петък, 6 февруари 2015 г.

Енергетика: Как ще се изгражда Енергийния съюзНа конференция в Рига, която е посветена на темата за това как Европа да създаде Енергиен съюз, така че да осигури устойчивост и сигурност на енергийните доставки и то на приемливи цени за европейските потребители, комисарят по енергетиката и действия по климата Мигел Канете, очерта основните стъпки.
Комисарят отчита, че една от основните цели през следващите години трябва да бъде осигуряване на  европейските граждани сигурни и достъпни енергийни доставки на конкурентни цени. Това изисква решителни действия, за да се постигнат трите цели – конкурентоспособност-сигурност- устойчивост

За предизвикателството сигурност
Комисарят смята, че без решителни действия, много от държавите-членки ще продължават да зависят от един-единствен доставчик на газ. Необходими са решителни действия, за да се намали зависимостта от Русия, защото „Газпром“ е единствения доставчик с господстващо положение на пазара на газ в ЕС.
Намаляването на зависимостта може да стане чрез разширяване на сътрудничеството с надеждни партньори (например Норвегия), чрез увеличаване на вноса от други доставчици и чрез изграждане на необходимата инфраструктура, която да позволи свободното движение на газовите потоци. По специално, трябва да се гарантира по-бързо развитие на ликвиден пазар и създаване на функциониращи газови хъбове в държавите от Източна Европа,  

Комисарят описва целите на новата Европейска стратегия за енергийна сигурност в 10 точки:
1.Преразглеждане на Регламента  за сигурността на доставките на газ и електричество:
2.Ускоряване на работата по Проектите от общ интерес и Механизма за свързана Европа, чрез използване на инвестиционнияплан  Юнкер, регионалните и структурните фондове:
3.Нова стратегия на ЕС за втечнен природен газ, като се гарантира, че съществуващите терминали и тези в процес на изграждане осигуряват  възможно най-голяма полза от гледна точка на сигурността и разнообразието на доставките - и да допринасят за разширяване на конкуренцията - не само в държавата, където те са разположени, но в целия ЕС.
4.Ускоряване на напредъка по създаването на Средиземноморския газов хъб,  както и разработване на стратегическо енергийно партньорство с Алжир; и в същото време да се ангажира  инфраструктурата, която ще свързва този нов ликвиден пазар с останалата част от ЕС.
5.Нов стратегически съюз с Турция - това е в основата на европейските енергийни цели, като Турция ще бъде ключов транзитен маршрут на газ в бъдеще.
6.Укрепване на Енергийната общност:
7. Нови стратегически енергийни отношения с Украйна – чрез подпомагане модернизацията на промишлеността й, както и тя да се превърне в източник на инвестиции за компании от ЕС.
8.Нов подход към политиката–Европа говори на един глас - по-висока степен на предварителна координация между държавите членки по международните енергийни въпроси.
9.Осигуряване, че споразумения на държавите-членки са съвместими с правото на ЕС, чрез преразглеждане на решението, изискващо уведомление на ЕК.
10.Съобщение за насърчаване на вътрешните ресурси- включително напредък за търсене на шистов газ, който трябва да се основава на базата на европейската наука и развита технологична мрежа за неконвенционален добив на въглеводороди.
Посочените 10 мерки са важни елементи от политиката, която следва да гарантира следващото стъпало от развитието на вътрешния енергиен пазар. Това ще гарантира не само сигурност, но в същото време ще спомага за по-голяма конкурентоспособност на ЕС чрез подобряване на конкуренцията.

Вътрешният  енергиен пазар трябва да гарантира на гражданите в държавите членки възможност свободно да купуват електричество, като сменят своите доставчици. Комисарят отчита, че въпреки усилията в момента вътрешния енергиен пазар, не функционира и това трябва да се промени. Той предлага план от 4 стъпки, чрез които да се  променят нещата.
1.Първият приоритет е свързан с пълното прилагане на Третия енергиен пакет, да се приемат и приложат всички мрежови кодекси и да се изгради необходимата енергийна инфраструктура. Комисията ще предложи необходимите инструменти, за да се приключат тези задачи.
2.Вторият приоритет включва гаранцията, че всички граждани  имат широк избор от доставчици, че могат да генерират собствена енергия, и съществува стабилна защита на потребителите. Просто е неприемливо в 21 век в Европа да съществува енергийна бедност. Държавите членки трябва да се справят с нея, като Комисията ще ги подпомогне да установят най-добрите практики.
3.Трето- регионалните инициативи могат да представляват трамплин към изграждането на реален пазар в ЕС, чрез хармонизация, оперативна съвместимост и взаимосвързаност. Регионалните инициатива трябва да се развиват паралелно, и трябва да доведат до важни резултати до края на следващата година.  Комисията ще подпомага и насърчава прилагане на общи подходи, най-добри практики и прозрачност.
4.Регионалното  развитие трябва да допринесе напредък в целия ЕС. Комисарят смята, че трябва да се направи преоценка на настоящата институционална рамка, включително правомощията и независимостта на ACER , енергийните  регулаторни органи, ENTSO-E и ENTSO-G, включително и пазарните правила. В тази връзка Комисията ще обяви публична консултация, ще разгледа напредъка на регионално равнище  преди да предложи необходимите промени. Този процес на преоценка ще започне през тази година със Съобщение за дизайна на пазара.

Енергията от възобновяеми източници
Комисията Юнкер си е поставила за цел Европа да стане световен лидер в областта на енергията от възобновяеми източници. Според комисарят това означава Европа да се превърне в световен център за разработване и производство на следващото поколение технологии за възобновяема енергия, както и приемане на  политиките, които да бъдат за пример как инвестициите в нови технологии могат да се капитализират в производство на нова силно конкурентна чиста енергия. Целта е до 2030 г. делът на възобновяемата енергия от общото енергийно потребление да е 27%.
Получените знания по въвеждането на възобновяематна енергия на пазара трябва максимално да се използват, за да се създаде единен пазар на ЕС с напълно интегрирана възобновяема енергия, която се конкурира свободно в общия пазар за електроенергия.
Енергията от възобновяеми източници ще насърчава иновациите и  ефективността. Тя трябва да бъде двигател за работни места, растеж, иновации, да предлага на конкурентни цени електроенергия за потребителите. Да даде важен принос за подобряване на енергийната ни сигурност.
Комисията ще предложи нов Пакет за възобновяема енергия след като проведе публична  консултация.

Търговия с въглеродни емисии ТВЕ – те ще останат основния инструмент, чрез който ще се декарбонизара енергийния сектор. Спешно трябва да се търси баланс на пазара на въглеродни емисии, така че да отново да се постигнат ценови нива, които имат значение за инвеститорите. Краткосрочната задача е да се приеме резерв за пазарна стабилност, а дългосрочната задача е да се направи преглед на ТВЕ, който ще се направи  по-късно тази година. Добрите и твърди цени на пазара на въглеродни емисии ще подобрят положението на пазара на възобновяеми енергийни източници.

Умереност на търсенето и енергийната ефективност
Как да се взимат икономически ефективни мерки, за да се намали на енергийното потребление и увеличи конкурентоспособността на европейската икономика.
Комисарят предлага три инициативи:
1.Преразглеждане на екодизайна, етикетиране, сгради и директивата за енергийна ефективност, нова стратегия за отопление и охлаждане, насърчаване на електро-мобилността;
2.По-голямо и по-ефективно използване на наличните средства, включително инвестиционна инициатива на Юнкер и регионалните и структурните фондове. В тази връзка Комисията ще насърчава инициативите за Интелигентни градове и общини и ще използва потенциала на  Конвента на кметовете
3.ЕС може да направи повече, за да достави всички потенциални ползи от подобряването на ефективността на сгради. Инвестиции в изолация са сред най-печелившите за гражданите и индустрията днес. Повечето от работата по изолация на сградите  трябва да се извършва на национално, регионално и местно ниво, но Комисията може да играе важна роля създаването на идеалната рамка за постигане на напредък, с особен акцент върху жилищата на най-бедните граждани и тези изпаднали в енергийната бедност.

За постигане на целите на Енергийния съюз важна роля трябва да  играят научните изследвания. Без водещи позиции в научните изследвания и технологиите, Европа няма да бъде  световен лидер в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и създаване на интелигентни градове и и ефективни превозни средства. Според комисаря трябва да се действа решително на три фронта:
1.Трябва да се подновят усилията за успешно развиване на стратегически план за енергийните технологии, в който са определени ограничен брой основни приоритети и заложени ясни цели за  постигане. Във връзка с това Комисията ще предложи обновен стратегически план за енергийните технологии.
2.Трябва да се наваксва изоставането при технологията за съхранение на енергия - жизненоважен елемент на енергийната система на утрешния ден.
3.Промишлеността на ЕС непрекъснато изтъква, че тя има по-труден достъп до рисков капитал, отколкото конкурентите й, особено в областта на развитието на PV. Според Канете Европа не може да си позволи да загуби тази надпревара. Затова ЕИБ, чрез инвестиционната инициатива на Юнкер, ще подкрепи европейската индустрия, приемайки нива на риск по-големи от тези, които биха понесли  търговските банки. По този начин водещата роля на възобновяемата енергия ще допринесе за растежа и работните места.

Канете отбелязва, че това не са лесни решения за постигане на практика; но най-смелите и най-важните решения рядко са такива.
Постигането на Енергиен съюз ще изисква сериозни действия на всички нива на обществото, както и наличие на здрав механизъм за обединяване на действията, за да се постигнат поставените цели.
Лидерите на ЕС са признали необходимостта от нова система за управление, която Енергийния съюз може да предложи.
Накрая Мигел Канете завършва:.

"Енергийният съюз не може да бъде просто преформатиране на това, което вече правим, или просто работна програма за следващите пет години; това е ангажимент за фундаментална и трайна промяна.
ЕС, неговите държави-членки и регионалните и местните общности - трябва да се променят из основи, да се подобри начина, по който работим заедно, ако искаме да отговорим на все по-неотложните предизвикателства, с които нашите граждани и индустрията искат да се справим. Принципите за солидарност и колективни действия са заложени в нашия европейски проект от самото начало. Солидарност и колективни действия са принципи, които са подкрепени в нашия европейски проект от самото начало. Същите тези принципи трябва да ни водят, тъй като ние градим Енергийният  съюз заедно"


Няма коментари:

Публикуване на коментар