петък, 27 февруари 2015 г.

Европейски семестър: Работният доклад на службите на комисията

Всяка година през пролетта започва преглед на изпълнението на препоръките към държавитне членки по Европейския семестър.
Европейският семестър е цикъл на координиране на икономическите и фискалните политики в ЕС. Той е част от рамката на Европейския съюз за икономическото управление.
В началото на всяка година започва  6-месечен период на преглед на изпълнението на препоръките, откъдето е и названието му „семестър“.
По време на европейския семестър държавите членки привеждат своите бюджетни и икономически политики в съответствие с целите и правилата, договорени на равнище ЕС.
Основните етапи на европейския семестър са следните:

През януари Комисията публикува своя годишен обзор на растежа, в който посочва приоритетите на ЕС през следващата година с цел стимулиране на растежа и създаването на работни места.

През март държавните и правителствените ръководители от ЕС приемат насоки на Съюза за националните политики въз основа на годишния обзор на растежа.

През април държавите-членки предават своите планове за стабилни публични финанси (програми за стабилност или конвергенция) и за реформи и мерки за постигане на напредък по пътя към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (национални програми за реформи).

През юни Комисията оценява плановете и дава съобразени с всяка страна препоръки. Съветът и Европейският съвет обсъждат препоръките.

В края на юни или началото на юли Съветът официално приема специфичните за всяка държава препоръки.
На база на направения анализ по изпълнение на миналогодишните препоръки вчера ЕК съобщи, че в България се наблюдават прекомерни макроикономически дисбаланси. 
Работният доклад с анализа за България може да се намери ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар