петък, 23 август 2013 г.

Енергетика: ЕК публикува списък с приоритетните мрежови кодекси за 2014 г.В Официаленвестник на ЕС от 22 август 2013 г. ЕК публикува списък с приоритетните мрежови кодекси и насоки, които следва да се разработят и приемат през 2014 г.
Приемането на мрежови кодекси е задължение на ЕК, произтичащо от разпоредбите на Третия енергиен пакет и по специално член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 714/2009 („Регламент за електроенергията“) и член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009 („Регламент за природния газ“)
На 4 февруари  2011 г. на Европейския съвет главите на държавите членки приеха амбициозната цел до 2014 г. да се изгради вътрешния енергиен пазар. Функционирането на единния енергиен пазар би било невъзможно, ако енергийните системи на държавите членки не работят в синхрон. Именно чрез прилагането на единни мрежови кодекси може да се постигне свободно преминаване на потоците енергия (електрическа, природен газ) между държавите членки, което да гарантира конкуренцията на пазара
През 2013 г. ЕК публикува първия годишен списък  сприоритетни мрежови кодекси, а сега предлага списък за приоритетно изготвяне на мрежови кодекси през 2014г.

За разработването на хармонизирани правила за електроенергията Комисията определя следния годишен списък на приоритети за 2014 г.

—правила  за  предоставяне  на  преносен  капацитет  и  за управление  на претоварването,  включително  за  управление на  пазарите  за  ден  напред  и  в рамките  на  деня,  включително за  изчисляване  на  капацитета (приемане  от  Комисията);
—правила  за  присъединяване  към  мрежата;
—правила  относно  изискванията  към  енергопроизводителите (приемане  от  Комисията);
—правила  за  присъединяване  на  оператори  на  разпределителни  системи  и  за  присъединяване  на  промишлени потребители  към  мрежата (приемане  от  Комисията);
—правила  за  присъединяване  към  мрежата  на  системи  за постоянен  ток  с  високо  напрежение (завършване  на мрежовия  кодекс  и  начало  на  етапа  на  приемането  от
Комисията);
—правила  за  експлоатацията  на  системата;
—правила  за  експлоатационната  сигурност (приемане  от Комисията);
—правила  за  планирането  и  графиците  на  експлоатацията (приемане  от  Комисията);
—правила  за  регулиране  на  честотата/товарите  и  за  съответните  резерви (приемане  от  Комисията);
—правила  за  изисквания  и  процедури  при  аварии (завършване  на  мрежовия  кодекс  и  начало  на  етапа  на приемането  от  Комисията);
—правила  за  балансиране,  включително  правила  за  резервни мощности  във  връзка с  мрежовите  потребности (приемане от  Комисията);
—правила  за  дългосрочно (предварително)  предоставяне  на преносен  капацитет (приемане  от  Комисията);
—правила  за  хармонизирани  структури  на  тарифите  за  пренос (определяне  на  обхвата  от ACER  с  цел  изготвяне  на  рамкова насока.

Комисията  определя  следния  годишен  списък  на  приоритети  за 2014  г. за пазара на природен газ:

—правила  за  оперативната  съвместимост  и  обмена  на  данни (приемане  от  Комисията);
—правила  за  хармонизирани  структури  на  тарифите  за  пренос (изготвяне  на  мрежов  кодекс  от ENTSOG);
—правила  за  общоевропейски,  основан  на  пазарен  подход  към предоставянето  на „новоизграден“  капацитет  за  пренос  на  газ (изготвяне  от ACER  и ENTSOG  на  изменение  на  мрежовия кодекс  за  механизмите  за  предоставяне  на  преносен  капацитет,  както  и  включване  на  съответните  тарифни  правила в  мрежовия  кодекс  за  структурите  на  тарифите  за  пренос);
—правила  за  търговия,  свързани  с  техническите  и  оперативните  разпоредби  за  услуги  за  достъп  до  мрежата  и  за балансирането  на  системите (определяне  на  обхвата  от ACER,  за  да  се  установи  дали  са  необходими  обвързващи правила  в  ЕС  за  по-нататъшното  хармонизиране  при  разработване  на  продукти  за  преносен  капацитет  и договори  с  оглед  твърдите  ограничения  при предоставянето или  вторичните  пазари,  като  се  отчита  прилагането  на  насоките  за  процедурите  за  управление  на  претоварването  и  мрежовите  кодекси  за  механизмите  за  предоставяне  на  капацитет  и  за  балансиране).

Няма коментари:

Публикуване на коментар