петък, 20 декември 2013 г.

Държавна помощ: Обществено обсъждане на проект за преразглеждане на регламента за групово освобождаване


Европейската комисия отправи покана към всички заинтересовани страни да дадат становище по проекта на преработената версия на регламента за групово освобождаване (РГО). Регламентът освобождава безпроблемни категории помощи от предварителна проверка. В тези случаи държавите членки не следва да уведомяват  Комисията за предоставената от тях държавна помощ. Преработеният проект включва нови категории освободена от помощ и допълнително опростява оценката, с което се постига намаляване на административната тежест за държавите-членки и местните държавни органи. С регламента също така се подобрява последващия контрол на помощта, предоставена по силата на изключението за уведомление.

Срокът на общественото обсъждане е до 12 февруари 2012 г. Комисията планира да приеме окончателния регламент, през второто тримесечие на 2014 година.

Проектът на новия регламент дава свобода на  държавите-членки да съсредоточат ресурсите си върху мерки, които насърчатват икономическия растеж и създаването на работни места. Това е крайъгълния камък на политиката за модернизиране на държавните помощи. Целта е да се увеличи дела на държавната помощ, която може да бъде отпусната на базата на предварително определени критерии за съвместимост, без да е необходимо да се уведомява Комисията . Това ще спести време и ще насърчи отпускането на "добра помощ", която насърчава растежа и на други цели от общ интерес, без неоправдано да се нарушава конкуренцията в рамките на единния пазар.

Съгласно проекта на новият регламент за групови освобождавания  приложното поле на освобождаванията ще бъде значително разширено: въз основа на симулация на данни от 2012 ЕК изчислява, че 3/4 от днешните мерки за държавни помощи и около 2/3 от размера на помощта може да бъде освободена. В регламента  се предлага да се освободят допълнителни категории помощи, по-специално помощ за иновации  за големи компании, някои помощи за инфраструктура за широколентов интернет, помощ за култура, включително аудио-визуални произведения, помощи за спорт, помощи за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия и социална помощ за транспорт на жителите на отдалечени региони. Освен това, Комисията предлага да се увеличат определени прагове за уведомяване, така че по-големи суми за помощ, могат да бъдат освободени от предварително уведомяване. Тези мерки ще освободят Комисията от оценка на редица държавни помощи и тя ще може да съсредоточи вниманието си върху най-големите мерки за помощ, при които вероятността да допринесат до изкрилялане на конкуренцията на единния пазар е най-голяма.

Този разширен обхват за освободени мерки за държавни помощи трябва да върви в комплект с подходящи предпазни мерки, целящи да запазят  конкуренцията в рамките на единния пазар, чрез подобряване на процедурите за последващи проверки. За тази цел Комисията систематично ще следи помощи, отпуснати съгласно Регламента за групово освобождаване и ще извършва оценки заедно с държавите-членки относно ефектите на помощта. И накрая, мерките за помощ трябва да бъдат по-прозрачни. За тази цел държавите-членки се задължават да публикуват списъци на бенефициерите на помощта.
Информация за общественото обсъждане  

Няма коментари:

Публикуване на коментар