събота, 2 юли 2011 г.

Енергетика:Данни за ключови показатели на енергийните пазари

Генерална дирекция „Енергетика” на Европейската комисия публикува данни за ключови показатели, характеризиращи енергийните пазари.
Развитието на конкурентен европейски единен енергиен пазар е ключов приоритет за Европейския съюз. Затова през 2008 г. ЕК създаде система за наблюдение и анализ на енергийните пазари. Energy Markets Observation System (EMOS). Системата за наблюдение поддържа цялостна база данни с инструменти за управление на данните, автоматично качване, докладване и графично представяне. Информацията се събира от различни източници и обхваща конкретни видове горива като природен газ, електричество, петрол и петролни продукти, както и различните географски региони. Системата поддържа данни и информация също така за енергийната инфраструктура в Европейския съюз, включително и по държави-членки, на съседните страни и за по-големи региони. EMOS е стратегически инструмент, който подпомага Европейската комисия своевременно да идентифицира потенциалните заплахи пред нормалното функциониране на енергийната система на Европа.

Публикуваните наскоро данни за ключови показатели, характеризиращи енергийните пазари, имат за цел да подпомагат изпълнението на тази задача.

Данни за световния енергиен пазар


Потреблението в Европа и в останалите страни от OECD е устойчиво без съществено изменение до 2009 г., прогнозата е то да се запази на същото равнище до 2035 г. В същото време се очаква потреблението в Китай и в останалите държави в света до 2035 г. рязко да се покачва.

От динамиката на инвестициите във възобновяеми енергийни източници е видно, че за периода от 2004 г. до 2009 г. Европа е водеща по обем инвестиции, които бележат постоянен ръст до 2008 г. когато достигат близо 50 милиарда долара. След 2008 г. се забелязва спад в обема на инвестициите, което може да се обясни със световната икономическа криза, подобен спад в инвестициите се забелязва също в САЩ и Бразилия. В същото време Китай бележи устойчив непрекъснат ръст и след 2008 г. изпреварва САЩ по обем на инвестициите, а през 2009 г. вече се доближава до Европа.


Въглищата, петрола и природния газ дават 80 % от производството на енергия в света, възобновяемата енергия 13%, ядрената 6 %.

Данни за европейския енергиен пазар
Европейският съюз покрива 48 % от енергийното си потребление със собствено производство.


Продължава да се увеличава зависимостта на Европейския съюз от вноса на фосилни енергийни ресурси (въглища, петрол, природен газ). Европейският съюз има 83.5 % зависимост от вноса на петрол и 64,2 % зависимост от вноса на газ. Основният внос на петрол и природен газ се осъществява от  от няколко страни доставчици, което обяснява стратегическата политика на ЕС за  диверсификация на пътищата и  източниците за доставка на енергийни ресурси.

 Основният внос на природен газ за 2009 г. идва от Русия-34%, Норвегия - 31 % и Алжир - 14 %.

Вносът на петрол през 2009 г. в ЕС основно идва от OPEC -35 %, Русия -33%, Норвегия-15 %.


За периода 1990 г. 2009 г. рязко намалява делът на енергията произведена от въглища, а бележи ръст енергията от възобновяеми енергийни източници.В съответствие с поставените цели Европа 20-20-20  за развитие на енергията от възобновяеми източници до 2020 г. се очаква след 2010 г. ръст при слънчевата и вятърната енергия и значим дял на енергията от биомаса.

Енергийният микс варира в широки граници между отделните държави членки, Малта и Кипър разчитат само на петрола като енергиен ресурс, а в останалите страни той заема около 30 % . С най-голям дял е ядрената енергия във Франция, а енергията от възобновяеми източници има най голям дял в Швеция, Латвия и Австрия. Природният газ има голям дял в енергийния микс на Обединеното Кралство, Холандия и Унгария. Въглищата имат значителен дял  в енергийния микс на Полша, България и Естония.

Данни за България

За 2008 г. България има 100 %  зависимост от Русия при внос на газ и 71 % на петрол.
За целия период 1995 г. до 2008 г. България има почти 100 % зависимост от внос на газ. При петрола % на зависимост има лек спад през 2005 г. след което има отново ръст и през 2008 г. е почти  100%. Общата зависимост на България от вноса на горива за периода 1995 г- 2008 г. има лек спад до 2006 г. след което за 2007 г. и 2008 г. отново има ръст и достига близо 60 %. За същия период зависимостта на Европа 27 е  40 % през 1995 г. бележи лек ръст след 2003 г. и в края на периода достига  над 50 %.

Няма коментари:

Публикуване на коментар