четвъртък, 19 декември 2013 г.

Сливания: Комисията опростява процедурите при контрола на концентрациитеВ контекста на амбициозната политика на ЕС за намаляване на  бюрокрацията и  улесняване на  бизнес средата, Европейската комисия прие пакет от мерки за опростяване на процедурите за контрол върху концентрации по Регламента на ЕС за сливанията. Пакетът разширява обхвата на опростената процедура,  която се  прилага спрямо безпроблемните сливания. Целта е  60 – 70% от случаите да се разглеждат по тази процедура.
Комисията също така намалява количеството информация, която се изисква в случаите на уведомяване, независимо дали в рамките на опростената процедура, или не. Според Комисията това ще донесе значителни ползи за бизнеса и техните консултанти най-вече при подготовката на уведомлението и свързаните с това  разходи.
Пакетът за опростяване на процедурите по сливанията е публикуван в Официален вестник и ще се прилага от 1-ви януари 2014 г. Прилагането му ще намали административната тежест и разходите на бизнеса при процедурите, свързани със нотификация на сливанията.
Инициативата за намаляване на административната тежест при процедурите за разрешаване  на концентрациите  е в съответствие с програмата на Комисията за опростяване на правилата и процедурите Commission's Regulatory Fitness and Performance (REFIT).
В новите правила Комисията преразглежда  два текста : (I) Известието за опростени процедури и (II) Регламент за прилагане на сливанията. Комисията също актуализира процедурата за поемането на ангажименти, в случаите когато предвижданата концентрация поражда проблеми за конкуренцията на пазара.
Комисията разглежда случаите на сливанията и другите видове концентрации, които е малко вероятно да създадат проблеми за конкуренцията на пазара, по опростена процедура. По този процедура компаниите могат да използват по-кратък формуляр за уведомяване. В тези случаи Комисията одобрява концентрациите без да прави проучване на пазара. 
С новите правила Комисията разширява обхвата на опростената процедура, както следва:
  • Уведомлението ще се разглежда по опростената процедура, ако  общият пазарен дял на предприятията по концентрацията е под 20 % и те са преки конкуренти (" хоризонтално припокриване"),  (в момента общият пазарен дял е под 15%).
  • Ако едно от предприятието от предвидената концентрация продава на другия участник в сделката (" вертикално свързани пазари "), например: при сливане между производител на части за автомобили и производител на автомобили, и при концентрацията  общия пазарен дял е под 30%, сделката ще се оценявана по опростената процедура (в момента общият пазарен дял е под 25%) .
  • Въвежда се нов критерий за пазарния дял - ако общият пазарен дял на двете сливащи се дружества е между 20 % и 50 %, но увеличението на пазарните дялове в резултат на сливането е малък, сливането може да бъде оценено в рамките на опростената процедура. Мерките ще позволят на Комисията да разглежда от 60% до 70% от случаите съгласно опростената процедура за уведомление (т.е. с 10 % повече, отколкото в момента). 
Според анализа на Комисията тези облекчения ще доведат до намаляване на предварителната подготовка по изготвяне на уведомлението, в следсвие накоето компаниите ще могат да намалят разходите си  за адвокатски хонорари с до една трета.
Промените в прилагане на регламента за контрол на концентрации
Комисията също намалява и обема на информацията, съпровождаща уведомлението, особено в случаите на опростена процедура, но също така и в останалите случаи. С опростената процедура се дава право на сливащите се предприятия да поискат от Комисията освобождаване от задължението им да предоставят определена информация в уведомлението. И накрая, намален е обема на информацията, която се изисква от компаниите в случаите когато е необходимо препращане на уведомлението от Комисията до държавите – членки или обратно.
Тези промени се очаква също да опростят обмена на информация между предприятията и Комисията, преди да бъде подадено уведомлението (т. нар."предварителни контакти свързани с уведомлението). Това ще намали допълнително времето за подаване на уведомлението за концентрация.
Пакетът също предвижда възможността, в някои много прости случаи, компаниите да се откажат от контактите, предхождащи уведомлението и директно да го представят на Комисията.
Промени в стандартните текстове за поемане на ангажименти
Страните по концентрацията могат да предложат ангажименти, чиято цел е отстраняване на  проблемите за конкуренцията, породени от предвиденото сливане. Комисията е разработила модел на текстове за предлагане на ангажименти, свързани с поемане на ангажименти за продажба на активи и за създаване на мандат за попечители, които трябва да следят за изпълнението на ангажиментите. Използването на тези модели е доброволно.  Те улесняват страните да изработят и предложат ангажиментите, чрез които ефективно да отстранят проблемите за конкуренцията. Успоредно с пакета за опростяване, Комисията актуализира и тези стандартни модели с текстове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар