събота, 24 август 2013 г.

Енергетика: Практически насоки за управление на претоварването на газопреносната мрежа


Агенцията за сътрудничество на регулаторните органи (АСЕР) публикува практически насоки, които са в допълнение на Насоките свързани с процедурите за управление на претоварването Congestion Management Procedures (CMP) .

Насоките са необвързващи за Националните регулаторни органи (НРО) и целят да ориентират регулаторите как по-лесно да идентифицират областите, които изискват хармонизиран подход между държавите-членки по отношение на процедурите за управление на претоварването (ПУП), както и да се избегне различното им тълкуване на национално равнище.

Процедурите за управление на претоварването са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 28 август 2012 г. и са в сила от 17 септември 2012 година.

За да се постигне успешно правоприлагане разпоредбите, включени в ПУП, изискват трансгранична координация и сътрудничество между националните регулаторни органи и операторите на преносни системи от различни държави-членки. НРО са длъжни да съобразят дейността си с изискванията на насоките и да осигурят пълно съответствие с тях. От регулаторите се очаква също да вземат предвид най-добрите практики на европейско равнище и да "се стремят да хармонизират процесите при изпълнението на насоките" (точка 7 от насоките ПУП).

От 24  август 2012  година за изменение на Приложение І към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природент газ


Няма коментари:

Публикуване на коментар