сряда, 25 май 2011 г.

Енергетика: Европейските стрес-тестове за оценка на сигурността на ядрените централи са готови

Европейската комисия и Европейската група на регулаторите за ядрена безопасност European Nuclear Safety Regulators' Group (ENSREG), се договориха днес за обхвата на  критериите (стрес-тестовете) и начина, по който ще се извършва контрола на безопасността на атомните централи.
От 1 юни 2011 г., на всички 143 атомни електроцентрали в ЕС ще се направи преоценка на сигурността чрез използване на единни критерии (стрес-тестове) валидни за  целия Европейски съюз. Комплексните изпитания ще обхванат както природни бедствия, така и опасности предизвикани от човека (т.е. поражения предизвикани от  самолетни  катастрофи и терористични атаки). Всички аспекти, свързани със сигурността, като например мерки за предотвратяване на терористични атаки ще бъдат разглеждани отделно, след дискусии с държавите-членки, тъй като в тези случаи се отчита  необходимостта от гарантиране на поверителността.

Процесът на оценка на атомните централи включва три стъпки:
 •Първа стъпка: Операторите на атомните електроцентрали трябва да направят предварителна оценка, като отговорят на предварително зададен въпросник, заложен в стрес-тестовете и приложат съответните документи, проучвания и планове.

Втора стъпка: Националният регулатор следва да изготви национален доклад, в които да направи преценка дали проверката, направена от операторите на атомната централа, е достоверна.

Трета стъпка: Извършване на партньорски проверки. Международни екипи ще направят преглед на националните доклади. Екипите ще се състоят от седем души - един европейски представител на Комисията и шест членове от 27-те национални регулаторни органи. В екипите ще се включват  двама постоянни членове  на ENSREG. Те ще бъдат част от всички екипи при насрещните  партньорски проверки  на 14-те национални доклади на всички държави-членки с ядрена енергетика. Целта е да се гарантира последователност на тестовете. В екипите ще се включват и по четери  непостоянни членове на ENSREG. Съставът на всеки от екипите ще се решава съвместно от Европейската комисия и ENSREG.
Точният състав на всеки екип ще бъде определен по-късно. Екипите могат да решат да инспектират ядрените инсталации на място.

Към вече направените разяснения, Комисията добавя още информация за  основните моменти свързани с провеждането на оценките за ядрената безопасност на атомните централи, след взетите поуки от аварията във Фукушима.

Какво ще се оценява чрез стрес-тестове?
Чрез прилагане на стрес-тестовете ще се преценява дали  атомната електроцентрала може да устои на последиците от следните събития:
 1. Природни бедствия: земетресения, наводнения, силен студ, висока температура, сняг, лед, бури, торнадо, проливен дъжд и други екстремни природни условия.
2. Всички повреди и действия, причинени от  човека. Тези инциденти могат да бъдат: самолетни катастрофи, експлозии в близост до атомни електроцентрали, причинени от газов контейнер или от петролен танкер, приближаващ централата, пожар. Сравними инциденти с вредните последици от терористични атаки (самолетна катастрофа, взривни вещества), също са обхванати.
3. Превантивни мерки срещу други терористични актове и злонамерени действия:
Превантивните мерки срещу терористични атаки–всички мерки, които трябва първо да се предприемат, за  да  спрат атаките ще бъдат разглеждани отделно с участието на експерти,  например експерти по  борба с тероризма, служители на министерствата на националната сигурност. Причината е, че тези проблеми са свързани с националната сигурност. Мерките, предприети за борба с терористични актове, не могат да бъдат направени публично достояние- докато резултатите от стрес-тестове ще бъдат публикувани. По тези въпроси Комисията ще работи съвместно с държавите-членки.
Пример за превантивни мерки: такива са системите за произвеждане на мъгла, които се използват когато самолет се приближи до атомна централа. В този случай мъглата възпрепятства пилотът да види централата и на практика става невъзможно за него да насочи самолета си към нея.

Ще имат ли екипите от партньорските проверки достъп до централите при контрола?
Да. На  екипите от партньорските проверки изрично им е разрешено да инспектират централите на място. Държавите-членки трябва да им дадат достъп до атомните електроцентрали и да им помогат по всякакъв начин при осъществяване на проверките на място.


Всички ли атомни електроцентрали се се изследват? 
Да. Всички съществуващи и планирани атомни централи  в ЕС ще трябва да се подложат на преценка в съответствие с договорените общи критерии и методология.
Кога се очакват окончателните резултати от партньорските проверки?
До края на април 2012 година.
Какво ще следва  след доклада?
Европейският съвет призова Комисията да преразгледа съществуващата рамка за ядрената безопасност. Предложенията на Комисията ще отразят изцяло резултатите от стрес-тестовете. Съществуващата директива за ядрена безопасност (25/06/2009) придава правна сила на някои от принципите на безопасност, изготвени от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Компетентността по изпълнението на директивата  за ядрена безопасност е на държавите-членки
Повече информация за стрес-тестовете.
Пресконференция на комисаря по енергетика и председателя на ENSREG


Няма коментари:

Публикуване на коментар