събота, 24 август 2013 г.

Енергетика: Проучване относно прилагането на модела вход/изход при осигуряване на достъп на трети страни до газопреносната сисемаРегламент № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 изисква от операторите на преносни системи трябва да създадат т.н модел вход/изход за преносната газова система.
Прилагането на системата вход/изход цели да улесни достъпа на трети страни до газопреносната мрежа. Осигуряването на такъв достъп на практика реално ще развие и засили конкуренцията, тъй като ще се създадат ликвидни пазари на едро за природен газ. В тази връзка от особено значение е да се гарантира, че газът може да бъде търгуван независимо от местоположението му в системата.
Единственият начин да се направи това е чрез предоставяне на свобода за ползвателите на мрежата да правят самостоятелно заявки за входящ и изходящ капацитет, като по този начин преноса на газ се осъществява по зони, вместо по договорни пътеки. Тарифите за пренос не трябва да зависят от дължината на трасето. Следователно тарифата, определена за една или повече входящи точки, не следва да е обвързана с тарифата,  определена  за  една или повече изходящи точки, и обратното.
По този начин прилагането на модела вход/изход ще развива ефективната конкуренция на пазара, тъй като собствеността на газа може лесно да се смени. Този модел има предимства в сравнение с използвания модел от точка до точка, тъй като осигурява по-голяма гъвкавост за ползвателите на мрежата, гарантира им се недискриминационен достъп и в крайна сметка се насърчаване конкуренцията на пазара, която може да гарантира създаването на вътрешния пазар на ЕС за природен газ.
С оглед да направи анализ на развитието и прилагането на модела вход/изход по държави членки, и да установи дали съществуват пречки пред прилагането на модела в реални пазарни условия,  ЕК предприе проучване.
Проучването се състои от две части
-Част А прави оценка на начина и текущото състояние на прилагането  на модела вход/изход и дали това води до създаване на бариери пред  навлизането  на нови участници на пазара и възпрепятства трансграничната търговия с природен газ.
-Част Б от проучването прави оценка на потенциала за пазарна интеграция, въз основа на прилагането на анализ за приходи/разходи cost benefit analysis, спрямо три различни комбинации от пазарни области.

Повече за проучването

Няма коментари:

Публикуване на коментар