четвъртък, 14 юли 2011 г.

Енергетика: Какво всъщност представляват интелигентните мрежи

Напоследък излязоха европейски насоки и анализи относно внедряване на т.н „интелигентни мрежи” в енергийния сектор. Заедно с представянето на насоките ЕК публикува и подробни разяснения с цел популяризиране на предимствата, които интелигентните мрежи предоставят на потребителите. За съжаление в България информацията е твърде оскъдна за това какво представляват интелигентните мрежи, какви са техническите им параметри, има ли ползи за потребителите и какви са те, какви са задълженията на България по отношение развитието на мрежите и какви инвестиции са необходими. България като държава – членка на ЕС би следвало да даде повече яснота на бизнеса и потребителите на електроенергия за плановете и инициативите,  които ще предприеме с оглед постепенното инвестиране в изграждането на интелигентни мрежи, в какви срокове, начин на финансиране и др.
На първо място трябва да се отбележи, че инвестициите в развитието на интелигентните мрежи за електричество ще играят ключова роля в постигането на заложените цели за енергийна ефективност до 2020 от  ЕС и държавите членки. Защото основната роля на интелигентните мрежи е да спомогне:
·За интегрирането на повече възобновяеми енергийни източници към мрежата;
·За създаване на условия за захранване на  електрически превозни средства;
·За гарантиране на възможността  потребителите да осъществяват  повече контрол лърху потреблението си  на енергия;
·За избягване на претоварванията и бързо възстановяване на електрозахранването в случаи на прекъсвания.

Какво всъщност представляват интелигентните мрежи?
Интелигентните мрежи са обновени електрически мрежи, които са цифровизирани и позволяват да се осъществява двупосочен обмен на информация от доставчик към потребител и обратно. Към тях следва да се добавят интелигентни измервателни уреди и системи за мониторинг.

Какво представлява интелигентното измерване?
Интелигентното измерване е присъща част на интелигентните мрежи. То се осъществява от електромер, който записва потребление на електрическа енергия и предава тази информация на оператора на електрическата мрежа и доставчика на енергия за наблюдение, и за целите на фактурирането. Благодарение на тази информация потребителите ще могат директно да контролират и управляват собствената си консумация. Освен това, операторите на мрежата ще могат да планират по-добре използването на инфраструктурата и балансирането на системата, например по отношение на интеграцията на възобновяемите енергийни източници..

Какви са основните ползи от интелигентните мрежи?
Очаква се интелигентните мрежи;
-Да намалят емисиите на парникови газове;
-Да предоставят възможност за сигурно функциониране на вътрешния пазар;
-Да увеличат дела на възобновяемите енергийни източници при производството и разпределението на енергия;
-Да създадат условия за ефективно използване на електрическата енергия в транспорта;
-Да предоставят на потребителите възможност да адаптират собствената си консумация като се възползват от най-ниските цени, предлагани през деня
-Да подобрят енергийната ефективност. Потребителите ще могат да следят текущата си консумация на електроенергия. Това ще им даде силни стимули да спестяват енергия
-Да оптимизират управлението на електроенергийната мрежа
-Да позволят едновременното съществуване на централизираното и децентрализирано производство
-Да стимулират развитието на технологиите в ЕС

Как интелигентните мрежи ще позволят по-широкото използване на възобновяема енергия?
Възобновяемите енергийни източници, като вятъра и слънчевата енергия, се определят като променливи ресурси за енергия. Това означава, че тяхната наличност и обем зависи от атмосферните условия. Класическите системи за електроенергия не са проектирани да работят с такива променливи ресурси. Благодарение на информацията постъпваща в "реално време", от интелигентните мрежи, операторите на мрежата ще могат да прогнозират по-добре търсенето и съответно да планират включването на възобновяемата енергия в мрежата.

Как интелигентните мрежи ще допринасят за развитие на вътрешния енергиен пазар?
Интелигентните мрежи са неразделна част от един добре функциониращ вътрешен енергиен пазар. Те са инструмент за намаляване на загубите по мрежата, повишаване на надеждността на мрежата и позволяват големи количества променлива възобновяема енергия да бъдат свързани към мрежата. Нещо повече, те дават възможност на потребителите да контролират уредите в домовете си с цел пестене на енергия, да се улесни вътрешното производство, да се постигне намаляване на разходите и увеличаване на надеждността и прозрачността. През следващите години еволюцията към интелигентни мрежи може да играе важна роля при създаване на единния пазар на електроенергия, който ще доведе до повишаване на сигурността на мрежата и намаляване на използването на енергия и до същевременно увеличаване на потребителското и социално благосъстояние и създаване на нови "зелени работни места ".

Защо има нужда от създаване на общи стандарти за интелигентни измервателни уреди и интелигентни мрежи и кога ще бъдат готови?
Интелигентните мрежи трябва да интегрират действията на всички енергийни доставчици и потребители свързани към мрежата, и да разполагат с интелигентна система за мониторинг, която да проследява потоците електроенергия във всички посоки в рамките на Европейския съюз. Общите стандарти са необходими, за да се гарантира оперативната съвместимост на всички устройства. До края на 2012 година се очаква да бъдат изготвени европейските стандарти за интелигентни измервателни уреди и интелигентни мрежи.

Колко домове в Европа използват интелигентни измервателни уреди?
Към днешна дата само около 10% от домакинствата в ЕС имат инсталиран някакъв интелигентен измервателен уред, въпреки че не всички гарантират пълната скала на възможните услуги.

Каква е целта, която следва да се постигне при инсталирането на интелигентни измервателни уреди в домовете?
Според Директива за електроенергията (2009/72/ЕО) най-малко 80% от потребителите следва да бъдат оборудвани с интелигентни измервателни уреди до 2020 г. ази цел подлежи на икономическа оценка с отчитане на всички дългосрочни разходи и ползи, която следва да бъде изготвена от всяка държава-членка.

Колко ще струва да се инсталира интелигентен измервателен уред? Кой ще плаща за него?
Разходите за интелигентни измервателни уреди варира от 50 до 200 € на един дял. Потребителят не може да притежава уреда само в Германия и Великобритания. В останалите 25 държавите интелигентните измервателни уреди първоначално са собственост на оператора на разпределителната система (ОРС) и се инсталират от него. В тези страни, ОРС ще инсталира уреда и ще плати за него, но цената ще бъде прехвърлена постепенно на потребителя чрез регулирани разходи в тарифата. Националните регулаторни органи на държавите–членки ще следва да приемат съответна методика за включване на разходите за изграждане на интелигентни измервателни уреди в тарифите.

Колко  електроенергия може да се спести чрез използване на интелигентен измервателен уред?
Опитът показва, че потребителите с монтирани интелигентни водомери са намалили годишното си потребление с около 10%. При запазване на същото съотношение при  средногодишни сметки за електроенергия от 640 € на домакинство благодарение на интелигентните измервателни уреди могат да се спестят повече от 60 € на година, което ще е резултат от  по-доброто управление на потреблението от страна на  домакинствата.
Някои пилотни проекти показват, че реалните икономии на енергия могат да бъдат още по-големи (В Обединеното кралство въз основа на проекта AlertMe който позволява на потребителите да изключват/включват  уреда от уеб интерфейс или чрез мобилен телефон икономията е до 40 %).

Дистрибуторите на електроенергия  ще имат ли монопол при домакинствата?
Комисията ще насърчава отворен и конкурентен пазар за доставчиците на електроенергия и автоматизация на дома. Това е особено в полза на появата на нови доставчици на услуги, -например агрегатори.

Какви са агрегаторите ?
Агрегатор е компания, която купува и/ или продава електрическа енергия от името на група потребителите и/ или на производители на електроенергия. Агрегаторът е представител на потребителите и може да договаря цени на електроенергията от тяхно име при сключване на сделки с други участници в мрежата, предоставящи услуги.

Каква е ролята на интелигентни мрежи в децентрализираното производство?
Потребителите могат да станат производители на електрическа енергия, възползвайки се от възможностите предоставени им от интелигентните мрежи. Тези така наречени „професионални потребители” (prosumers) ще играят основна роля при преминаването към нисковъглеродна икономика  чрез предоставяне и разпределение на електроенергийния пазар на повече енергия от възобновяеми енергийни източници.

Защо интелигентни мрежи са от съществено значение за електрификация на транспорта?
Зареждане на електрически превозни средства трябва да се основава на разходите и ефективно използване на инфраструктура и в "реално време" наличност на енергийни ресурси. Днес мрежите не са в състояние да зареждат огромно количество автомобили за кратки периоди през целия ден. Интелигентните мрежи могат да разрешат този проблем, тъй като те дават възможност за оптимизация на таксите за управление и да се постигнат по-евтини цени. В действителност, системите за таксуване ще бъдат в състояние да се справят с търсенето, защото  чрез интелигентната мрежа ще се управлява и балансира  управлението на системата.

Кои държави членки  правят вече инвестиции и изграждат интелигентни мрежи?
Напредъкът  по държави-членки е доста различен.  В действителност процеса към момента зависи от желанието и конкретната политика на  всяка отделна страна. Някои държави вече са направили важни инвестиции. На  графиката по-долу е систематизирана информацията за направените инвестиции от отделните държави на Европейския съюз. Някои от проектите включват повече от една страна и повече от една категория.
Карта с разпределение на инвестициите по категории
Общата стойност на направените от държавите членки инвестиции в интелигентни мрежи  е на стойност 3939 милиона евро. При анализ на разпределението на инвестициите по категории се забелязва, че  най-голям дял имат инвестициите в интелигентни измервателни уреди, следвани от инвестициите за изграждане на интегрирани системи.


Дял на инвестициите в % по държави членки


От анализа на данните за инвестицииите по даржави членки се откроява ясна тенденция - старите държави членки или Европа 15 инвестират интензивно в изграждането на интелегинтни мрежи, като първенец е Дания с 22 % дял, следвана от Германия с 11,1 % и Испания с 8,7 %. В същото време новите държави членки изостават в този процес. Общият дял на новите държави членки Европа 12 възлизана на 11, 3% , като най ниския дял от всички имат Естония 0,2%, България, Кипър, Латвия и Малта всяка с по 0,4 % дял от общия обем инвестиции насочени за  развитие на интелигентните мрежи. Словения има най-високия дял 3,1% инвестиции от новите държави членки, следвана от Полша и Чехия с по 1,7%

И накрая един въпрос, който е не по-малко важен и е свързан с гарантиране на защитата на личните данни и сигурността в кибернет пространството

Наред с техническите предизвикателства при развитието на интелигентните мрежи  възниква и въпроса за гарантиране на неприкосновеността на личните данни на потребиткелите. Директивата на ЕС за защита на личните данни (95/46/ЕО) определя много ясни изисквания за това кой има достъп до различните категории информация и как следва да я обработва. Това важи и за специфичните аспекти на интелигентните мрежи. Въпреки това, може да се наложи държавите-членки да направят някои изменения на националното си законодателство, за да включат всички предвидени функции на интелигентните мрежи. Комисията препоръчва да се заложи още при проектирането на системите, притежаващи информация, принципа за  "неприкосновеност на личния живот още при проектирането", за да се гарантира от самото начало неприкосновеността на личния живот и данните да са напълно защитени.Няма коментари:

Публикуване на коментар