четвъртък, 26 юли 2012 г.

Държавна помощ: Консултации по правилата de minimis


В контекста на инициатива за модернизация на правилата за държавните помощи, Европейската комисия съобщи, че започва преглед на регламента за  отпускане на минимални по обем помощи - така нареченият Регламент "de minimis" По силата на регламента, предоставена държавна помощ на фирма под 200 000 евро за срок от три данъчни години не попада в обхвата за контрол на държавните помощи на ЕС. Счита се, че размерът на държавната помощ е малък и няма потенциал да наруши конкуренцията на вътрешния пазар. Регламентът се прилага  повече от пет години и сега ЕК планира да преразгледа регламента и приканва публичните органи на държавите членки и други заинтересоване страни да участват в обявеното обществено обсъждане.
Становищата могат да бъдат изпращани до 18 октомври 2012 г.
Комисията също съобщи, че след получаване на становищата по предложения въпросник, ще извърши внимателна оценка дали прагът от 200 000 евро е подходящ и следва ли да остане за в бъдеще. Освен това Комисията цели да  опрости правилата за прилагане на правилата "de minimis", за да може да съсредоточи работата си върху случаи с най-силно въздействие върху конкуренцията на вътрешния пазар.
Ревизираният проект на регламента ще бъде изготвен до края на 2013 г..

Няма коментари:

Публикуване на коментар