понеделник, 17 юни 2013 г.

Енергетика: Европейският съд образува производство срещу България и за газовия пазар


Съдът на Европейския съюз (СЕС) обяви в регистъра си, че образува дело под № С-253/13 срещу България въз основа на

Иск, предявен на 7 май 2013 година- Европейска комисия / Република България

Искането на ЕК е СЕС

Да постанови, че тъй като България не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, за да транспонира конкретни разпоредби от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО или във всеки случай не е информирала Комисията относно приемането на такива мерки, Според ЕК Република България не е изпълнила задълженията си по член 54, параграф 1 от посочената директива;

В иска са посочени разпоредби, които гарантират правата и защитата на потребителите на газови услуги, също в българското законодателство не е определено понятието „уязвими потребители“ и мерките за тяхната защита. По-конкретно текстовете, които не са транспонирани в българското законодателство са:

Член 3

Задължения, свързани с обществени услуги и защита на клиентите

параграф 3
Държавите-членки  вземат  подходящи  мерки  да  защитят крайните клиенти и в частност осигуряват наличието на адекватни защитни  мерки  за  защита  на  уязвимите  клиенти.  В  тази  връзка всяка  държава-членка  определя  понятието „уязвими  клиенти“, което може да се отнася до енергийната бедност, inter alia, до забраната  за изключване на  природния  газ на  тези  клиенти  в  критични  моменти.  Държавите-членки  гарантират  прилагането  на правата  и  задълженията,  свързани  с  уязвимите  клиенти. По-специално те вземат подходящи мерки, за да защитят крайните потребители  в отдалечените райони, които  са  свързани към  газопреносната система. Държавите-членки може да определят доставчик  от  последна  инстанция  за  потребителите,  свързани  към газовата  система. Те  осигуряват  високи нива на  защита на потребителите, особено що се отнася до прозрачността на условията на договорите, общата информация и механизмите за разрешаване на спорове.  Държавите-членки  гарантират,  че  привилегированите клиенти могат практически лесно да преминат към нов доставчик.Поне  по  отношение  на  битовите  клиенти,  тези  мерки  включват тези, изложени в приложение  I.
Приложение I, точка 1, буква а), втора алинея,
Без да се засягат правилата на Общността относно защитата на потребителите, по-специално Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние и Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори, мерките, посочени в член 3 трябва да гарантират, че клиентите:
буква  а)
имат право на договор със своя доставчик на  газови услуги, който уточнява: 
— предлаганите услуги, предлаганите нива на качество на обслужването, както и времето за първоначално свързване към мрежата;
буква б)
се уведомяват по подходящ начин за всяко намерение за промяна на договорните условия и са информирани за правото си да се оттеглят, когато бъдат уведомени. Доставчиците на услуги уведомяват абонатите си директно за всяко повишаване на цените, в подходящ срок не по-късно от един нормален период за съставяне на сметки, след като повишението влезе в сила по прозрачен и разбираем начин. Държавите-членки гарантират, че клиентите са свободни да  се оттеглят от договори, ако не приемат новите условия, съобщени им от техния доставчик на  газови услуги;
буква  г)
получават широк избор на методи на плащане, които не водят до ненужно дискриминиране на потребителите. Системите  за авансови плащания са справедливи и отразяват по подходящ начин евентуалното потребление. Всякакви  различия в реда и условията отразяват разходите на доставчика при различните системи за плащане. Общите условия са справедливи и прозрачни. Те са формулирани на ясен и разбираем език и не включват извъндоговорни пречки  за  упражняването на  правата на  клиентите, например  прекомерно  обемна  договорна  документация. Клиентите  са  защитени от непочтени и подвеждащи методи на продажба;
буква  е)
ползват  се  от  прозрачни,  опростени и  евтини  процедури  за  разрешаване на  техните жалби. По-специално  всички  потребители имат правото на добро обслужване и обработка на жалби от техния доставчик на  газови услуги. Тези  процедури за извънсъдебно уреждане на спорове дават възможност споровете да се решават справедливо и в кратки  срокове, за предпочитане в тримесечен срок, и предвиждат, ако това е обосновано, система на възстановяване на суми  и/или компенсации. Винаги когато е възможно, са в съответствие с принципите, изложени в Препоръка 98/257/ЕО на Комисията от 30 март 1998 г. относно принципите, приложими към органите, отговорни за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове;
буква  з)
имат на разположение данните за потреблението си и могат по изрично споразумение и без допълнителни разходи  да предоставят достъп до  тези данни на  всяко регистрирано предприятие. Страната, отговорна  за управлението на  данните,  се  задължава  да предостави  тези данни на предприятието. Държавите-членки определят формата на данните и процедурата, по която доставчиците и потребителите получават достъп до тях. За тази услуга не се начисляват допълнителни разходи на потребителите;
буква и)
получават надлежна информация за действителното потребление на газ и разходите достатъчно често, за да могат да  регулират  своето потребление на  газ. Информацията  се предоставя по подходящ  график, който отчита  възможностите на измервателното оборудване на клиента. Икономичността на разходите за тези мерки се отчита с необходимото внимание. За тази услуга не се начисляват допълнителни разходи на потребителите;

В допълнение ЕК иска от СЕС да наложи на Република България в съответствие c член 260, параграф 3 от ДФЕС, плащане на имуществена санкция c оглед на неизпълнението от нейна страна на задължението си да уведоми Комисията относно мерките за транспониране на Директива 2009/73/ЕО, в размер на 8 448 евро на ден, считано от датата на произнасяне на съдебното решение по настоящата искова молба;

Да се осъди Република България да заплати разходите по производството.

Правни основания и главни доводи

Срокът за приемане на мерките за транспониране на директивата е изтекъл на 3 март 2011 година.
Официален вестник

Няма коментари:

Публикуване на коментар