вторник, 27 ноември 2012 г.

Енергетика: Какво представляват мрежовите кодекси


Третият пакет от директиви и регламенти т.н. „Третият пакет“, приет през 2009 г., влезе в сила на 3 март 2011 г. С него също така влезе в сила нова система за изготвяне на задължителни мрежови кодекси в цяла Европа.
Мрежовите кодекси са необходими, за да може енергийните системи на всяка отделна държава членка към 2014 г., след изграждане и завършване на единния енергиен пазар, да могат да работят в синхрон.
Европейската комисия следва  да разработи задължителните европейски мрежови кодекси в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 714/2009 („Регламент за електроенергията“) и член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 715/2009 („Регламент за природния газ“). За целта Комисия изготви и  публикува годишен списък на приоритетите, определящ областите, които следва да бъдат включени при разработването на мрежови кодекси. При определяне на приоритетите Европейската комисия се консултира с Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори („ACER“), Европейска мрежа на операторите на преносни системи („ENTSO“) и други заинтересовани страни.
Решението с определените приоритети, одобрени от Комисията въз основа на резултатите от проведено обществено обсъждане,  е публикувано в Официален вестник. В решението отново се напомня, че  на 4 февруари 2011г. Европейският съвет определи 2014 г. като годината  за завършване на вътрешния пазар за електроенергия и газ. Третият пакет е важен елемент в развитието към тази цел. За да може обаче газът и електроенергията да циркулират безпрепятствено в цяла Европа, трябва да бъдат направени допълнителни усилия за изработването на мрежови кодекси и насоки, които да гарантират правилното и безпроблемно функциониране на енергийните пазари.
Тъй като се предвижда хармонизираните правила за прозрачност да преминат процедурата по комитология през 2012 г., за разработването на хармонизирани правила за електроенергията Комисията определя следния годишен списък на приоритети за 2013 г.:
  • правила за разпределяне на капацитет и за управление на претоварването, включително управление на пазарите за ден напред и в рамките на деня, включително изчисляване на капацитета (приемане съгласно процедурата по комитология);
  • правила за дългосрочно (предварително) разпределяне на капацитет (изготвяне на мрежов кодекс)л
  • правила за свързване към мрежата:

-мрежови правила за свързване на производители на електроенергия към електроенергийната мрежа (приемане съгласно процедурата по комитология);
-мрежов кодекс за свързване на оператори на разпределителни системи и промишлени товари към мрежата (завършване на мрежовия кодекс и начало на процедурата по комитология);
-мрежов кодекс за свързване към преносната система за постоянен ток с високо напрежение;
  • експлоатация на системата (завършване на мрежовите кодекси за експлоатационната сигурност, за планирането и графиците за експлоатация, за контрол на честотата/товарите и резервите, започване на процедурата по приемане;
  • правила за изравняване, включително правила за резервната мощност, свързани с мрежата (завършване на мрежовия кодекс за изравняването);
  • правила относно хармонизирани структури на тарифите за пренос и/или инвестиционни стимули.

Тъй като се предвижда хармонизираните правила за управление на претоварването да преминат процедурата по комитология през 2012 г., за разработването на хармонизирани правила за газа Комисията определя следния годишен списък на приоритети за 2013 г.:
  • разпределяне на капацитет (приемане съгласно процедурата по комитология);
  • правила за изравняването, включително свързани с мрежата правила за процедурата за номиниране, правила за такси при неизравнен дисбаланс и правила за оперативно изравняване между системите на операторите на преносни системи (завършване на мрежовия кодекс и започване на процедурата по приемане);
  • правила за оперативната съвместимост и обмен на данни;
  • правила за хармонизирани структури на тарифите за пренос. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар