петък, 9 януари 2015 г.

Енергетика: ACEР публикува актуализиран Gas Target ModelACEР публикува актуализиран Gas Target Model, чрез който представя визията за  развитието на конкурентноспособен и сигурен европейски газов пазар, от който да се възползват всички потребители.

Предприетата актуализация на модела е в отговор на заключенията от доклада на АСЕР  "Мост към  2025", представен от ACEР и CEEР през септември2014.


Защо се налага актуализация на Gas Target Model (GTM)

В актуализирания GTM са запазени  основните принципи на модела от 2011. Моделът от 2011г. определя европейската визия за изграждане на конкурентен газов пазар, който включва входно-изходни зони с ликвидни  виртуални точки за търговия, където интеграцията на пазара се обслужва от подходящи нива на инфраструктурата, която се използва ефективно и дава възможност на потоците газ да се движат свободно между пазарни зони и да достигат до местата, където търсенето на газ е най-голямо.

Актуализацията на модела от 2011 г. се налага поради настъпилите промени през последните години на европейския газов пазар. Несигурността и новите предизвикателствата пред развитието на пазара изискват нов начин на мислене. Необходимо е да се предприеме коригиран регулаторен подход, който да отговори на предизвикателствата през следващото десетилетие. Функциониращи европейски газови  пазари, които да отговарят на нуждите на европейските потребители на газ по-скоро са изключение, отколкото правило през 2014 г. А целта беше вътрешния енергиен пазар да бъде завършен до 2014 г. За политиците в целия ЕС отново на фокус е как да се гарантира сигурността на доставките на газ. Отново бе потвърден изводът, че при зависимост от един доставчик, цената на газа е висока.

Ролята на мрежовите кодекси: Прилагането на мрежовите кодекси допринася за ускореното изграждане на конкурентен европейски пазар на газ. Въпреки това, само чрез мрежовите кодекси, е малко вероятно да се изгради  добре функциониращ и прозрачен газов  пазар на едро, който да е от полза за потребителите в цяла Европа. Затова в актуализирания GTM се предлага освен  Ръководство за последователно развитие и прилагане на мрежовите кодекси, но също така се определят стъпки, необходими за осъществяване на ликвидни  и динамични пазари на газ, които да предоставят възможност на всички европейски потребители да се възползват от сигурни доставки на газ, плод на ефективна конкуренция.


Актуализираният Gas Target Model обхваща следните аспекти:


Конкурентните пазари гарантират сигурността на доставките

Сигурността на доставките се гарантират когато на пазара съществува ефективна конкуренция:колкото повече са източниците на доставка за Европа, толкова по-малко тя ще зависи от един източник на доставки, които могат да бъдат обект на физически ограничения или политически влияния. Актуализираният GTM категорично определя, че само добре функциониращи пазари на газ с няколко основни конкуриращи се доставчици могат да гарантират сигурността на доставките. GTM препоръчва да се направят допълнителни подобрения на базата на пазарни мерки, които да засилят стимулите за участниците на пазара, да гарантират сигурността на доставките. В допълнение, актуализираният модел прави предложения за съхранение на газ и за инвестиции свързани с големи и сложни инфраструктурни проекти.


Функциониращ газов пазар за търговия на едро

Развитието на добре функциониращ и прозрачен пазар на едро за газ изисква ликвидни спот пазари и най-важното, ликвиден форуърд  пазар, който да дава възможност на участниците на пазара да  управляват  пазарния риск свързан с търговията на едро с газ. Все още форуърд сделките са твърде ограничени в целия ЕС. Газовите връзките също имат ключова роля. Мрежовите кодекси и насоки, които се разработват в момента, представляват стъпки напред, но в много случаи те не са достатъчни. Затова актуализираният GTM предвижда да се направи оценка на функционирането на пазарите за търговия на едро на национално равнище, чрез прилагане на серия от разработени ревизирани критерии. По този начин държавите членки трябва да направят преценка дали националните им пазари на едро за газ са "добре функциониращи".


Държавите членки следва да извършат самооценка на пазара

За да може да се определи дали газовите пазари ще функционират добре, всички национални регулаторни органи се приканват да направят оценка, дали националните газови пазари ще отговарят на ревизираните критерии от GTM до 2017 г. Ако оценката е отрицателна, GTM силно препоръчва на държавите членки да предприемат структурни реформи на пазара. Предприетите реформи от държавите членки трябва да се основават на предварително изготвен анализ за разходите и ползите, за да се гарантира тяхната икономическа жизнеспособност.


Ролята на газа като допълнение към  генериране на енергия от възобновяеми източници

Трябва да се направи повече, за да се гарантира, че регулаторните мерки  позволяват по ефективно използване на газовите  електроцентрали. Вероятно ще е необходимо изграждане на значителен капацитет за генериране на електричество от газови централи, който да осигури гъвкав back up на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Актуализираният GTM предлага операторите на преносни системи за газ и електричество да бъдат задължени да работят в тясно сътрудничество помежду си, за да може секторите за електроенергия и газ да работят съвместно в оптимален синхрон.


Ново развитие във веригата за доставки на газ

Актуализираният GTM предлага във веригата на доставка на газ да се увеличава дела на втечнен природен газ (ВПГ) и сгъстен природен газ (CПГ), да се използва в  транспортния сектор, в дребномащабни приложения на ВПГ и CПГ, и при иновативни технологии, които улесняват съхранението на електроенергия под формата на водород или синтетичен газ (“power to gas”). Чрез подходящи мерки националните регулаторни органи следва да улесняват появата на тези нови приложения на газа.
Актуализираният  GTM ще бъде представен официално в Брюксел на 16 януари 2015 г. от 9.30 до 13 часа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар