сряда, 25 юли 2012 г.

Скандалът с LIBOR: Комисията предлага действия на равнище ЕС за борба срещу манипулирането на лихвените проценти


По повод на неотдавнашния скандал с манипулирането на LIBOR Европейската комисия изразява сериозна загриженост във връзка с дадените от банки неверни прогнози за лихвени проценти по междубанкови заеми. Според Комисията  всяко манипулиране или опит за манипулиране на такива ключови референтни показатели може да окаже сериозно влияние върху почтеността на пазарните отношения и би могло да доведе до значителни загуби за потребителите и инвеститорите или до нарушаване на функционирането на реалната икономика.
В тази връзка Европейската комисия съобщи, че предприема действия за справяне с този вид манипулиране на пазара, като приема изменения на представените на 20 октомври 2011 г. предложения за регламент и директива относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, включително наказания за извършени престъпления. Измененията от днес категорично забраняват манипулирането на референтни показатели, включително LIBOR и EURIBOR, и това манипулиране се обявява за престъпление.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг заявява:
 След последните скандали, свързани със сериозно манипулиране на лихвени проценти от страна на банки, настъпи срив в общественото доверие. Необходими са действия на равнище ЕС, за да се сложи край на престъпната дейност в банковия сектор и наказателното право може да служи като значителен възпиращ фактор. Ето защо днес предлагаме разпоредби за целия ЕС за справяне с този вид пазарна злоупотреба, както и за запълване на евентуални пропуски в нормативната уредба. Бързото постигане на съгласие по тези предложения ще допринесе за възстановяване на така необходимото доверие на обществеността и инвеститорите в този ключов отрасъл на икономиката.“


Мишел Барние, комисар за вътрешния пазар и услугите, заявява: 
„Извършваните разследвания на международно равнище във връзка с манипулирането на LIBOR разкриха още един пример на скандално поведение от страна на банките. Исках да имам гаранции, че нашите законодателни предложения във връзка с пазарната злоупотреба ще доведат до пълна забрана на такова поведение. Ето защо обсъдих това с Европейския парламент и предприех незабавни действия за изменение на нашите предложения, за да се гарантира, че манипулирането на референтните показатели е очевидно незаконно и подлежи на наказания за извършени престъпления във всички държави.“

„Референтен показател“ означава всеки търговски индекс или публикувана величина, изчислена чрез прилагане на формула към стойността на един или повече базови активи или цени, включително прогнозирани цени, лихвени проценти или други величини, или проучвания, въз основа на които се определя сумата, дължима по даден финансов инструмент. Базовите активи или цените по референтните показатели могат да включват лихвени проценти или стоки като нефт, при условие че те определят сумата, дължима по даден финансов инструмент, например деривати.

Днес Комисията приема две предложения за изменение. Първото е предложение за изменение, с което в Предложението за Регламент относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, прието от Комисията на 20 октомври 2011 г., се въвеждат следните промени:
  • Изменение на обхвата на предложения регламент, за да се включат референтните показатели;
  • Изменение на определенията, за да се включи определение за референтни показатели, въз основа на разширена версия на определението, използвано в Предложението за Регламент относно пазарите на финансови инструменти; включване на референтни показатели, като лихвени проценти и стокови показатели;
  • Изменение в определението на нарушението, свързано с манипулиране на пазара (член 8), за обхващане на манипулирането и опита за манипулиране на референтни показатели; както и
  • Изменение на съображенията с цел представяне на мотивите за разширяването на обхвата на регламента и включването на манипулирането на референтните показатели в определението за манипулиране на пазара.

Едновременно с това Комисията приема предложение за изменение, с което в Предложението за Директива относно наказателните санкции за търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара се въвеждат следните промени:
  • Изменение на определенията с цел включване на определение на референтни показатели;
  • Изменение в определението на престъплението манипулиране на пазара с цел включване в него на манипулирането на самите референтни показатели; както и
  • Изменение в определението на престъплението подбудителство, помагачество и съучастие и опит, за включване на поведението, свързано с манипулиране на референтни показатели.

На този етап Комисията не предлага определяне на минимални типове и равнища на наказателните санкции, но възнамерява да изиска от всяка държава членка да предвиди наказателни санкции в националното си законодателство, които да обхващат манипулирането на референтни показатели. В своето първоначално предложение за директива Комисията предложи да извърши проучване, по-специално относно целесъобразността на въвеждането на общи минимални разпоредби за типовете и равнищата на наказателните санкции в срок от четири години от влизането в сила на директивата. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар