петък, 30 януари 2015 г.

Антитръст: Комисията провежда консултации по проект за насоки относно съвместната продажба на маслиново масло, едър рогат добитък и полски културиЕвропейската комисия отправи покана за представяне на становища относно проект на нови насоки по прилагане на антитръстовите правила на ЕС в селското стопанство.
Целта на новите насоки е да отговори на възникналите въпроси  относно прилагането на антитръстовите правила след реформата на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС.
В насоките се предлага да се прилагат нови, специфични правила за продажби на маслиново масло, едър рогат добитък и полски култури.
По-конкретно, новите правила позволяват на производителите да предлагат съвместно на пазара тези продукти, ако са спазени някои условия, например тяхното сътрудничество значително следва да повишава ефикасността. Насоките на Комисията целят да гарантират, че изпълнението на реформата на ОСП ще подобри функционирането на хранителната верига и ще съхрани ефективната конкуренция и пазарните нововъведения за селскостопански продукти.

Реформата на ОСП на ЕС влезе в сила на 1 януари 2014 г. и включва специфичен режим на конкуренция за някои селскостопански продукти.
Реформата промени антитръстовите правила за селскостопанския сектор, по-специално по отношение на сектора на маслиновото масло, едър рогат добитък и полските култури. Новите правила са определени в Регламент № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („ Общ регламент за ООП“). През юни 2014 г. Комисията обяви, че ще предостави насоки относно евентуалните проблеми, свързани с правото в областта на конкуренцията, възникващи при въвеждането на новия режим. Освен това Парламентът поиска да бъде гарантирано последователното прилагане на реформата на ОСП от 2013 г. в държавите — членки на ЕС, а в член 206 от Регламента за ООП от Комисията се изисква, когато е уместно, да приеме насоки за тази цел.

Реформата разрешава съвместно търгуване на зехтин, едър рогат добитък и полски култури чрез организации на производители или асоциации на организации на производители, при условие че:

  • организациите на производителите следва да повишат значително ефективността на земеделските стопани, предоставяйки им помощни услуги, например съхранение, разпространение или транспорт; както и
  • количеството, търгувано от организацията, не трябва да надвишава определени прагове.

Сега Комисията предлагаза за обсъждане проект на насоки относно начина, по който тези нови правила могат да се прилагат на практика. По-специално в проектонасоките се дават:

  • примери за начина, по който организациите на производители могат да предоставят услуги, които повишават значително ефективността за земеделските стопани;
  • насоки за това как да се проверява, че обемите, пуснати на пазара от организациите на производители, не надвишават определени граници; и
  • ситуациите, при които органите за защита на конкуренцията могат да прилагат предпазна клауза и кога могат да подновят или анулират договори за съвместно търгуване на организация на производители.
Националните органи за защита на конкуренцията и министерствата  на земеделието на държавите членки вече са консултирани по това предложение.
С предложеното сега обсъждане Комисията приканва заинтересованите страни да представят своите мнения по проектонасоките. 
Пълният текст на насоките за прилагане на антитръстовите правила. Повече информация за консултацията.
Становищата могат да се изпращат до 5 май 2015 г.
В зависимост от получените отговори Комисията ще направи преглед на своето предложение, като целта е окончателните насоки да бъдат приети до края на 2015 г.
На конференция, която ще се състои на 4 март 2015 г., Комисията ще представи предложенията пред заинтересованите страни, националните органи за защита на конкуренцията и министерствата на земеделието на държавите членки.
 
Повече информацията за общата селскостопанска политика.  
·

Няма коментари:

Публикуване на коментар