неделя, 25 ноември 2012 г.

Държавна помощ: По силно подпомагане на малките и средни предприятия

Европейският икономически  и социален комитет представи становището си  по предложението на ГД "Конкуренция" за модернизиране на правилата за държавните помощи, отнасящи се до малките и средни предприятия (МСП).
ЕИСК подкрепя предложението на ЕК за модернизиране на правилата за държавните помощи с цел опростяване на настоящите правила за държавни помощи за малки и средни предприятиял ЕИСК предлага определени промени, които счита за необходими, с оглед признатата от Комисията и Съвета необходимост да се подкрепят МСП, по‑конкретно когато са подложени на конкурентния натиск на предприятия от трети страни, които се ползват от преки или непреки държавни помощи, по-значими като размер и по‑непрозрачни по отношение на разпределянето им.
Предвид незначителния им размер, положителното им въздействие за МСП и за микропредприятията и ограниченото им въздействие върху вътрешния пазар, ЕИСК предлага да се вдигне дълготрайно таванът на помощите de minimis от 200 000 EUR на 500 000 EUR, като се има предвид, че се оценява за период от три последователни години за всяко предприятие, подобно на взетото неотдавна решение за услугите от общ икономически интерес.
Предвид необходимостта от подпомагане на европейските МСП да развиват дейността си на пазарите в международен план, ЕИСК предлага да се измени член 27, параграф 3 от Общия регламент за групово освобождаване 800/2008, за да бъдат декларирани за съвместими с общия пазар помощите, предназначени за подкрепа на участието на МСП в панаири и изложения в продължение на максимум три последователни години.

В светлината на своя опит ЕИСК отправя три практически препоръки към Комисията:

Комисията да състави практическо ръководство за широката публика на всички официални езици на ЕС, в което да се съдържат определенията, забраните и процедурите, за да се подобри разбирането и ефективното използване на държавните помощи от страна на предприятията, правораздавателните системи и публичните власти.
Да се организират допълнителни семинари за обучение на компетентните национални власти от държавите членки, за да се гарантира възможно най-еднозначно прилагане във всички държави членки на общностното право в областта на държавните помощи.
Предвид важността на планираните промени ЕИСК настоява да бъде консултиран относно преразглеждането на Регламента de minimis, Регламента за оправомощаването и Общия регламент за групово освобождаване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар