сряда, 14 януари 2015 г.

ЕК представи законодателно предложение за създаване на Европейски фонд за стратегически инвестицииЕвропейската комисия представи законодателно предложение за Европейския фонд за стратегически инвестиции, който ще бъде създаден в тясно сътрудничество с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Фондът е в основата на инвестиционната офанзива на председателя Юнкер, чрез която ще се мобилизират поне 315 милиардаевро в частни и публични инвестиции в целия Европейски съюз. Целта е да се подпомогнат стратегически инвестиции, като широколентовите и енергийните мрежи, и да се  подкрепят  по-малките предприятия, които имат до 3000 работници. Предложението също така предвижда създаването на Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите, който да оказва помощ за идентифицирането, подготовката и разработването на проектите в Съюза. Накрая, за подобряването на знанията на инвеститорите относно съществуващите и бъдещите проекти ще допринесе европейски механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти.

Предложението на Комисията включва няколко елемента.

1. Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ)

ЕФСИ е основният инструмент, чрез който следва да се мобилизират поне 315 милиарда евро допълнителни инвестиции в реалната икономика през следващите три години. Фондът ще финансира проекти с по-изразен рисков профил. Целта е да се увеличи максимално въздействието на публичните разходи и се отключат частни инвестиции. Фондът ще бъде създаден в рамките на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), с която Комисията ще работи като стратегически партньор.

Участие на държавите членки

Държавите членки могат да участват в ЕФСИ. Участието в ЕФСИ е отворено и за трети страни, като например националните насърчителни банки или публичните агенции, притежавани или контролирани от държавите членки, както и частни дружества и субекти, намиращи се извън Съюза, при условие че се получи съгласието на съществуващите вносители.

Съобразяване с Пакта за стабилност и растеж

Комисията ще гарантира благоприятното третиране на националните вноски към ЕФСИ по отношение на Пакта за стабилност и растеж. В отделно съобщение, публикувано днес от Комисията, относно използването на гъвкавост в рамките на съществуващите правила на Пакта се дават допълнителни указания по този въпрос.

В него се пояснява, че вноските на държавите членки към ЕФСИ няма да бъдат взети предвид при оценяването на бюджетната корекция. Това се отнася за всички държави членки, независимо дали са включени в превантивните или коригиращите мерки на Пакта.

За държави, които се ползват от т.нар. „клауза за инвестиции“, съфинансирането на проекти или инвестиционни платформи с ЕФСИ ще се ползва от по-благоприятно третиране в рамките на Пакта.

Управление на ЕФСИ

Решенията относно общата ориентация, инвестиционните насоки, рисковия профил, стратегическите политики и разпределянето на активите на фонда в съответствие с политическите насоки на Комисията ще бъдат вземани от Управителен съвет.Докато ЕИБ и Комисията са единствените участници в ЕФСИ, броят на членовете и гласовете ще бъде разпределен въз основа на вноските им и всички решения ще се вземат с консенсус. Когато към фонда се присъединят други участници , броят на членовете и на гласовете ще остане пропорционален на вноските и решенията ще бъдат вземани с обикновено мнозинство, ако не може да бъде постигнат консенсус. Не може да бъде прието решение, ако Комисията и ЕИБ гласуват против него.

Инвестиционен комитет - ще бъде подотчетен на Управителния съвет.Той ще одобрява конкретните проекти и ще решава кои от тях ще получат подкрепа по ЕФСИ, като не се съобразява с географски или секторни квоти. Комитетът ще се състои от шест независими пазарни експерти и управляващ директор, който ще отговаря за текущото управление на ЕФСИ.

Управляващият директор и неговият заместник ще се назначават от Управителния съвет по съвместно предложение на Комисията и на ЕИБ.

2. Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦВИ)

Като използва наличните експертни познания, ЕКЦВИ ще бъде единственото  звено за контакт в целия ЕС. Центърът  ще спомага за идентифицирането, подготовката, разработването и финансирането на проектите. Чрез консултантския център също така ще се предоставят съвети как да се използват новаторски финансови инструменти и публично-частни партньорства.

3. Прозрачен европейски механизъм за утвърждаване на проекти

Инвеститорите ще бъдат информирани за наличните съществуващи и потенциалните бъдещи проекти посредством прозрачен европейски механизъм за утвърждаване на проекти. ЕК констатира, че липсата на информация е основна пречка за инвестициите. Механизмът ще бъде редовно актуализиран, така че инвеститорите да разполагат с надеждна и актуална информация за вземане на решения за инвестиции. Съвместна работна група за инвестициите на Комисията и ЕИБ вече набеляза 2 000 потенциални проекта на стойност 1,3 билиона евро.

4. Гаранционен фонд на ЕС и последиците за бюджета на ЕС

ЕК предлага да се създаде Гаранционен фонд на ЕС, който ще осигурява ликвиден резерв за бюджета на Съюза в случай на загуби, претърпени от ЕФСИ при подкрепата на проекти. Той постепенно трябва да  достигне 8 милиарда евро до 2020 г. чрез плащания от бюджета на ЕС. За това се изисква изменение на бюджета на ЕС за 2015 г., чрез което ще се създадат необходимите нови бюджетни редове и ще се прехвърлят 1,36 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения и 10 милиона евро бюджетни кредити за плащания към тези нови редове. Общото въздействие за бюджета на ЕС за 2015 г. е неутрално. Сумата от 10 милиона евро бюджетни кредити за плащания ще спомогне за покриването на административните разходи на Европейския консултантски център по въпросите на инвестициите.

Следващи стъпки

Предложение на Комисията трябва да бъде прието по „обикновената законодателна процедура“ (съвместно вземане на решение) от законодателите на Съюза — Европейския парламент и Съвета. Законодателите би следвало да вземат решение до месец юни, за да се активират новите инвестиции от средата на 2015 г.
Повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар