четвъртък, 26 февруари 2015 г.

Енергетика: Енергийният съюз в 15 точкиВчера Европейската комисия представи своята стратегия за Европейски енергиен съюз. ЕК отчита, че остарялата инфраструктура, недостатъчно интегрираните пазари, и несъгласувани политики не гарантират на потребителите - домакинства и предприятия, възможността изцяло да се възползват от предимствата на един функциониращ енергиен пазар, който да им предоставя по-голям избор и по-ниски цени на енергията. Според Комисията е настъпил момента да се завърши изграждането на единния енергиен пазар в Европа.
Стратегията определя дългосрочната политика в областта на енергетиката. Целта е да се постигнат основните приоритети, заложени в политическите насоки на председателя Юнкер. В публикуваното Съобщение са изброени в 15 точки приоритетите за създаване на Енергийния съюз.

1.Първият приоритет за създаване на Енергийния съюз е свързан с пълното прилагане и стриктно изпълнение на съществуващото законодателство за енергийния сектор.
 • Комисията ще използва всички налични политически инструменти, за да гарантира, че държавите членки напълно са приели разпоредбите на Третия енергиен пакет и стриктно изпълняват Правилата за конкуренция (чл. 101 и 102) от Договора за функционирането на Европейския съюз.
2.Европейският съюз трябва да диверсифицира доставките си на газ и да ги направи по - устойчиви при прекъсвания на доставките.
 • Комисията ще предложи пакет за диверсификация и устойчивост на доставките на газ през 2015-2016 г., като  преразгледа действащият регламента за сигурност на газовите доставки.
 • Комисията ще изготви цялостна стратегия за ролята на втечнения природен газ и неговото съхранение, и
 • Комисията ще работи с държавите членки за реализиране на достъп до алтернативни доставчици, включително доставчици от Южния газов коридор, Средиземноморието и Алжир, за да се намали съществуващата зависимост от отделни индивидуални доставчици.
3.Междуправителствените споразумения трябва напълно да съответстват на законодателството на ЕС и да бъдат по-прозрачни.
 • Комисията ще предложи преразглеждане на решението относно междуправителствените споразумения през 2016 г. Целта е при преговорите преди подписване на споразуменията да участва и Комисията, за да се осигури съответствие със законодателството на ЕС и да се включат стандартни клаузи в договорите, които отговарят на европейските правила и правят търговските договори за доставка на газ по-прозрачни.

4.Определяна на необходимата инфраструктура е предпоставка за завършване на енергийния пазар, интегриране на възобновяемите енергийни източници и сигурността на доставките.

 • Комисията ще подкрепи изпълнението на големи инфраструктурни проекти, особено на Проекти от общ интерес, чрез използване на наличните финансови средства, например Механизма за свързване на Европа, Европейските  структурни и инвестиционни фондове и бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции, за да се привлекат  необходимите частни и публични инвестиции и

 • Комисията ще събере информация за финансираните от ЕС инфраструктурни проекти на едно място, което ще доведе до повече съгласуваност и постигане на максимален ефект.

 • Комисията ще създаде форум Енергийна инфраструктура, чрез който ще се обсъжда с държавите-членки напредъка в работата по големите инфраструктурни проекти, сътрудничеството с регионалните групи и институциите на ЕС. Форумът ще стартира в края на 2015 г.

5.Създаване на функциониращ  вътрешен енергиен пазар в услуга на гражданите, гарантиране на сигурността на доставките, интегриране на пазара на възобновяемите енергийни източници и премахване на некоординирания подход по прилагане на  механизма за разпределяне на капацитет от държавите членки, чрез преразглеждане на действащия пазарен модел.

 • Комисията ще предложи законодателство в областта на сигурността на доставките на електроенергия през 2016 г.
 • Комисията ще предложи нов европейски дизайн на пазара на електроенергия през 2015 г., което ще бъде последвано от законодателни предложения през 2016.

6.Регулаторната рамка, определена с Третия пакет за създаване на вътрешния енергиен пазар трябва да бъде доразвита, за да се осигури безпроблемно функциониране на вътрешния енергиен пазар в интерес на гражданите и фирмите.
 • Комисията ще направи преглед на регулаторната рамка, по-специално за функционирането на ACER и ENTSOs, в 2015-2016 и ще предложи подходящи действия за засилване на европейската регулаторна рамка.

7.Регионалният подход при интеграцията на пазара е важна част от напредъка към създаване на напълно интегриран енергиен пазар в целия ЕС.
 • Комисията ще разработи насоки относно регионалното сътрудничество и ще се ангажира с активно участие в регионалните органи за сътрудничество на държавите-членки и заинтересованите страни.

8.По-голяма прозрачност по отношение на енергийните разходи и цени, както и на степента на обществена подкрепа ще засили пазарната интеграция и ще открои действията, които водят до нарушаване на вътрешния пазар.
 • Комисията ще изготвя двугодишни доклади за цените на енергията, ще анализира в дълбочина ролята на данъците, таксите и субсидиите  и ще изисква постепенното премахване на практиката за регулиране на цените под разходите.
 • Трябва да се вземат мерки за защита на уязвимите потребители, чрез прилагане на социални политики на национално и местно ниво.

9.ЕС си е поставил цел до 2030 г. да постигне икономия на енергия най-малко 27 %.
 • През 2015 и 2016г. Комисията ще преразгледа цялото законодателство относно енергийната ефективност и ще предложи промяна, където е необходимо, за да се постигне заложената цел до 2030 г.
 • Държавите членки и регионите трябва максимално да се възползват от Европейските фондове за обновяване на жилищата.

10.Сградите имат огромна потенциална роля за постигане на целите за енергийна ефективност. Целта е съществуващите сгради да се обновят, за да станат енергийно ефективни по отношение на отоплението/охлаждането, което ще намали общото количество на внос на енергийни ресурси в ЕС, ще подобри енергийната сигурност и ще намали разходите за енергия на домакинствата и бизнеса.
 • Комисията ще разработи инициатива „Интелигентно финансиране на интелигентни сгради“, чрез която ще подпомага съществуващите сгради да станат енергийно ефективни, като улеснява достъпа до съществуващите финансови инструменти.
 • Комисията ще предложи стратегия, която да улесни инвестициите в отопление/охлаждане.

11.Необходимо е ЕС да ускори енергийната ефективност и намали въглеродните емисии в транспортния сектор, чрез постепенно преминаване към алтернативни горива и интегриране на енергийните и транспортни системи.
 • Комисията ще предложи цялостен пакет за автомобилния  транспорт, чрез който ще се насърчава по-ефективното ценообразуване за инфраструктурата, въвеждането на интелигентни транспортни решения и повишаване на енергийната ефективност.
 • Комисията ще предприеме по-нататъшни действия, за да създаде подходящи пазарни условия за развитие на алтернативните горива и за по-нататъшно насърчаване на покупките на екологично чисти превозни средства. Тази цел ще се постига с подкрепата на ЕС чрез набор от национални, регионални и местни мерки.

12.През октомври 2014 г. Съветът на ЕС прие рамка за климата и енергетиката до  2030г. За да бъдат изпълнени подставените цели ЕС ще активно ще участва в международните преговори за климата.
 • Комисията ще предложи законодателство, което да постигне намаляване на емисиите на парникови газове, постигайки  целите  определени на срещата на Европейския съвет през октомври 2014, както в Схемата за търговия с емисии, така и при търговията  извън тази схема.

13.ЕС е приел целта най-малко 27 % от енергията да се генерира от възобновяеми енергийни източници до 2030 г.
 • Комисията ще предложи нов Енергиен пакет за възобновяема енергия през 2016-2017. Той ще включва нова политика за устойчиво използване на биомасата и биогоривата, както и законодателството гарантиращо, че целта на ЕС 2030 е постигната по икономически ефективен начин.

14.ЕС трябва да разработи далновидна стратегия за научни изследване и иновации (R&I) относно енергията  и климата, за да поддържа технологичното лидерство на ЕС и да разширява възможностите за износ.

 • През 2015 и 2016 г. Комисията ще предложи актуализиран Strategic Energy Technology Plan, и стратегически научни изследвания и иновации (R&I)  за транспорта с ограничен брой основни приоритети и ясни цели.

 • Комисията ще разработи инициатива за лидерство в глобалните технологии и иновации в областта на енергетиката и изменението на климата, за да увеличи заетостта и растежа.

15.ЕС ще използва всички инструменти на външната политика, за да гарантира, че един силен и обединен ЕС, работи конструктивно със своите партньори и може да говори с един глас по енергийните и климатичните въпроси.

 • Комисията, с върховния представител/зам. председател на ЕК и държавите-членки следва да съживи дипломацията на ЕС относно енергетиката и изменението на климата.

 • Комисията, с върховния представител/зам. председател на ЕК ще развие активна програма за укрепване енергийното сътрудничество на ЕС с трети страни, включително по въпросите на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

 • Комисията ще се възползва пълноценно от външнотърговската политика на ЕС, за да насърчи достъпа до енергийни ресурси и до чужди пазари за европейските енергийни технологии и услуги.

 Повече информация:


Информационен документ за Енергийния съюз


Съобщението: Energy Union Package

A Framework Strategy for a Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate  Change Policy

Анекс

The Paris Protocol - A blueprint for tackling global climate change beyond 2020


Видео Енергиен съюз

Видео Въпроси/отговори

Няма коментари:

Публикуване на коментар