вторник, 19 юли 2011 г.

Ядрени отпадъци: Комисията приветства приемането на директивата за радиоактивни отпадъци

Днес Съветът прие Директивата за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, предложена от Комисията на 3 ноември 2010. От това следва, че Директивата ще влезе в сила най-късно през септември тази година и държавите-членки ще трябва да представят първите национални програми за управление на ядрените отпадъци през 2015 г.

По повод на приетата директива комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер заявява:
"Това е голямо постижение за ядрената безопасност в ЕС. След години на бездействие, ЕС за първи път се ангажира с окончателното обезвреждане на ядрените отпадъци. С настоящата директива, ЕС се превръща в най-напредналия регион за безопасно управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво."
Всички държави-членки на ЕС произвеждат радиоактивни отпадъци, генерирани от множество дейности, като производство на електроенергия, в медицината, научните изследвания, промишлеността и селското стопанство. 14 от 27-те държави-членки имат ядрени реактори, които генерират също така и отработено ядрено гориво. Окончателното приемане на директивата потвърждава крайната отговорност на държавите-членки за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци и създава строга рамка на ЕС с важни задължения, наложени на държавите-членки.

По-конкретно:

•Държавите-членки ще трябва да изготвят национални програми за управление на ядрените отпадъци и да ги нотифицират пред Комисията най-късно до 2015 г. Комисията ще ги разгледа и евентуално може да налага промени в тях. Националните програми трябва да включват планове с конкретен график за изграждане на съоръжения за депониране, както и описание на дейностите, необходими за изпълнение на мерките по съхранение, оценки на разходите и описание на схемите за финансиране. Те ще трябва да се актуализират редовно.
•Стандартите за безопасност, изготвени от Международната агенция за атомна енергия стават правно обвързващи за държавите-членки.
•Държавите-членки следва да предоставят на разположение на широката общественост и на работниците информацията свързана с управлението на ядрените отпадъци. Трябва да бъде дадена възможност на обществеността също да участват ефективно в процеса на вземане на решения.

Освен това, от държавите-членки се изисква да канят периодично международни партньорски проверки, за да обменят опит и да се гарантира прилагането на най-високите стандарти. Това се извършва най-малко веднъж на всеки 10 години.
И накрая, две или повече държави-членки могат да се споразумеят да използват общо хранилище за ядрени отпадъци.
Износът за страни извън ЕС е разрешено при много строги и задължителни условия: Третата страна трябва да има окончателно хранилище в експлоатация, в момента на транспортиране на отпадъците. Такова хранилище за високо радиоактивни отпадъци, според международното определение, трябва да бъде дълбоко геоложко хранилище. В момента, такива дълбоки геоложки хранилища не съществуват в света, нито има строителство на хранилища извън границите на ЕС. Подобно строителство отнема най-малко 40 години.
Според вече съществуващите директиви на ЕС износът на отработено гориво и радиоактивни отпадъци за Африка или страни от Тихоокеанския или Карибския басейн, както и в Антарктика, вече изрично е забранено.
В първоначалното си предложение за нова директива, Комисията се застъпва за пълна забрана за износ на ядрени отпадъци. На 23 юни 2011 г., Европейският парламент в своята пленарна сесия гласува в полза на пълна забрана за износ, както е предложено от Комисията. Правното основание за тази директива е Договора за Евроатом. Становището на Европейския парламент е само консултативно и не е обвързващо. Окончателното решение е взето само от Съвета.
Комисията също съобщава, че ще следи отблизо и внимателно ще наблюдава прилагането на новата директива, по-специално напредъка, постигнат в изграждането на съоръжения за депониране на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и, ако те се появят на по-късен етап, възможния износ на радиоактивни материали.

Няма коментари:

Публикуване на коментар