сряда, 4 декември 2013 г.

Държавна помощ: Комисията разрешава предоставянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове на стойност 945 милиона евро за модернизиране на българския електроенергиен секторЕвропейската комисия заключи, че плановете на България за безплатно предоставяне на квоти за търговия с въглеродни емисии на стойност 945 милиона евро за модернизиране на електроенергийния сектор са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Комисията констатира, че средствата, предоставени по този начин, ще се използват за модернизиране на производствената инфраструктура, за разнообразяване на енергийния микс или за изграждане на нови инсталации. Това ще допринесе за отварянето на енергийните пазари, за намаляване на емисиите на парникови газове и за повишаване на сигурността на доставките в съответствие с целите на ЕС, без неоснователно да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.
Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията и комисар по политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Инвестициите ще позволят на България да разнообрази своите източници за производство на електроенергия и да допринесе за разширяването на националните енергийни пазари. Същевременно тази мярка ще спомогне за постигането на целите от стратегията „Европа 2020“ чрез намаляване на емисиите на парникови газове.
Пазарната стойност на безплатните квоти за емисии, включени в плана на България, е 945 милиона евро. Проектите, които ще бъдат подпомогнати с безплатните квоти, бяха избрани чрез открита покана за проекти въз основа на обективни, прозрачни и общи критерии. Всички отговарящи на условията проекти, представени от операторите, бяха включени в българския план (401 инвестиции). Операторите, които не използват (всички) безплатни квоти, ще прехвърлят съответната стойност на неизползваните квоти в специален фонд, от който ще се финансират инвестициите за подобряване на инфраструктурата (преносните и разпределителните мрежи за газ и електроенергия) и за екологично чисти технологии. Националният план предвижда закриване на някои нискоефикасни топлоелектрически централи, захранвани с въглища, увеличаване на производството на енергия с ниски емисии от природен газ и от възобновяеми източници, както и по-разнообразен енергиен микс.

През 2011 г. пазарният дял на историческия производител на електроенергия — Българския енергиен холдинг (БЕХ), е около 59,6 % и не се очаква да нарасне в резултат на прилагането на плана. Според прогнозата той всъщност би трябвало да спадне на 52,8 % до 2020 г. Това ще позволи на нови участници да навлязат на пазара, главно в областта на възобновяемите енергийни източници. Освен това изпълнението на националния план има слабо отражение върху пазарната позиция на БЕХ, тъй като само част (25 %) от неговите мощности са за производство на електроенергия от въглища, отговарящо на условията за получаване на безплатни квоти.  Повечето безплатни квоти, предвидени за БЕХ, се използват извън сектора за производство на електроенергия за подобряване на условията за регулиране на мрежата и за повишаване на сигурността на доставките в електроенергийната система и мрежата за снабдяване с газ. Следователно не се очаква изпълнението на плана да доведе до допълнителна пазарна концентрация.
Поради това Комисията заключи, че мярката е в съответствие с член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се разрешава предоставянето на помощ за развиване на определени икономически дейности, при условие че това не води до неблагоприятни последици върху условията на търговия, и в съответствие с насоките на Комисията относно системата за търговия с квоти за емисии.

Контекст
В член 10в от Директивата на ЕС относно търговията с емисии (Директива 2003/87/EО, изменена с Директива 2009/29/EО) се разрешава на някои държави членки да предоставят безплатни квоти за въглеродни емисии, при условие че използват средствата за модернизиране на своята енергийна система, например чрез подобряване на инфраструктурата, въвеждане на екологично чисти технологии и разнообразяване на използваните видове енергия.
България представи своя национален инвестиционен план през септември 2011 г. През юли 2012 г. Комисията установи, че квотите за въглеродни емисии, предоставяни от България, отговарят на изискванията на Директивата на ЕС относно системата за търговия с емисии (вж. Решение C(2012) 4564 final). Днешното решение е допълнение към това, като констатира, че мерките за публично финансиране, включени в плана, не нарушават конкуренцията на вътрешния пазар.
През юни и декември 2012 г. Комисията одобри подобни мерки за Кипър (дело № SA.34250), Естония (дело № SA.33449), Румъния (дело № SA.34753), Чешката република (дело № SA.33537) и Унгария (дело № SA.34086).
Повече информация за дело № SA.34385 можете да намерите в Регистъра за държавните помощи на уебсайта на ГД „Конкуренция“. Новите публикации на решенията за държавни помощи са изброени в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар