петък, 23 януари 2015 г.

Енергетика:Обществено обсъждане за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 994/2010Европейската комисия откри обществено обсъждане относно правилата на ЕС за гарантиране на сигурността на доставките на газ. Целта е да се  подобри повече устойчивостта на Европа спрямо нарушаване на доставките на газ.
Обсъждането става след проведените от ЕК „стрес тестове“, които  идентифицират последиците от евентуално частично или пълно прекъсване на доставките на газ от Русия.
Според изводите от стрес тестовете са необходими подобрения в правилата разписани в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 994/2010 относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета.

Допитването ще продължи до 18 март 2015 г.
След това Комисията ще анализира получените становища и ще предложи необходимите допълнителни мерки, чрез които  да се подобри сигурността на доставките на газ в Европа.


Няма коментари:

Публикуване на коментар