сряда, 31 юли 2013 г.

Държавна помощ: Комисията провежда консултации по осъвременени правила за държавна помощ за летищата и авиокомпаниитеЕвропейската комисия откри обществено обсъждане  на правилата за държавни помощи на ЕС за публично финансиране на летищата и първоначалната помощ за авиокомпании. Предложените правила са част от амбициозния план на ЕК, който цели да модернизира правилата за държавна помощ на ЕС. Част от тези правила са предложените за обсъждане актуализирани  правила за държавна помощ за летищата и авиокомпаниите. 
Проектът за новите насоки  прави равносметка на новата правна и икономическа ситуация относно публичното финансиране на летищата и авиокомпаниите и определя условията, при които такова публично финансиране може да представлява държавна помощ по смисъла на член 107 (1) от Договора за функционирането на на Европейския съюз ("ДФЕС"), и ако представлява държавна помощ, при какви условия тя може да бъде обявена за съвместима с вътрешния пазар. 
Основните разпоредби на предложените актуализирани насоки са:
  •  Държавна помощ за инвестиции в летищната инфраструктура се допуска, ако е налице реална потребност от транспорт и е необходима обществена подкрепа, за да се осигури достъп до даден регион. Има се предвид, че настоящите насоки не дават яснота относно интензитета на инвестиционната помощ. За да се гарантира правилната комбинация между публичните и частните инвестиции, предложените осъвременени правила определят максимално допустимите интензитети на помощта в зависимост от големината на летището. Така на практика отпускането на помощ ще се  насочва към по-малките летища, а не към големите летища.
  • Настоящите насоки не допускат отпускането на  оперативна помощ за летищата. Комисията предлага да се разреши такава помощ за преходен период от 10 години, при определени условия, за да се даде време на летищата да приспособят своя бизнес модел към условията на пазара .Оперативната помощ трябва да намалява през този период. Отпускането й ще зависи от финансовото състояние на всяко летище.
  • Предвижда се предоставяне на начална помощ за авиокомпании, които поставят началото на нов въздушен маршрут на въздуха, при условие че тя се предоставя за ограничено време. В проекта на новите насоки, условията за съвместимост, за първоначалната помощ за авиокомпании са рационализирани и са адаптирани към последните развития на пазара.
С предложението за ревизиране на правилата се цели също така да се постигне по-добро планиране на държавното подпомагане, което да  засили икономическия растеж и избегне нарушенията на конкуренцията в рамките на единния пазар.
Коментарите трябва да бъдат изпратени до 25 септември 2013 г. на адрес:
Повече информация за общественото обсъждане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар