сряда, 6 юли 2011 г.

Цифрови технологии: Повече конкуренция, по-богат избор и по-ниски цени за потребителите на мобилни телефони в чужбина

Днес Европейската комисия представи предложение за дългосрочно разрешаване на проблема с високите цени за използването на мобилни телефони и други мобилни устройства при пътуване в ЕС (роуминг). Предложеният регламент има правно обвързващ ефект за държавите членки и за пръв път въвежда структурни мерки за насърчаване на конкуренцията, като предоставя възможност на клиентите, които имат желание, от 1 юли 2014 г. да подписват отделно от договора си за национални мобилни услуги по-изгоден договор за роуминг, като запазват номера си. Предложението също така дава на мобилните оператори (включително и на т. нар. виртуални мобилни оператори, които нямат собствена мрежа) правото да използват мрежите на други оператори в други държави-членки по регулирани цени на едро, като по този начин насърчава повече оператори да се конкурират на роуминг пазара.
Докато изцяло се въведат структурните мерки и конкуренцията понижи цените на дребно, предложението предвижда постепенно намаляване на актуалните тавани на цените на дребно за телефонни разговори и текстови съобщения и въвеждане на таван на цените на дребно за мобилен пренос на данни. До 1 юли 2014 г. потребителите на роуминг ще плащат не повече от 24 цента на минута за изходящ разговор, максимум 10 цента на минута — за входящ, максимум 10 цента за изпращане на текстово съобщение и максимум 50 цента на мегабайт (МВ) за зареждане на данни или използване на интернет, докато пътуват в чужбина (таксува се на използван килобайт).
Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Програмата в областта на цифровите технологии, Нели Крус заяви:
„Това предложение е насочено към основната причина за проблема — липсата на конкуренция на роуминг пазарите; с него потребителите ще получат по-голям избор, а алтернативните оператори — по-лесен достъп до роуминг пазара. То ще доведе почти веднага до спад на цените за роуминга на данни, при които понастоящем операторите реализират възмутителни печалби.“
Предложението е насочено към постигане на целта, заложена в Програмата за цифровите технологии в Европа, а именно уеднаквяване на националните и роуминг тарифите до 2015 г. Тази цел ще бъде постигната, ако конкуренцията на пазарите на мобилни услуги предостави на потребителите бърз и лесен избор на роуминг услуги на цени, равни или близки до тези на националните услуги. Предложението ще бъде внесено за приемане в Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС.
Днес Комисията прие доклад относно сегашния регламент за роуминга, който временно намали цените за телефонни разговори и текстови съобщения при роуминг, но не успя да преодолее липсата на конкуренция на роуминг пазара, където цените на дребно упорито се придържат към заложените тавани. Това потвърждават и констатациите на предварителния доклад, публикуван на 30 юни 2010 г.
Предложението на Комисията очертава следните подходи за преодоляване на липсата на конкуренция и недостатъчния потребителски избор:

Да се улесни навлизането на алтернативни оператори, например оператори на виртуални мобилни мрежи, на роуминг пазара, като от мрежовите оператори на други държави-членки се изиска да им предоставят достъп до мрежите си по регулирани цени на едро. Това ще засили конкуренцията между операторите на роуминг пазарите и ще ги стимулира допълнително да предлагат на клиентите си по-привлекателни цени и услуги.

Да се даде възможност на потребителите да избират алтернативен оператор за роуминг услуги независимо кой е националният им оператор. Всеки път, когато потребителят пресича граница, той ще бъде автоматично включван в мрежата на избрания от него роуминг оператор без да се налага да предприема каквото и да било, като запазва номера и картата си за потребителска идентификация (СИМ-карта). Това ще подобри прозрачността и ще позволи на потребителите да си подберат най-добрите роуминг оферти и ще насърчи операторите да предлагат по-конкурентни роуминг промоции.

Докато тези структурни решения напълно разгърнат ефекта си, предложението предвижда:

Да се въведат нови тавани на цените на дребно за роуминг на данни (които ще останат в сила до средата на 2016 г.) Това ще гарантира, че потребителите на смарт телефони, таблети и други устройства за достъп до интернет чрез мобилни мрежи могат да бъдат онлайн в чужбина, без да трупат огромни сметки. Комисията предлага от 1 юли 2012 г. потребителите да плащат не повече от 90 цента на мегабайт (МВ) заредени данни, които ще спаднат рязко на 50 цента на мегабайт до юли 2014 г (тези цени ще се начисляват на база килобайт, като се взема предвид действителното потребление). В настоящия регламент не е предвиден таван на цените на дребно за роуминг на данни. От юли 2009 г. са въведени тавани на цените на едро за роуминг на данни, но реализираните спестявания не са предадени по веригата към потребителите. Обобщената средна цена на дребно от 1,06 EUR за зареждане на данни в друга държава-членки в края на 2010 г. прикрива огромни разлики в цените на дребно. Например, потребителите заплащат средно по 2,23 EUR на МВ, когато зареждат данни в чужбина през мрежата на друга мобилна група, а в някои случаи таксите достигат и много по-високи стойности (дори до 12 EUR на МВ). Важно е да се отбележи, че предложените тавани на цените на дребно служат само като обезопасителна мярка за потребителите, докато Комисията очаква предложените структурни мерки за оживяване на конкуренцията да доведат до новаторски оферти на общоевропейско равнище и по-ниски цени, значително под заложените тавани.

Да се запазят таваните на цените на дребно за роуминг на телефонни разговори и текстови съобщения (SMS). Тези тавани постепенно ще се намаляват за всички роуминг-услуги и също ще останат в сила до средата на 2016 г.

Да се запази защитата от „шока на сметката“ при роуминга на данни — месечните сметки на потребителите и бизнес-абонатите за достъп до данни през мобилни мрежи в чужбина ще продължат да се придържат към ограничението от 50 EUR, освен ако потребителят изрично не е заявил друго.

Да се запазят таваните на цените на едро между операторите за всички роуминг-услуги до 2022 г. (телефонни разговори, SMS и данни), за да се създаде предвидима инвестиционна обстановка за алтернативните оператори. Таваните на цените на едро могат да бъдат премахнати преди 2022 г., ако пазарните данни показват, че конкуренцията е достатъчно добре развита.

Съгласно новия регламент операторите все така ще бъдат задължени да предоставят на потребителите информация за цените на роуминга при прекосяването на границата на държава-членка, но потребителите лесно ще могат да изберат да не получават тази информация.
Предложените тавани на цените на дребно служат само като мярка за защита на потребителите, докато Комисията очаква предложените структурни мерки за оживяване на конкуренцията да доведат до новаторски оферти на общоевропейско равнище и по-ниски цени, значително под заложените тавани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар