четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Индустриална политика:ЕК представи инициатива наречена CARS 2020, чиято цел е създаването на силна, конкурентоспособна и устойчива европейска автомобилна промишленостЕвропейската комисия предложи днес съобщение CARS 2020: Action Plan for a competitive and sustainable automotive industry in Europe, което представлява  план за действие, насочен към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на автомобилната промишленост до 2020 г. Целта на предложените мерки е ЕС да запази световното ниво на своята автомобилна промишленост, като произвежда най-качествените в световен мащаб енергийноефективни и безопасни превозни средства и осигурява висококвалифицирани работни места за милиони хора.
За да може това да се случи в предложението на Комисията дава силен импулс на иновациите чрез рационализиране на научните изследвания и иновациите в рамките на европейската инициатива за „зелени“ превозни средства. Ще бъде засилено сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка с цел финансиране на мерките за стимулиране на иновациите и по-лесния достъп на МСП до кредити. Създаването на стандарт на ЕС за интерфейс за зареждането ще осигури регулаторната сигурност, която е необходима предпоставка за разгръщането на широкомащабно производство на електрически автомобили.
Иновациите в автомобилната промишленост ще бъдат насърчавани също чрез всеобхватен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и шум, за повишаване на безопасността по пътищата и за създаване на усъвършенствани интелигентни транспортни системи (ИТС).
Успоредно с това Комисията предлага също така да се действа по непосредствените проблеми в автомобилния отрасъл. В отговор на спада на търсенето на европейските автомобилни пазари и обявеното затваряне на заводи, през ноември Комисията ще събере министрите на промишлеността, автомобилните производители и представителите на профсъюзите преди следващия Съвет по конкурентоспособността, за да бъдат разгледани мерки за координирано преодоляване на настоящата криза. Автомобилната промишленост е от значение в цяла Европа и следователно е нужен европейски отговор, който да се съсредоточи върху свръхкапацитета, социалните и технологичните инвестиции, както и държавните помощи и мерките във връзка с търсенето. Необходимо е  обсъждането да се проведе   на най-високо политическо равнище.

Планът за действие съдържа конкретни предложения за политически инициативи с цел:
 • Насърчаване на инвестициите в модерни технологии и иновации за незамърсяващи превозни средства, например чрез;
 • цялостен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и шум;
 • прилагане на мерки за пътна безопасност, включително на интелигентни транспортни системи;
 • изграждане на инфраструктура за алтернативни горива (електроенергия, водород и природен газ);
 • стандарт на ЕС за интерфейса за зареждане на електрически превозни средства;
 • европейска инициатива за „зелени“ превозни средства в рамките на програмата „Хоризонт 2020“ за стимулиране на инвестициите в научни изследвания и иновации.
 • Подобрени пазарни условия, например чрез:
 • укрепване на единния пазар за превозни средства посредством подобрена система за одобрение на типа, включително надзор на пазара, за да се избегне нелоялната конкуренция;
 • рационализиране на финансовите стимули за незамърсяващи превозни средства;
 • последователно прилагане на принципите на интелигентното регулиране, включително преглед на въздействието, което основни политически инициативи ще окажат върху конкурентоспособността на автомобилната промишленост.
 • Подкрепа на промишлеността за достъп до световните пазари чрез;
 • сключване на балансирани търговски споразумения, внимателна оценка на тяхното кумулативно въздействие, както и насърчаване и продължаване на двустранните диалози с трети държави партньорки; и
 • засилване на работата по международната хармонизация на нормативната уредба за превозните средства с крайната цел да се работи за постигане на международно одобрение на тип автомобил и глобални изисквания за безопасност по отношение на електрическите превозни средства и техните батерии.
 • Насърчаване на инвестициите в умения и обучение, които да съпътстват структурните промени и да изпреварват потребностите от работни места и умения, например чрез насърчаване на използването на Европейския социален фонд (ЕСФ) за тази цел.
Следващи стъпки
Сега Комисията и държавите членки трябва да започнат осъществяването на обявените политики. Задачата на автомобилната промишленост ще бъде да работи за постигане на определените нови амбициозни цели. Ще бъде създадена специална процедура — „CARS 2020“, чрез която да се проследява  диалога със заинтересованите страни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар