сряда, 14 ноември 2012 г.

Енергетика: Директива за енергийна ефективност

Днес в Официален вестник на Европейския съюз е публикувана
ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 25 октомври 2012 година
относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО
(текст от значение за ЕИП)
За да се съобразят с настоящата директива, държавите членки следва да въведат  съответните законови, подзаконови и административни разпоредби до 5 юни 2014 г. 
В съответствие с директивата, Комисията трябва да създаде  Онлайн платформа, чрез която да  подпомага практическото прилагане на разпоредбите на  директива на национално, регионално и местно равнище. Платформата ще подкрепя обмена на опит относно начините на работа, референтната информация, дейностите по изграждане на мрежи и новаторските практики.

Няма коментари:

Публикуване на коментар