вторник, 19 юли 2011 г.

Цифрови технологии: Комисията започва процедура за нарушение срещу България и още 19 държави-членки поради закъсняло прилагане на правилата в областта на телекомуникациите

Европейската комисия съобщи, че иска информация от двадесет държави-членки, които все още не са я уведомили за предприетите мерки за пълното въвеждане в националното право на новите правила на ЕС в областта на телекомуникациите. Според решенията на Европейския парламент и Съвета на министрите ЕС, крайният срок е 25 май 2011 г. Комисията изисква информация под формата на официални уведомителни писма в рамките на процедурите за нарушение на ЕС.
Новите разпоредби дават допълнителни права на потребителите и бизнеса при предоставянето на телефонни, мобилни услуги и достъп до интернет. Сред тях са правото на клиентите да извършват смяна на телекомуникационния оператор в рамките само на един ден, без да сменят телефонния си номер, правото на повече яснота по отношение на услугите, които се предлагат на клиентите, както и по-добра защита на личните данни онлайн. Новите надзорни правомощия, предоставени на Европейската комисия, и новите регулаторни правомощия, предоставени на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, целят да създадат по-голяма регулаторна сигурност и да помогнат на телекомуникационните оператори да се разраснат в рамките на единен общоевропейски пазар на телекомуникациите. Бързото и съгласувано прилагане на тези правила е приоритет на Програмата в областта на цифровите технологии (Digital Agenda for Europe).
Въпреки протичащия във всички държави-членки законодателен процес и факта, че повечето от тях са уведомили Комисията за предприетите мерки, едва седем от тях (Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство) напълно са въвели новите правила в националното си законодателство.
Останалите двадесет държави-членки (Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, португалия, Румъния, Словакия, Словения и Испания) трябва да отговорят на „официалните уведомителни писма“ на Комисията в срок от два месеца. Ако не сторят това или ако Комисията не бъде удовлетворена от отговора, тя може да им изпрати официално искане за прилагане на законодателството (под формата на „мотивирано становище“ в рамките на процедурите за нарушение на ЕС) и в краен случай да заведе иск пред Съда на европейския съюз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар