неделя, 18 ноември 2012 г.

Енергетика: Завършване на европейския енергиен пазар-каква е ситуацията за България


На 15 ноември Комисията представи Съобщение относно завършването на вътрешния енергиен пазар "Making the internal energy market work". В съобщението се прави  преглед на напредъка, постигнат по отношение на завършването на вътрешния енергиен пазар до 2014 г., идентифицирани са  основните предизвикателства, пред които са изправени държавите членки и са предложени действия, които да подобрят ефективното прилагане на Третия енергиен пакет.
С документа Комисията насърчава държавите-членки, които изостават с прилагането на Третия енергиен пакет, да  увеличат усилията си, за да преодолеят изоставането.
Съобщението е придружено от документи, в които въз основа на статистически данни е направен задълбочен анализ на развитието на европейския пазар за електричество и газ във всяка от 27 – те държави членки, включително преглед на инвестициите в областта на енергийните инфраструктури.
Съобщението е изготвено в съответствие с решението, взето през февруари 2011 г. от държавните и правителствените ръководители на ЕС, в което се обявява решимостта  на държавите членки да завършат изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г.
ЕК отново напомня, че завършването на единния енергиен пазар е от жизнено значение, защото само един  добре функциониращ европейски енергиен пазар може да гарантира осигуряването на сигурни и конкурентни енергийни доставки, като същевременно се намаляват емисиите на парникови те газове.

Какъв е анализа за  енергийния пазар на  България:


Регулаторна рамка
В анализа се посочва, че след откриването на наказетелната процедура срещу България през месец септември 2011, заради това, че не е транспонирано новото европейско законодателство, към момента страната е уведомила ЕК само за частично транспониране на директивите от Третия енергиен пакет. Освен това, срещу страната все още се води и процедура за нарушение на изискванията на Втория енергиен пакет, относно липсата на прозрачност при  условията за достъп на трети страни до газопреносните мрежи  и липсата на адекватна система за санкции в случай на установени нарушения на регламента за природния газ.
Национален  енергиен регулатор
Оценката на ЕК е,че бюджета на ДКЕВР (3.6 милиона лв) е недостатъчен за да гарантира компетентно управление на сектора. Комисията  също отбелязва, че е налице  нестабилност при управлението на регулатора и посочва, че правителството се намесва в регулаторните политики и управлението на органа.
Отделяне Unbundling
ЕК отчита, че операторите на преносни мрежи за електроенергия и газ са правно отделени, но все още не са сертифицирани в съответствие с директивите от енергийния пакет. България планира да приеме модела на независим оператор на преносна система

Пазарът на едро на електрлоенергия
ЕК отбелязва, че на енергийния пазар основният играч е вертикално интегрирана икономическа група БЕХ, държавна собственост. БЕХ произвежда 60 % от общо произведената електроенергия.
Пазарът на едро е разделен на регулиран и свободен, където централна роля играе НЕК
На регулирания пазар, НЕК купува електроенергия в рамките на задължителна квота по регулирани цени от независими производители и отчасти от собствено производство микс, и го продава на регулирани цени на четири дистрибутори, доставящи електроенергия на домакинствата и на малките и средни предприятия. НЕК е собственик на преносната мрежа (високо и средно ниво на напрежение на мрежата) и доставя на големи индустриални потребители като доставчик от последна инстанция. ЕСО е дъщерно дружество на НЕК експлоатира мрежата и организира балансиращия пазар, където НЕК също играе ключова роля.
В контекста на този анализ за пазарното положение на НЕК ЕК констатира, че България няма действаща енергийна борса и няма организирана ден напред пазар на електроенергия. Изводът на ЕК е, че съществуващата квотна система парализира функционирането на пазара на едро, при която производителите са задължени да продават продукцията си на НЕК по регулирани цени и не могат свободно да се договорят с доставчиците. В допълнение, България прилага система за транзакции-базирани на такси за пренос, включително и допълнителни мрежови такси, които действат като бариера пред износа и пречат на свободния поток на електроенергията зад граница. ЕК отчита, че степента на пазарна интеграция е ниска: не се предлагат координирани двустранни разпределения на капацитет за всички срокове на границата между България и Румъния и Гърция.

Пазарът на газ
ЕК констатира, че при задоволяване на вътрешното си потребление с газ България е напълно зависима от вноса от Русия, който се осъществява въз основа на дългосрочни договори с фирми посредници. Няма функциониращ пазар на едро. "Булгаргаз" ЕАД е единствен вносител, продава газа на едро по регулирани цени. Има пазарен дял от 84,16% през 2011 г., а останалите 15,84% са от местен добив. Melrose Resources Sarl и OGEP АД са фирми, които се занимават в местен добив. Те също доставят газ до крайните потребители.
За да преодолее пълната си зависимост от вноса на газ от Русия, ЕК настоява България да завърши своите текущи инвестиционни проекти за изграждане на газовите междусистемни връзки (по-специално с Румъния, Сърбия и Гърция) и да осигури физически и договорен обратен поток на междусистемната връзка с Турция.
ЕК също настоява България да играе по-активна роля при осъществяването  на Южния газов коридор (Набуко Запад е част от този коридор), който има потенциала да разнообрази източниците и маршрутите за доставка на газ, както и да увеличи конкуренцията на пазара.
Въз основа на направения анализ на регулаторната рамка, на дейността на регулатора и на пазарите за електроенергия и газ ЕК отправя:

Какви са ключовите препоръки към България

 Препоръки за пазара на електроенергия

 • Да бъде премахната системата на обществения доставчик, която поддържа господстващото положение на НЕК на пазара, като се премине към пазарен подход, при който производители и доставчици да могат свободно да избират контрагентите си. В същото време следва да се вземат предвид задължението за универсална услуга и се гарантира  ефективно защитата на уязвимите клиенти,

 • Да се премине към постепенно премахване на регулираните цени и премахване на всички транзакции, свързани с таксите за пренос, които изкривяват свободния поток на електроенергия зад граница.

 • Да се продължи  работата  по създаване на електроенергийна борса с цел улесняване на организирана търговия на електроенергия и увеличаване интеграция със съседните страни, както е препоръчано от Съвета.

 • Да се гарантира независимост на операторите на преносни и разпределителни системи и организира правилното функциониране на балансиращия пазар.

 • България трябва да гарантира независимостта на националния регулаторен орган.

Препоръки за пазара на газ


 • България трябва да създаде организиран пазар на едро, за да се даде възможност на конкуренти на "Булгаргаз"  да навлязат на пазара.

 • Трябва да бъдат напълно изпълнени изискванията за гарантиране на достъп на трети страни до газопроводите, включително виртуални обратни потоци на всички тръбопроводи.

 • Националната газопреносна  система трябва да е изцяло свързана с "транзитни" системи и следва да се разнообразят източниците за доставка на газ, поради силната зависимост от вноса на газ от Русия.

 • Същевременно следва да се осигурява адекватна защита на уязвимите клиенти, регулираните цени трябва да бъдат премахнати постепенно.

 • Регулаторните пречки пред смяната на доставчика (като допълнителни разходи) трябва да бъдат отстранени, и превключването към конкурентен доставчик трябва да бъде активно подкрепено чрез мерки за прозрачност.

 • България трябва да продължи разработването на мерки от страна на търсенето - за управление на търсенето, особено в случай на прекъсване на доставките.

 • Разширяването на капацитета на хранилищата за газ и създаването на междусистемен капацитет ще помогне да се намали влиянието на неблагоприятни външни събития, каквито са и  препоръките на Съвета.

Няма коментари:

Публикуване на коментар