събота, 7 декември 2013 г.

Антитръст: Европейската комисия наложи санкции на 8 банки в размер на € 1 712 468 000 за участие в картелЕвропейската комисия наложи санкции на 8 международни банки на обща сума от € 1 712 468 000 за участието им в картел на пазара за финансови деривати на територията на Европейското икономическо пространство.

Четири банки са участвали в картел, свързан с манипулирането на междубанковия лихвен процент Euribor. Шест от тях са участвали в един или повече двустранни картели, свързани с междубанковия лихвен процент в Токио – Tibor

Тайните споразумения между конкуренти са  забранени по силата на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 53 от Споразумението за ЕИП.

Банките са се възползвали от процедурата за постигане на споразумение по дела за картели, при което санкциите им допълнително са намалени с 10%.

Лихвените деривати ( например споразумения за форуърд курсове , суапове , фючърси , опции) са финансови инструменти, които се използват от банки или фирми за управление на риска при промени на  лихвените нива.

Тези продукти се търгуват по целия свят и играят ключова роля в световната икономика. Стойността им се извлича  от величината на основния лихвен процент, като Interbank Offered Rate Лондон ( LIBOR ) - който се използва за различни валути, включително японската йена ( JPY ) - или Euro Interbank Offered Rate ( EURIBOR ), предназначени за евро. Тези показатели отразяват средната стойност на котировките , подадени ежедневно от редица банки т.н (панел банки). Те са предназначени да отразяват цената на междубанковото кредитиране в дадена валута и служат като основа за различни финансови деривати. Инвестиционните банки се конкурират помежду си в търговията на тези производни. Нивата на тези референтни индекси могат да повлияят или на  паричните потоци, които банката получава от контрагента , или на паричния поток, който тя трябва да  заплати на контрагента по договори за лихвени деривати.Картелът за лихвени деривати в евро Euro interest rate derivatives (EIRD)

Картелът EIRD е действал в периода между септември 2005 г. и май 2008 г. Участниците в картела са Barclays, Deutsche Bank, RBS and Société Générale. Картелът е имал за цел да манипулира нормалните нива на ценообразуващите елементи на дериватите. Трейдърите на различните банки са обсъждали помежду си изпращаните данни, въз основа на които е изчисляван EURIBOR, както и техните търговски и ценови стратегии.

Разследването на картелите от страна на Комисията започва с внезапни проверки в офисите на банките през месец октомври 2011 г. През месец март 2013 г. Комисията образува официално производство срещу банките за нарушение на антитръстовите правила на ЕС. На Barclays не е наложена санкция, тъй като банката се възползва от Програмата за освобождаване от санкции 2006 Leniency Notice и предоставя на Комисията данни за съществуването на картелите. Deutsche Bank, RBS and Société Générale също се възползват от Програмата за освобождаване от санкции и получават намаление на техните санкции, тъй като напълно сътрудничат на Комисията по време на разследването. Компаниите също получават и допълнително намаление на санкциите от 10 %, тъй като приемат случая да се реши в съответствие с процедурата за постигане на споразумение при картелни нарушения. В контекста на същото разследване производства са образувани и срещу Crédit Agricole, HSBC и JPMorgan, но те не са поискали случая да се реши в съответствие с процедурата за постигане на споразумение, при което разследването срещу тях продължава по стандартната процедура за разследване на картели.


Картелите за лихвени деривати в йени Yen interest rate derivatives (YIRD)

При лихвените деривати в йени Комисията разкрива 7 отделни двустранни забранени споразумения, които продължават от 1 до 10 месеца в периода от 2007 до 2010 г.

Тайното споразумение включва дискусии между трейдърите  на участващите банки на определени подавания за JPY LIBOR. Трейдърите също обменят, в определени случаи, чувствителна търговска информация, отнасяща се  или към търговските  позиции или до бъдещи JPY LIBOR предложения  ( в едно от нарушенията информацията е за някои бъдещи подавания за Euroyen Tibor - Tokyo Interbank Offered Rate). Банките участващи в едно или повече от картелните нарушения са UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup и JPMorgan. Брокерът RP Martin улеснява едно от нарушенията, като използва своите контакти с редица JPY LIBOR панелни банки, които не са участвали в нарушението, с цел да повлияе на техните JPY LIBOR предложения. 
Официалното производство за разследване на нарушенията започва през февруари 2013. UBS получава пълно освобождаване от санкции в съответствие с 2006 Leniency Notice2006, тъй като разкрива съществуването на картела на Комисията. Citigroup също се възползва също от тази възможност и получава пълно освобождаване за едно от нарушенията. За оказаното пълно сътрудничество по време на разследването, Комисията намалява санкциите на Citigroup, Deutsche Bank, RBS и RP Martin. Компаниите също получават и по 10 % намаление на санкцията по процедурата за постигане на споразумение с Комисията при дела за картели.

В контекста на същото разследване Комисията има образувано производство и срещу кешовия брокер ICAP. Това разследване продължава по стандартната процедура

Санкциите

Комисията изчислява размера на санкциите в съответствие с ръководството за изчисляване на санкциите от 2006 г. Commission's 2006 Guidelines on fines

При определяне на конкретните размери на санкциите Комисията взема предвид размера на приходите от продажби на засегнатите от нарушението продукти за територията на ЕИП, отчита много сериозния характер на нарушенията, техния географски обхват и  продължителността им.


Картелът EIRD
Санкциите за отделните участници в EIRD картела  са както следва:
Участник в картела
Продължителност на участието в картела
Намаление в съответствие с Leniency Notice  (%)
Размер на санкцията(€)

Barclays
32 месеца
100%
0
Deutsche Bank
32 месеца
30%
465 861 000
Société Générale
26 месеца
5%
445 884 000
RBS
8 месеца
50%
131 004 000

Банката Barclays получава пълно освобождаване от санкции, тъй като разкрива съществуването на картела пред Комисията и по този избягва санкция от € 690 милиона, която би трябвало да й се начисли за участието й в картела.

Картелите YIRD
UBS, RBS, Deutsche Bank, JPMorgan, Citigroup и  RP Martin участват в едно или няколко нарушения на правилата за конкуренция на ЕС.
Наложените санкции на отделните банки са както следва:
Участник в картела
Продължителност на участието във всяко от нарушенията
Намаление в съответствие с Leniency Notice (%)
Размер на санкцията(€)
UBS (5 нарушения)
1 месец, 8 месеца, 5 месеца, 10 месеца, 1 month
100% за всички нарушения
0
RBS (3 нарушения)
8 месеца, 5 месеца, 3 месеца
25% за едно от нарушенията
260 056 000
Deutsche Bank
 (2 нарушения)
10 месеца, 2 месеца
35%, 30%
259 499 000
JPMorgan
(1 нарушение)
1 месец

79 897 000
Citigroup
(3 нарушения)
1 месец, 2 месеца, 3 месеца
35%, 100%, 40%
70 020 000
RP Martin
(1 нарушение)
1 месец
25%
247 000

UBS получава пълно освобождаване от санкции (получава имунитет), тъй като разкрива съществуването на картелите и по този начин избягва санкция от около € 2, 5 милиарда за участие в пет от седемте нарушения. Citigroup получава пълен имунитет за едно от нарушенията, в което участва, и по този начин избягва санкция от около € 55 милиона.

Същност на Процедурата за постигане на споразумения при дела за картели - settlement procedure
Прилагането на процедурта за постигане на споразумение при дела за кщартели позволява на комисията да приключи случая по съкратена и опростена процедура. Процедурата е нова и е въведена в действие от 2008 г. с Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията от 30 юни 2008 година. Главната цел е да се съкрати дългата административна процедура характерна за разследванията при картелни случай. Прилагането на процедурата води до ползи за потребителите и данъкоплатците, тъй като се намаляват разходите, свързани с разследванията, а освобождаването на ресурси за разследване на други важни случаи води до подобряване ефективността на антитръстовото правоприлагане. В крайна сметка процедурата е в полза и за компаниите-участници в картела, които по-бързо получават разрешаване на случая, а санкцията им се намалява с 10%.
На практика разследваните компании сключват с комисията формално споразумение, в което ясно и недвусмислено приемат установените факти и признават своята отговорност за извършеното нарушение.

Описание на засегнатия продуктов пазар
Дериватите са договори, търгувани на финансовите пазари, които се използват за прехвърляне на риска. Те служат като застрахователен механизъм срещу движението на цените и намаляване на волатилността на паричните потоци на компаниите, което от своя страна води до по-надеждни прогнози, по-ниски капиталови изисквания , и по-висока производителност на капитала. През последните години дериватите  се развиват и представляват  основен стълб на международната финансова система. Те са незаменим инструмент за управление на риска и за инвестиционни цели .
Най-често използваните дериватни лихвени процент са: споразумения за форуърд курсове , лихвени суапове , опции за лихвените проценти , и фючърси на лихвените проценти. Лихвени деривати могат да се търгуват на извънборсовия пазар (OTC ), или, в случая на лихвени фючърси. Те извличат стойността си  от основния лихвен процент.
Засегнати от картела EIRD продукти са в евро лихвени деривати , свързани с EURIBOR и/или Euro Over- Night Index Average ( EONIA ). Засегнатите продукти също са лихвени деривати на японската йена, свързани с LIBOR JPY ( и в случай на едно нарушение също Euroyen TIBOR )
The EURIBOR, LIBOR JPY и Euroyen Тибор са референтни лихвени проценти, предназначени съответно да отразяват цената на междубанковото кредитиране в евро или японски йени. Тези показатели са широко използвани в международните парични пазари и те се основават на индивидуалните котировки на съответните банки панелни подадените дневно до съответната калкулация агент.

Още по темата за скандала с LIBOR и EURIBOR
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови
инструменти и финансови договори  
Във връзка със скандалите с LIBOR и EURIBOR Комисията на 18 септември направи предложение за Регламент, които включва мерки, чрез които да се възстанови доверието в референтните показатели
Предложението е в съответствие с принципите, договорени неотдавна на международно равнище от Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO) и засяга най-разнообразни показатели, т.е. не само показатели за лихвени проценти, като LIBOR, но и стокови показатели например. То обхваща всички показатели, използвани за определяне на цената на финансови инструменти, допуснати до търгуване или търгувани на регулиран пазар, като деривати върху енергоносители и валути, деривати, които се използват във финансови договори, като ипотечни кредити, и тези, които се използват за оценка на резултатите на инвестиционни фондове. Предложението цели да разгледа възможните недостатъци на всеки етап от изготвянето и използването на тези референтни показатели.


Крайната цел е да се осигури достоверност на референтните показатели, като се гарантира, че при изготвянето им няма конфликти на интереси, че те отразяват икономическата действителност в съответствие със своето предназначение и че се използват правилно.
По-конкретно, предложението:

  •      подобрява управлението и контрола върху процеса на изготвяне на показателите

Право да предоставят показатели ще имат само предварително лицензирани субекти, които са обект на постоянен надзор на национално и европейско равнище. Предложението изисква от администраторите да избягват, в рамките на възможното, конфликтите на интереси или да ги управляват по адекватен начин, когато те не могат да бъдат избегнати.

  •   подобрява качеството на входящите данни и на методологиите, използвани от администраторите на показатели

Сред изискванията на предложението е да се използват достатъчни и точни данни при определяне на референтните показатели, така че те да отразяват достоверно пазарната или икономическата действителност, които показателят е предназначен да измерва. Данните трябва да са от надеждни източници и показателят трябва да се изчислява по стабилен и сигурен начин. Това също означава, когато е възможно, да се използват данни от сделки, а в противен случай — проверени оценки.

  •   гарантира, че субектите, които подават информация за изготвянето на референтните показатели, предоставят адекватни данни и са обект на подходящ надзор,

Администраторът ще изготви кодекс за поведение, който определя ясно задълженията и отговорностите на субектите, когато подават входящи данни за изготвянето на показателите, включително задължението да решават конфликтите на интереси.

  •     гарантира адекватна защита за потребителите и инвеститорите, които използват референтни показатели

Предложението внася повече прозрачност в данните и в метода за изчисляване на даден показател. Същият ще е придружен и от декларация, посочваща какво точно измерва показателят и кои са неговите слаби страни. Предложението също така изисква от банките, когато е необходимо, да оценяват доколко даден показател е приложим за потребителите, например при изготвянето на договори за ипотечни кредити;
  •      гарантира надзора и достоверността на основни референтни показатели

Основните референтни показатели ще бъдат следени от колегиуми от надзорни органи, ръководени от надзорния орган за администратора на референтния показател, с участието на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). При разногласия между членовете на колегиума ЕОЦКП посредничи и взема обвързващи решения. Налагат се и други допълнителни изисквания по отношение на основните референтни показатели, сред които е и правото на съответния компетентен орган да изиска подаването на данни.
Централните банки от Европейската система на централните банки не попадат в обхвата на предложението, тъй като те вече разполагат със системи за гарантиране на съответствието с целите на предлагания проект на регламент.


Няма коментари:

Публикуване на коментар