понеделник, 2 юли 2012 г.

Икономическа политика: Какви действия следва да предприемат държавите членки и ЕС в съответствие с "Пакта за растеж и работни места"

На 28 и 29 юни се проведе поредната среща на Европейския съвет, където основната тема на дискусиите беше как Европа и държавите членки да излязат от кризата и как да вървят по пътя на устойчивия растеж. В заключителен документ държавните и правителствените представители на държавите членки приеха важен документ, наречен "Пакт за растеж и работни места", в който са изброени задачите и политиките, които трябва да се решават и прилагат, както от държавите членки, така и на равнище ЕС.
За съжаление в България, макар и член на ЕС и участващ при одобряването и приемането на такива документи и политики, няма дебат и няма широко обсъждане по поставените за решаване  ключови въпроси. Направих си труда да потърся документа на страницата на Министерски съвет, но не го намерих. А видно от приетия документ на всички държави членки се вменяват изключително важни задачи, които са свързани със задълбочени структурни реформи на икономиката, чиято цел е постигане на целите на "Европа 2020".
Ето и текста на приетия текст на документа:

„ПАКТ ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА“


Държавните и правителствените ръководители,

като дават израз на решимостта си да стимулират интелигентния, устойчив, приобщаващ, ефективен по отношение на ресурсите и създаващ работни места растеж в контекста на стратегията „Европа 2020“,

като изтъкват необходимостта от мобилизиране за тази цел на всички лостове, инструменти и политики на всички равнища на управление в Европейския съюз,

като припомнят значението, което стабилните публични финанси, структурните реформи и целенасочените инвестиции имат за устойчивия растеж,

взеха решение относно следния пакт:

ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1) Всички държави членки запазват пълния си ангажимент да предприемат незабавно необходимите действия на национално равнище за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. Новите инструменти на Европейския съюз за икономическо управление трябва да се прилагат цялостно и ефективно, а прибягването до „партньорски натиск“ следва да се засили. Разглежданите предложения, целящи окончателното оформяне на тази рамка („двоен пакет“), трябва бързо да бъдат приети.

2) При изпълнението на препоръките за отделните страни държавите членки ще поставят особен акцент върху следните аспекти:
а) постигане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа, при спазване на Пакта за стабилност и растеж и при отчитане на характерните за отделните страни обстоятелства; особено внимание трябва да бъде отделено на инвестициите в ориентирани към бъдещето области, свързани пряко с потенциала на икономиката за растеж, и на осигуряването на устойчивостта на пенсионните системи. Комисията наблюдава въздействието на сериозните бюджетни ограничения върху стимулиращото растежа изразходване на публични средства и върху публичните инвестиции. Тя ще докладва за качеството на публичните разходи и обхвата на възможните действия в границите на ЕС и във фискалните рамки на национално равнище;
б) възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката и спешно приключване на преструктурирането на банковия сектор;
в) насърчаване на растежа и конкурентоспособността, по-специално като се преодолеят дълбоко вкоренените дисбаланси и се задълбочат структурните реформи, за да се отключи вътрешният потенциал за растеж, включително чрез отваряне на мрежовите индустрии за конкуренция, насърчаване на цифровата икономика, реализиране на потенциала на екологичната икономика, отстраняване на необоснованите ограничения спрямо доставчиците на услуги и улесняване на процеса на започване на стопанска дейност;
г) ефективна борба с безработицата и социалните последици от кризата; осъществяване на реформи за повишаване на равнищата на заетост; по-големи усилия за увеличаване на заетостта сред младите хора, особено с цел подобряване на първия им професионален опит и на участието им на пазара на труда, така че в рамките на няколко месеца от завършване на училище младите хора да получават предложение за качествена заетост, продължаващо обучение, чиракуване или стаж, което може да се осъществи с подкрепата на ЕСФ; и разработване и прилагане на ефективни политики за борба с бедността и за подпомагане на уязвимите групи. Държавите членки бързо ще изпълнят националните си планове за работни места, а за следващия европейски семестър ще разработят още по- амбициозни и прецизни национални планове за работни места. Държавите членки следва да използват възможностите за покриване на субсидиите за временно наемане на работа със средства от Европейския социален фонд;
д) модернизиране на публичната администрация, по-специално чрез премахване на забавянията в съдебната система, намаляване на административната тежест и развитие на услугите на електронното правителство. Най-добрите практики в тази област следва да се обменят.
ПРИНОС НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ КЪМ РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА

3) Необходими са допълнителни спешни мерки на равнище Европейски съюз за стимулиране на растежа и заетостта, за укрепване на финансирането на икономиката в краткосрочен до средносрочен план, както и за превръщане на Европа в по- конкурентоспособно място за производство и инвестиции.
а) задълбочаването на единния пазар чрез премахване на оставащите пречки ще бъде основен фактор за насърчаването на растежа и създаването на работни места, по- специално в цифровите и мрежовите индустрии. За тази цел Комисията възнамерява да представи през есента на 2012 г. допълнителни мерки за засилване на растежа като част от втория Акт за единния пазар. Вече е постигнат важен напредък по мерките, които са част от първия Акт за единния пазар, в т.ч. приемането на предложението относно стандартизацията и постигнатото в Съвета съгласие по предложенията относно отчетността, рисковия капитал и фондовете за социално предприемачество, алтернативното разрешаване на спорове и разрешаването на спорове онлайн. Възможно най-скоро следва да бъде постигнато съгласие по предложенията относно обществените поръчки, електронния подпис и признаването на професионални квалификации. Приветства се съобщението на Комисията за усъвършенстване на управлението на единния пазар. Държавите членки и Комисията ще осигурят по-добро изпълнение и прилагане на правилата на единния пазар, а Комисията ще наблюдава резултатите, в т.ч. посредством годишен доклад в рамките на европейския семестър. Приветства се и съобщението на Комисията относно изпълнението на директивата за услугите, което следва да се приложи незабавно, включително посредством строги партньорски проверки на националните ограничения и бързи действия за премахване на необоснованите пречки. В обхвата на тази директива биха могли да се постигнат допълнителни икономически ползи, достигащи до 330 милиарда евро. Европейският съвет ще направи преглед на напредъка до края на 2012 г.;
б) необходим е бърз напредък, за да постигнем до 2015 г. добре функциониращ цифров единен пазар, който ще придаде нова динамика на европейската икономика. По-специално първостепенно внимание следва да се отдели на мерките, насочени към по-нататъшно развитие на трансграничната търговия онлайн, включително чрез улесняване на прехода към електронно фактуриране, и насърчаване на трансграничното използване на електронна идентификация и други електронни услуги. От решаващо значение освен това е да се стимулира търсенето за въвеждане на високоскоростен интернет, да се модернизира европейският режим в областта на авторското право и да се облекчи лицензирането, като същевременно се осигури висока степен на защита на правата на интелектуална собственост при отчитане на културното многообразие;
в) допълнителни усилия са необходими за намаляване на общата регулаторна тежест на ниво ЕС и на национално равнище. До края на 2012 г. Комисията ще представи съобщение за по-нататъшните стъпки в областта на „разумното регулиране“, включително мерки за подкрепа на микропредприятията;
г) окончателното изграждане на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. в съответствие с договорените срокове и с гаранция, че нито една държава членка няма да остане изолирана от европейските газо- и електропреносни мрежи след 2015 г., ще допринесе значително за конкурентоспособността на ЕС, както и за растежа и заетостта. След като директивата за енергийната ефективност бъде официално приета, държавите членки трябва бързо да я приведат в изпълнение, като прилагат пълноценно разпоредбите, за да използват значителния потенциал за създаване на работни места в този сектор. Следва бързо да се постигне съгласие по предложението за трансевропейска енергийна инфраструктура;
д) трябва да продължат усилията, за да може научноизследователската дейност да бъде бързо претворявана в иновации, отговарящи на търсенето на пазара, като с това се засилва конкурентоспособността на Европа и се подпомагат действията в отговор на предизвикателствата пред обществото. Европейското научноизследователско пространство трябва да бъде укрепено, по-специално чрез подобряване на подкрепата за научноизследователска и развойна дейност и на възможностите за инвестиции за иновативни стартиращи предприятия и МСП. Бъдещата програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП (COSME) и програмата „Хоризонт 2020“ ще подпомагат иновативните МСП по отношение на достъпа до финансиране. Особено важно е да бъдат укрепвани ключовите базови технологии, които са от системно значение за иновативния характер и конкурентоспособността на промишлеността и на икономиката като цяло, включително в области като нанотехнологиите, биотехнологиите и усъвършенстваните материали;
е) За някои страни реформираната кохезионна политика дава възможност за инвестиции с цел излизане от кризата, тъй като е важен инструмент за инвестиране, растеж и създаване на работни места на ниво ЕС, както и за структурни реформи на национално равнище. Тя допринася в значителна степен за публичните инвестиции в ЕС и за задълбочаването на вътрешния пазар;
ж) Постигнатото днес съгласие относно единния патент ще доведе до значително понижаване на разходите за МСП и ще стимулира иновациите, като осигури висококачествени патенти на достъпни цени в Европа, с единна специализирана юрисдикция;
з) от решаващо значение е да се стимулира финансирането на икономиката. 120 милиарда евро (равностойни на около 1 % от БНД на ЕС) се мобилизират за бързодействащи мерки по отношение на растежа:
  • внесеният капитал на ЕИБ следва да бъде увеличен с 10 милиарда евро с цел укрепване на собствения капитал на банката, както и увеличаване на цялостния капацитет за кредитиране с 60 милиарда евро, като по този начин се освободят до 180 милиарда евро за допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз, включително в най-уязвимите страни. Това решение следва да бъде взето от Съвета на гуверньорите на ЕИБ, така че да се осигури влизането му в сила не по-късно от 31 декември 2012 г.
  • следва незабавно да започне пилотната фаза на инициативата за облигации за проекти, което ще донесе допълнителни инвестиции в размер до 4,5 милиарда евро за пилотни проекти в областта на ключови транспортни, енергийни и широколентови инфраструктури. При условие че междинният доклад и оценката на пилотната фаза са положителни, обемът на тези финансови инструменти би могъл в бъдеще да бъде допълнително разширен във всички страни, включително в подкрепа на Механизма за свързване на Европа.
  • когато е целесъобразно и при спазване на правилата за отмяна на поети бюджетни задължения, държавите членки имат възможност да работят с Комисията в рамките на съществуващите правила и практики, като използват част от отпуснатите им от структурните фондове средства, за да споделят с ЕИБ рисковете по заемите и да предоставят гаранции по заемите за знания и умения, ефективно използване на ресурсите, стратегически инфраструктури и за достъп на МСП до финансиране. Структурните фондове са пренасочили средства в подкрепа на научноизследователската и развойна дейност, МСП и младежката заетост, а още 55 милиарда евро ще бъдат заделени за мерки за стимулиране на растежа през настоящия период. Подкрепата за МСП следва да се засили допълнително, включително като им се осигури по-лесен достъп до средства от ЕС.Държавите членки имат и възможността да обмислят преразпределяне в рамките на своите национални пакети съгласно съществуващите правила и в сътрудничество с Комисията.
  • следва да се развива дейността на Европейския инвестиционен фонд, особено що се отнася до рисковия капитал, във връзка със съществуващите национални структури;
и) бюджетът на Европейския съюз трябва да служи като катализатор за растежа и създаването на работни места в цяла Европа, най-вече като лост за инвестиции в областта на производителността и човешкия капитал. В бъдещата многогодишна финансова рамка разходите следва да бъдат мобилизирани в подкрепа на растежа, заетостта, конкурентоспособността и конвергенцията в съответствие със стратегията „Европа 2020“;
й) данъчната политика следва да допринася за фискалната консолидация и устойчивия растеж. Следва да продължи работата и обсъжданията по предложенията на Комисията относно енергийното данъчно облагане, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и преразглеждането на директивата за облагане на доходите от спестявания. Както беше отбелязано на заседанието на Съвета на 22 юни 2012 г., предложението за данък върху финансовите сделки няма да бъде прието от Съвета в разумен срок. Ето защо няколко държави членки ще представят искане за засилено сътрудничество в тази област с оглед на приемането му до декември 2012 г. Комисията продължава да работи по конкретните начини за подобряване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци и скоро ще представи план за действие, който ще включва варианти във връзка с това. Трябва бързо да се постигне съгласие по указанията за водене на преговори относно споразумения за данъчното облагане на доходите от спестявания с трети държави. Държавите членки, които участват в пакта „Евро плюс“, ще продължат структурните обсъждания по въпроси на данъчната политика, по-конкретно за да гарантират обмен на най-добри практики;
к) категоричен приоритет е стимулирането на заетостта сред жените и мъжете, и особено сред младите хора и трайно безработните. Съветът ще разгледа в бърз порядък и ще вземе решение по предложенията, които се съдържат в „Пакета за заетостта“ на Комисията, като постави акцент върху създаването на качествени работни места, структурните реформи на пазарите на труда и инвестициите в човешкия капитал. От решаващо значение е да се намери решение на проблема с безработицата сред младите хора, по-специално чрез инициативите на Комисията за гаранциите за младежта и рамката за качество на стажовете. Важно е също да се насърчава връщането към активност на по-възрастните работници; Трябва да се подобри управлението от страна на ЕС, включително многостранното наблюдение на политиките по заетостта.
л) трудовата мобилност в рамките на ЕС следва да се улесни. Порталът EURES следва да бъде превърнат в истински европейски инструмент за намиране и наемане на работа; следва да бъде разгледана възможността за разширяване на обхвата му, за да включва чиракуването и стажовете, както и да бъде разгледана по-нататъшната подкрепа за подготвителното действие „Твоята първа работа с EURES“. Следва да се разработят нови инструменти на ЕС за по-добро проследяване на търсените нови умения, признаването на професионалните квалификации и езиковите умения следва да се подобрят, броят на регламентираните професии да бъде намален, а придобиването и запазването на трансграничните пенсионни права и други права на социална сигурност за работниците от ЕС да бъде укрепено. Следва да напредне и работата по предложението за изпълнението на правата на командированите работници;
м) търговията трябва да се използва по-пълноценно като двигател на растежа. Европейският съюз е решен да насърчава свободната, справедлива и отворена търговия, като същевременно защитава интересите си, в дух на реципрочност и взаимна изгода, особено по отношение на най-големите световни икономики. Предложението на Комисията относно достъпа до пазарите за обществени поръчки в трети страни следва бързо да бъде разгледано. Наред с решаващата цел, която продължава да бъде укрепването на многостранната система, текущите и евентуалните бъдещи двустранни преговори са от особено голямо икономическо значение. Повече усилия следва по-специално да се насочат към премахване на пречките за търговията, по-добър достъп до пазара, подходящи условия за инвестиции, защита на интелектуалната собственост и отваряне на пазарите за обществени поръчки. Финализираните споразумения трябва бързо да бъдат подписани и ратифицирани. Споразуменията за свободна търговия със Сингапур и Канада следва да бъдат финализирани до края на годината; преговорите с Индия се нуждаят от нов импулс и от двете страни, а работата по задълбочаването на търговските отношения на ЕС с Япония следва да продължи. Държавните и правителствените ръководители очакват препоръките на работната група на високо равнище ЕС—САЩ за растеж и работни места и се ангажират да работят за постигане на целта преговорите за всеобхватно трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции да започнат през 2013 г.
н) финансовата стабилност е предпоставка за растежа. В доклада „Към един истински икономически и паричен съюз“ са очертани важни идеи в това отношение. Има области, в които държавите членки с обща парична единица и другите държави, желаещи да се включат в това начинание, изразяват готовност да задълбочат усилията си за координиране и интегриране на своите финансови, фискални и икономически политики в рамката на Европейския съюз, като зачитат напълно интегритета на единния пазар и Европейския съюз като цяло.

Няма коментари:

Публикуване на коментар