четвъртък, 1 август 2013 г.

Държавна помощ: ЕК провежда консултации по проекта за насоки на ЕС относно държавната помощ за насърчаване на рискови финансови инвестиции

ГД „Конкуренция“ на ЕК обяви, че до 18.09.2013 г. подлага на обществено обсъждане Насоките на Общността относно държавната помощ за насърчаване на инвестициите в рисков капитал за малки и средни предприятия (по-нататък "насоки за рисков капитал"). С Насоките за рисков капитал се определят условията, които държавите-членки трябва да спазват, когато отпускат държавна помощ за насърчаване на достъпа до рисков капитал за малките и средни предприятия (МСП) в началния им стадии на развитие. Целта е да се гарантира, че държавната помощ е насочена към доказани дефицити на собствен капитал и не измества финансовите пазари.

Срокът на сега действащите Насоки за рисков капитал, които се прилагат от 18 август 2006 г. до 31 декември 2013 г., ще бъде удължен до 30 юни 2014.

Документ за консултации

Повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар