сряда, 18 февруари 2015 г.

Европейската комисия започва консултация относно съюза на капиталовите пазариДнес Европейската комисия обяви, че стартира един от ключовите си проекти за фактическо създаване на единен пазар на капитали, чрез който да се мобилизират средства за европейските предприятия и да се насърчи растежа в 28-те държави — членки на ЕС.
С представената днес „Зелена книга“, Комисията поставя началото на тримесечен кръг от консултации. Целта на Зелената книга относно съюза на капиталовите пазари е да възбуди дебат в целия ЕС за евентуалните мерки, необходими за фактическото създаване на единен пазар на капитали. Днес стартират и две допълнителни консултации относно „висококачествената секюритизация“ и Директивата за проспектите.
Комисията очаква да получи обратна информация от Европейския парламент и Съвета, другите институции на ЕС, националните парламенти, предприятията, финансовия сектор и всички заинтересовани страни.
Всички участници и заинтересовани страни се приканват да изпратят своите коменттари до 13 май 2015г. ТУК
След приключването на обществената консултация, през идното лято Комисията ще приеме план за действие, в който ще очертае своята пътна карта и график за полагане на основите на съюз на капиталовите пазари до 2019 г.
Въз основа на резултатите от настоящата консултация Комисията ще определи необходимите действия за постигане на следните цели:
  • да се подобри достъпът до финансиране за всички предприятия и инфраструктурни проекти в цяла Европа;
  • да се помогне на МСП да набират средства със същата лекота като големите дружества;
  • да се създаде единен капиталов пазар чрез премахване на пречките пред трансграничните инвестиции;
  • да се диверсифицира финансирането на икономиката и да се намалят разходите за набиране на капитал.
В Зелената книга се посочват следните основни принципи, които следва да бъдат в основата на съюза на капиталовите пазари:
  • да се увеличи във възможно най-голяма степен ползата от капиталовите пазари за икономиката, растежа и създаването на работни места;
  • да се създаде единен капиталов пазар за всичките 28 държави членки чрез премахване на пречките пред трансграничните инвестиции в рамките на ЕС и изграждане на по-тесни връзки със световните капиталови пазари;
  • съюзът да бъде изграден върху солидните основи на финансовата стабилност, с единна нормативна уредба за финансовите услуги, която да се прилага ефективно и последователно;
  • да се гарантира ефективно ниво на защита на инвеститорите; и
  • да се допринесе за привличането на инвестиции от целия свят и да се повиши конкурентоспособността на ЕС. 
Преразглеждане на Директивата за проспектите
Проспектите са правни документи, използвани от предприятията с цел привличане на инвестиции. Те съдържат сведения, които помагат на инвеститорите да вземат информирани инвестиционни решения. Но тяхното изготвяне е скъпо и представлява административно предизвикателство за предприятията, тъй като за едно изчерпателно представяне често са необходими стотици страници. За инвеститорите също може да бъде сложно да се ориентират сред твърде подробната информация.
Комисията стартира своята консултация във връзка с Директивата за проспектите с оглед улесняване на дружествата (включително МСП) да набират капитал в ЕС, като същевременно се гарантира ефективна защита за инвеститорите. Основен приоритет ще бъде да се намалят административните спънки, които дружествата трябва да преодоляват. В хода на консултацията, наред с другото, ще бъдат обмислени начини за опростяване на информацията, съдържаща се в проспектите, ще се преразгледат случаите, в които е необходим проспект, и ще се обсъдят начини за оптимизиране на процеса на одобрение.

Секюритизация
Секюритизацията представлява процес, при който се създава финансов инструмент чрез обединяване на активи: така по-голям брой инвеститори могат да купуват дялове от тези активи, като по този начин се увеличава ликвидността и се освобождава капитал за икономическия растеж. Инициативата на ЕС за „висококачествена секюритизация“ ще трябва да гарантира високи стандарти на процеса, правна сигурност и съпоставимост между секюритизиращите инструменти чрез по-висока степен на стандартизация на продуктите. Така ще се увеличи значително прозрачността, последователността и наличността на важна информация за инвеститорите, включително в сферата на заемите за МСП, и ще се насърчи по-високата ликвидност. Това следва да улесни емитирането на секюритизирани продукти и да позволи на институционалните инвеститори да извършват надлежни проверки на продуктите, които съответстват на техните нужди от диверсификация, възвръщаемост и дългосрочност на активите.

Средносрочни и дългосрочни мерки
Със зелената книга се търсят също така мнения за начините за преодоляване на останалите пречки пред ефективното функциониране на пазарите в средносрочен до дългосрочен план, включително как да бъдат намалени разходите за създаване и предлагане на инвестиционни фондове в ЕС; за това как да се развиват занапред рисковият капитал и частните капиталови инвестиции; дали целевите мерки в сферата на дружественото право и правото в областта на несъстоятелността и ценните книжа, както и в сферата на данъчното облагане могат да допринесат съществено за съюза на капиталовите пазари; както и за начина на третиране на обезпечените облигации, на което ще бъде посветена специална консултация през 2015 г. във връзка с евентуална нормативна уредба на равнище ЕС.


За повече информация:

MEMO/15/4434  относно съюза на капиталовите пазари

Зелена книга

Уебстраница, посветена на съюза на капиталовите пазари

Консултация във връзка с Директивата за проспектите

Консултация във връзка със секюритизацията

Информационна бележка
относно ЕФДИ
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар