събота, 21 май 2011 г.

Енергетика: Какви са целите поставени пред държавите членки и Европейската комисия за реалното разгръщане на интелигентните мрежи

Наскоро Европейската комисия представи Съобщение до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за развитие на интелигентните мрежи: В съобщението-Интелигентните мрежи: от иновации към разгръщане (Smart Grids: from innovation to deployment) се определят политическите насоки, чиято цел е да се стимулира внедряването на бъдещите европейски мрежи за електроенергия.Защо трябва да се изграждат „интелигентни мрежи”?
Използването на технологичния напредък в информационни и комуникационни технологии при развитието на т.н. "интелигентни мрежи" ще позволи на електроенергията да протича към потребителите, където и когато е необходима и то на достъпна цена. Интелигентните мрежи ще дадат на потребителите възможността да проследяват потреблението си на електроенергия в реално време, а интелигентните измервателни уреди ще дават силни стимули на потребителите да спестяват енергия и пари.
Предварителните оценки са, че интелигентните мрежи ще намалят емисиите на CO2 в ЕС с 9%, а домакинствата ще могат да намалят годишната си консумация на електроенергия с 10%. Те също ще допринасят за гарантиране сигурното функциониране на електроенергийната система и са основен двигател за интегриране на вътрешния енергиен пазар и включване в мрежата на все по-големи количества енергия от възобновяеми източници.
Процесът на прилагането на по-активни преносни и разпределителни системи, под формата на интелигентни мрежи, е от основно значение за развитието на вътрешния пазар на енергия. Стремежът към по-ниско производство на въглеродни емисии, съчетан със значително подобрената ефективност в отговор на търсенето, ще мотивира потребителите да станат много по-интерактивни със системата за доставка на електроенергия.
Очакванията са, че интелигентните мрежи ще предложат големи ползи за всички участници в електроенергийната система. Операторите на мрежата ще могат да управляват по-ефективно мрежата, а търговците на дребно ще бъдат в състояние да подобрят обслужването на клиентите. Интелигентните електрически мрежи ще допринесат за промяна на нагласите на потребителя и от пасивен ползвател на енергия, той ще се превърне в интерактивен участник на пазара по веригата за доставки.
При интелигентните мрежи може да се посочат редица предимства: те позволяват едновременното съществуване на централизирано и децентрализирано произведена електроенергия, те създават условия за навлизане на нови играчи на пазара и за разработване на нови иновационни услуги при запазване на общата надеждност на системата и конвенционалната енергия. Освен това, въвеждането на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни уреди ще повиши развитието на технологиите в ЕС и ще спомага за създаването на нови умения и работни места.

Ролята на държавите-членки за развитието на интелигентните енергийни мрежи
Държавите-членки следва да гарантират на потребителите достъп до информацията за консумацията им на енергия и за съответните суми за плащане.
Държавите – членки (все пак да напомня, че България е равноправен член на ЕС от 2007 г. и това важи и за нея) трябва да гарантират на потребителите възможността да могат да следват действителното си потребление на електроенергия в реално време, което на практика ще им даде силни стимули за пестене на енергия и средства. Тенденциите показват, че чрез интелигентни измервателни уреди едно европейско домакинство може да спести 10% от потреблението си, т.е. около 60 € на година за средно европейска страна. Комисията ще следи отблизо дали държавите следват заложените цели, а именно:

До септември 2012 г. държавите-членки трябва да изготвят план за изпълнение и график за въвеждането на интелигентните мрежи.

Ролята на Европейската комисия при изграждането на интелигентните мрежи
През последното десетилетие ЕС е похарчил около € 300 милиона за научни изследвания и развитие на проекти за модерни електроенергийни мрежи. Комисията ще насърчава координиран подход при въвеждането на интелигентни мрежи на европейско и регионално равнище.
На този етап Комисията предлага следните действия за реално разгръщане на интелигентните мрежи.
  • Разработване на европейско равнище технически стандарти, които да осигурят оперативна съвместимост на различните системи: всеки свързан към електрическата мрежа трябва да може да обменя и да интерпретира наличните данни за оптимизиране на потреблението и/или производството. Комисията е дала мандат на Европейска организация по стандартизация да разработи и да предаде на европейските и международни пазари стандартите, необходими за бързо развитие на интелигентните мрежи. Първият набор от стандарти за интелигентни мрежи трябва да бъде изработен до края на 2012 година.
  • Осигуряване най-високо ниво на защита на данните за потребителите и операторите на мрежата .
  • Приспособяване на съществуващата законодателна рамка на ЕС, с цел стимулиране на инвестициите в електропреносни мрежи, които са насочени към подобряване на енергийната ефективност и гарантиране на по-високо качество на услугите.
  • Освен поставените цели в директивата за електроенергия за въвеждане на интелигентни измервателни уреди , Комисията ще поиска от държавите-членки да изготвят планове за действие, чиято цел е въвеждането на интелигентни мрежи.
  • Гарантиране на прозрачност и конкурентоспособност на пазара на дребно. За тази цел Комисията ще наблюдава прилагането на законодателството за вътрешния енергиен пазар - Третия енергиен пакет. Чрез Директивата за енергийните услуги ще бъдат въведени минимални изисквания към информацията, предоставяна на клиентите. През юни 2011 г. ще бъде предложено преразглеждане на Директивата.
  • Насърчаване на допълнителни технологични иновации. Още през 2011 г. Комисията ще предложи демонстрационни инициативи за изграждане на нови мащабни интелигентни мрежи. Комисията ще започне промишлена инициатива за "Интелигентни градове и общности.”

    Няма коментари:

    Публикуване на коментар