сряда, 11 декември 2013 г.

Антитръст:Унгарският орган по конкуренция наложи рекордни санкции на 13 банки за участие в картел
Органът  по конкуренция на Унгария Gazdasági Versenyhivatal (GVH) наложи санкции в размер на 9,5 млрд. форинта ( € 31, 6 млн. ) на 13 банки, заради участието им в картел. Това е най-голямата обща сума на санкция налагана от органа по конкуренция до момента.

ОТР Унгария е банката с най-висока санкция - 4.9 милиарда форинта (€ 13 милиона), следвана от Erste Bank - 1,7 милиарда форинта ( € 5 700 000 ).

GVH  започва производство срещу банките на 23 ноември 2011 г. В хода на  разследването органът по конкуренция на Унгария установява, че 13 банки нарушават закона за конкуренция на Унгария и чл. 101 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС),.тъй като нарушението е оказало влияние върху търговията между държавите - членки. Банките са разменяли помежду си чувствителна търговска информация, която има характеристиките на търговска тайна, и по този начин са координирали поведението си на пазара на предсрочно погасяване на ипотечни кредити фиксирани в чужди валути. Целта на банките е била да възпрепятстват кредитополучателите предсрочно да погасяват валутно базираните си ипотечни заеми като са се опитвали да ограничат достъпа им до по-изгодни кредити в национална валута. Банките са координирали поведението си между 15 септември 2011 и 30 януари 2012 г.


Санкциите наложени на отделните банки са както следва:
Банки
Унгарски форинти
Евро
Budapest Bank Zrt.
283.50.000
945.000
CIB Bank Zrt.
835.400.000
2.785.000
Citibank Europe plc., Hungarian branch office
800.000
2.700
Erste Bank Hungary Zrt.
1.725.700.000
5.752.300
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
983.300.000
3.278.000
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
1.000.000
3.300
MKB Bank Zrt.
783.000.000
2.610.000
OTP Bank Nyrt.
3.922.400.000
13.074.700
Raiffeisen Bank Zrt.
583.600.000
1.945.300
UCB Ingatlanhitel Zrt.
63.200.000
 210.700
UniCredit Bank Zrt.
306.300.000
1.021.000
 

GVH  изчислява санкциите в съответствие с Известие № 1 /2012 на президента на GVH и на председателя на Съвета по конкуренция. Според заложените критерии в известието първо е изчислен основния размер на санкцията, за която е взет прихода  на банките от лихви, такси и комисиони по ипотечните заеми през 2011 година. Разликите в размера на санкциите за отделните банки произтича от факта, че банките реализират различни приходи  в резултат на нарушението.
При изчисляване на размера на санкциите GVH отчита, че участващите банки в картела са основните финансови институции на унгарския пазар – с общ пазарен дял над 90%, което е утежняващ фактор. Освен това органът смята, че поведението на въпросните предприятия значително се отклонява от коректното пазарно поведение, което е довело до значително ограничаване на конкуренцията между финансовите институции. От това антиконкурентно поведение на банките са били засегнати 6000 потребители.
При изчисляване на санкциите GVH  също отчита и смекчаващи обстоятелства, вземайк предвид загубите на банките в следствие на  пълното предсрочно погасявяне на валутните ипотеки, базирани на фиксирани валутни курсове и краткия период на действие на картела. 
Всъщност на 2 от разследваните банки GVH не налага санкции, тъй като те са имали пасивно поведение.Така например GVH установява, че FHB Jelzálogbank Nyrt е нарушила конкурентното право, но не й налага санкция поради две причини. От една страна, FHB е била пасивен участник в нарушението, и от друга страна защото GVH не е установявал други нарушения на правото на конкуренция от страна на FHB, докато другите банки вече са били санкционирани в антитръстово производство с предмет  обменни такси на банките.
Разследването на банките започва с внезапни две проверки от страна на GVH в офисите на банките в края на 2011 и началото на 2012 година. При тези проверки органът по конкуренция събира писмени доказателства (имейли, вътрешни бележки), с които установява, че банките са създали единна цялостна система, чрез която са улеснявали координацията на търговските си практики на пазара на предсрочно погасяване на заеми в чуждестранна валута. В хода на разследването GVH установява, че банките са организирали срещи наричани (закуска за установяване на риска при пазара на дребно). На тези „закуски“ представители на банките са обсъждали как да координират действията си на пазара за предсрочно погасяване на кредите.
Целта на банките е била чрез координираното си пазарно поведение да намалят броя на предсрочно погасените заеми с фиксирани обменни курсове. Координираното търговско поведение е включвало и размяна на информация и споделяне на пазарните стратегии на банките, свързани с пълното предсрочно погасяване и данни кои точно клиенти са  заинтересовани да погасят предсрочно кредитите. Освен това отделни банки са провеждали и двустранни консултации. Според GVH тези действия са били достатъчни, за да дадат възможност на банките  да координират своите стратегии и да ограничат пълното предсрочно погасяване.
Характеристика на пазара за ипотечни кредите в Унгария
От средата на 2000 г. до 2008 г. в Унгария  стават изключително популярни ипотечните кредитни в чуждестранна валута. Тази популярност се дължи на факта, че заемите са предлагани при  по-добри лихвени проценти в сравнение с тези на базата на унгарския форинт HUF. В следствие на финансовата криза обаче обемът на този пазар се свива и става три пъти по-малък от нивото преди 2008 г.
От 2010 г. има забрана да се предоставят ипотечни кредити, базирани на чуждестранни валути. В резултат на което расте популярността на ипотечните кредити в унгарски форинта. От есента на 2011 г. условията, свързани с ипотеките в Унгария значително се влошават. Непрекъснатите промени в регулаторната и икономическа среда водят до високи разходи за финансиране, до по-слаби  обменни курсове и до увеличени разходи, свързани с поемането на риска.
Поради повишения обменен курс през 2010-2011 г. унгарското правителство предприема мерки за облекчаване на тежестите на ипотечните длъжници, чиито кредити са базирани на чуждестранна валута (по-специално тези, които се основават на швейцарския франк CHF ). С нов закон, въведен на 29 септември 2011 г., се позволява на длъжниците да изплащат ипотеките си за имоти в Унгария при фиксиран преференциален курс например от от 180 HUF/ CHF, в момент, когато пазарният валутен  курс е около 230-240 HUF за швейцарски франк. Това съотношение е прието по такъв начин, че загубите от по-ниския фиксиран валутен курс спрямо пазарния да се поемат  от банките. С новия закон се определят фиксирани обменни курсове : 180 HUF/CHF , 250 HUF/ евро , 200 HUF/100 JPY .
Законът дава право на потребителите да изплатят предсрочно ипотечните си кредити в чуждестранна валута чрез два метода:
а) потребителите могат да изплатят пълния размер на заема си, използвайки собствени ресурси или
б) потребителите могат да кандидатстват за рефинансиране чрез получаване на заем в национална валута HUF при посочените в закона фиксирани обменни курсове.


Няма коментари:

Публикуване на коментар