сряда, 25 май 2011 г.

Цифрови технологии: Новите правила в областта на телекомуникациите, които са в полза на гражданите и предприятията в цяла Европа, вече са в сила

Преработените правила на ЕС относно телекомуникационните мрежи и услуги  бяха приети официално от Европейския парламент и Съвета в края на 2009 г.  Парламентът  и  Съветът  постигнаха  съгласие,  че  правилата трябва да  бъдат  транспонирани  в  националните  законодателства  на 27-те държави-членки най-късно до 25 май 2011 г.
С  двете  директиви,  които  влизат  в  сила  на 25 май 2011 г.,  а  именно Директивата за по-добро регулиране и Директивата за правата на гражданите, се изменят пет отделни съществуващи директиви на ЕС (Рамковата директива, Директивата  за  достъп,  Директивата  за  разрешение,  Директивата  за универсалната  услуга  и  Директивата  за  правото  на  неприкосновеност  на личния  живот  и  електронни  комуникации).  Беше  приет  и  нов  регламент  за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).  Той  бе  създаден  официално  в  Рига  през  май 2010 г.
От 25 май 2011 г. европейците следва да се ползват от нови права  и  услуги  по  отношение  на телефоните, мобилните  връзки и интернет. До тази дата държавите членки трябва вече да са транспонирали в националните си законодателства новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията, чиято цел е осигуряване на по-конкурентен телекомуникационен  сектор и по-добри услуги за потребителите.
Чрез новите правила държавите членки следва да гарантират напълно правата на потребителите като правото да извършват смяна на телекомуникационния си оператор в рамките само на един ден, без да сменят телефонния си номер, правото на повече яснота по отношение на услугите,  които се предлагат на потребителите,  както и по-добра  защита  на  личните  данни  онлайн.
Новите надзорни правомощия, предоставени на Европейската  комисия,  и  новите регулаторни  правомощия,  предоставени наОргана на европейските регулатори в областта  на  електронните  съобщения, ще създадат по-голяма регулаторна сигурност и ще помогнат на телекомуникационните  оператори  да  се  разраснат  в  рамките  на единен  общоевропейски  телекомуникационен  пазар.
Комисията също напомня, че тя активно е сътрудничила с държавите членки с оглед бързото транспониране на правилата в националните законодателства и дава ясен сигнал към тези държави членки, които не са приели новите правила своевременно, че ще разгледа възможността за започване на наказателна процедура срещу тях. Трябва да се има предвид, че утвърждаването  на единния  пазар  на  телекомуникационни   услуги  е  ключова  цел  на Програмата  в  областта  на  цифровите  технологии.
По повод на влизането на новите правила в сила, заместник председателят на Европейската комисия Нели  Крус,  заявява:
„Гражданите и предприятията следва да се възползват изцяло от  възможностите, които им дават новите правила, за да получат по-конкурентни  телекомуникационни  услуги. Ще  направя  всичко възможно, за  да им помогна в това  отношение.  Ако тези  права  не  бъдат предоставени  на  практика,  ще  предприема  необходимите  мерки  спрямо държавите-членки и телекомуникационните оператори, за да поправя това положение.“

От 25 май новите правила на ЕС осигуряват на гражданите и предприятията:

По-високи равнища на защита на потребителите и по-голям избор: 
  • възможност за смяна на   стационарния или мобилния  телефонен оператор в рамките на един работен ден, при запазване на телефонния номер;
  • да се осигури най-много 24 месеца продължителност на първоначалните договори за ползване на услуга, сключени с клиентите, и задължително изискване към операторите  да предлагат 12-месечни  договори.  Това  ще  позволи  на клиентите да се прехвърлят по-лесно към друг оператор, ако намерят по-изгодни условия;
  • да се предоставя на клиента по-ясна  информация  за  услугите,  за  които  е  абониран. Потребителските договори  трябва да дават информация  за минималните равнища  на  качество  на  услугите.  По-специално  на  интернет  абонатите трябва  да  се  предоставя  информация  за  техниките  за  управление  на трафика и  влиянието им  върху  качеството на  услугата,  както и  за  всички други  ограничения (например  ограничения  на  ширината  на  честотната лента,  налична  скорост  на  връзката,  блокиране  или  ограничаване  на достъпа  до  някои  услуги  като  интернет  телефония (VoIP)).  Договорите трябва  да  съдържат  и  подробна  информация  за начина на  компенсации  и възстановяване  на  средства,  в  случай,  че  качеството  на услугата  не  отговаря  на  тези  минимални  равнища.
По-добра  защита  на  правото  на неприкосновеност  на  личния живот и безопасността в онлайн пространството:  
  • по-добра защита срещу нарушаването на сигурността на личните данни и спам (нежелани  електронни  съобщения),  задължително  уведомяване  при нарушаване на сигурността на личните данни;

По-съгласувано регулиране на цялата територия на ЕС: 
  • националните  регулатори  получават  по-голяма  независимост  и  ще  имат правомощия,  като  крайна  мярка,  да  задължават  телекомуникационните оператори  със значителна пазарна мощ да разделят своите съобщителни мрежи  от  предоставянето на услуги по такъв начин, че да  се  осигури недискриминационен достъп на другите оператори (без непременно да се разделя  собствеността  или  да  се  налага  създаването  на  отделно дружество).
  •  на  Комисията,  в  сътрудничество  с Органа  на  европейските  регулатори  в областта  на  електронните  съобщения Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) са  дадени  също  така допълнителни  правомощия  за  надзор  на  мерките  за  защита  на конкуренцията  на  телекомуникационните  пазари (така  наречената „процедура  по  член 7“). На практика, ако Комисията прецени,  че проект на мярка  за защита  на  конкуренцията, за която националния регулаторен орган е изпратил уведомление,  би  създала  пречка пред  единния  пазар  на телекомуникационни  услуги,  тя може  да  извърши  задълбочена оценка  и  след  консултация  с  BEREC  може  да  издаде  препоръка  до националния  регулатор  за  изменение  или  оттегляне  на  планираната  от него мярка. Националните регулаторни органи трябва да се съобразяват в най-пълна степен с тези препоръки.
Сред  другите  нови  елементи  в  пакета  е  подобреният  достъп  до  службите  за спешна помощ, включително до 112 — единния европейски номер за спешни повиквания.
Неотдавна Комисията направи препоръка въз основа на новите елементи в  актуализираните телекомуникационни  правила, в която  дава указания на  националните  регулаторни  органи  в  областта  на телекомуникациите  как  да  уреждат  конкурентния  достъп  на  трети  страни  до свръхвисокоскоростните оптични кабелни мрежи (известни също като мрежи за „достъп от следващо поколение“ — ДСП).
Комисията съобщава, че ще следи отблизо въвеждането на новите правила в областта  на телекомуникациите от държавите-членки  и  ще  използва  всичките  си правомощия,  разширени  неотдавна с Договора от Лисабон,  за  да  гарантира пълното  и  навременно  транспониране  в  националните  законодателства  на актуализираните  правила  на  ЕС  в  тази  област.  С  цел  да  подпомогне държавите-членки  в  транспонирането  на  новите  правила  в  областта  на телекомуникациите,  Комисията  изготви  насоки  по  различни  въпроси, като например бисквитките и универсалната услуга.

Има ли проблем за България в контекста на изложената информация?
За съжаление България отново  е изостанала и все още не е приела новите правила, от което следва, че съществува реална възможност Комисията да започне наказателна процедура срещу страната. Приемането на новите правила е особено належащо, за да се гарантират в пълна степен правата на потребителите на телекомуникационни услуги в България. Наложената практика от мобилните оператори за автоматично подновяване на договорите е довела до закрепостяване на  потребителите на мобилни услуги към определен оператор и де факто те не могат да прекратят договорите си и да се възползват от правото си на свободен избор на оператор.
От друга страна българските потребители, които са част от европейските потребители,  вече имат възможност да подават жалби до Комисията и да изискват да им се гарантират  правата на свободен избор и защита на личните данни, както са разписани в новите директиви.

 Повече информация за Програмата в областта на цифровите технологии:

Няма коментари:

Публикуване на коментар