от това, което се е случвало в миналото, стрес-тестовете следва да включват по-висок марж на сигурност. Ако централата е изградена да издържа магнитуд от 6 по скалата на Рихтер, сега е необходимо да се докаже, че тя може да работи или да се изключи автоматично при земетресения от по-висока степен. Същото се отнася и за наводненията и други природни бедствия.
В допълнение към това, независимо от причината, електроцентралите трябва да докажат, че разполагат с достатъчно мощност от резервни системи, в случай, че захранването е прекъснато. Това включва батерии, дизел-генератори.  Първо: трябва да се опише какво се случва, когато първите резервни система не работят, и второ да се опише верижната реакция.

Ще се включват ли в стрес-тестове опасности, идващи от човека?
Европейският съвет определи, че атомните централи трябва да се подложат на "всеобхватна" оценка на риска и безопасността. Това може да включва също така и бедствия причинени от човека.

Кой определя критериите?
Критериите са определени и одобрени от Европейската комисия и Европейската група на регулаторите за ядрена безопасност (ENSREG), която включва 27 независими национални органи, отговорни за ядрената безопасност в страните си. Това бе решено от Европейския съвет на 23 и 24 март 2011 година. Гюнтер Йотингер, който отговаря за енергетиката, е взел решението от името на Европейската комисия. Не е необходимо официално решение на Европейската комисия, или на ниво  министър.
 
Има ли краен срок за вземане на решение?
Няма краен срок за приемане на стрес-тестове.

Какво е WENRA? Защо те изготвят проекта с предложенията за стрес-тестовете?
WENRA е организация на Западноевропейските ядрени регулатори от държавите-членки, които са имали или имат ядрена енергетика. Европейският съвет възложи на ENSREG и Комисията да използват "налични експертни познания, по-специално на WENRA". Решението е взето от ENSREG и от Комисията.

Всички атомни електроцентрали ли ще  се изследват?
Да. Всички атомни централи в ЕС ще трябва да бъдат оценени при използването на договорените общи критерии и методология.

Как ще се извършват изпитанията? ЕС ще изпраща ли експерти във всички 143 атомни електроцентрали в ЕС?
ЕС никога не е имал намерение да изпраща свои експерти в атомните електроцентрали. Европейският съвет заяви, че оценката се извършва от "независимите национални органи и чрез партньорската проверка". Това означава, че националните органи, отговорни за ядрената безопасност, ще участват и ще изготвят докладите, които ще бъдат разгледани от партньорската група с цел последователност.

Ще се извършват ли партньорска проверка на място?
Дали това ще се случи, и кои атомни електроцентрали ще се контролират на място, ще бъде взето от екипа на партньорската проверка.

Надеждна ли е проверка, при която националните регулатори ще проверяват това, което вече са проверили?
Националните регулаторни органи няма да  проверяват отново това, което вече  са проверили в миналото. Стрес-тестове ще са нови и ще представляват набор от въпроси и критерии. Те включват по-висока безопасност при природни бедствия и наличие на резервни системи за захранване. В допълнение, участието на международните партньорски проверки ще гарантират доверието и отговорността на целия процес. Още повече, като се има предвид, че от 27-те държави -членки 14 са с ядрена енергия и 13 не са.

Какви са сроковете за стрес-тестове?
Оценките ще започнат възможно най-скоро. На базата на националните доклади и на резултати те от направените партньорски проверки, Комисията ще представи становището си в междинен доклад до Европейския съвет на 9 декември 2011 година.

Какво ще стане, ако дадена атомна централа не издържи тестовете?
Въз основа на националните отчети и резултатите от партньорските проверки, държавите-членки ще взимат решенията как да процедират с резултатите от оценките. Решенията за отделните инсталации, остават национална отговорност. В случай, че не е възможно техническо или икономическо подобрение на атомната централа, реакторите трябва да бъдат затворени и изведени от експлоатация.

Какво се случва, ако дадена държава не затвори централа, която не е издържала тестове?
Комисията ще публикува доклада на националния орган, както и на партньорската проверка. Това означава, че резултатите ще са публично известни и правителството ще трябва да  обясни на своята общественост защо не е взело решение и защо отказва да реагира.

Като се има предвид, че бедствията не познават граници, съседите на ЕС ще приложат ли също тези тестове?
Комисията работи за разширяване на оценките и спрямо други страни, по-специално тези съседни държави, в които   работят ядрени инсталации: Швейцария, Руската федерация, Украйна и Армения. Първите реакции са положителни. Русия вече е направила конкретни предложения за подобряване на международната рамка за безопасност.
Комисията също е готова да даде експертно мнение на МААЕ и на трети страни, както за извършване на прегледи на безопасността, така и за по-нататъшно развитие на международната правна рамка и регулаторен капацитет в определени страни. Тя също може да  предостави допълнителна финансова помощ на трети страни.

Какви ще са следващите стъпки  след изготвяне на доклада?
Комисията ще направи предложение за преразглеждане на законодателството в областта на ядрената безопасност в светлината на резултатите от стрес-тестове през 2012 година. Действащата  директива за ядрена безопасност (25/06/2009) дава правна сила на някои от принципите на безопасност, изготвени от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Компетентността за изпълнение на критериите за ядрена безопасност остава на държавите-членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар