четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Енергетика: Мрежовите кодекси през 2015 г.Третият пакет от директиви и регламенти т.н. „Трети енергиен пакет“, който е в сила от 3 март 2011 г. зададе институционална рамка за либерализиране на енергийните пазари. Това включва и задължението  Комисията да изготви система от задължителни мрежови кодекси. Мрежовите кодекси са необходими, за да се постигне цялостно завършване на вътрешния енергиен пазар. Мрежовите кодекси трябва да гарантират правилното и безпроблемно функциониране на енергийните пазари. По този начин енергийните системи на всяка отделна държава членка след 2014 г., (след изграждане и завършване на единния енергиен пазар) ще могат да работят в синхрон.

В съответствие с член 6, параграф 1 от Регламента за електроенергията и от Регламента за природния газ, Комисията трябва да изготви годишен списък на приоритетите, определящи областите, които следва да бъдат включени при разработването на мрежовите кодекси. Преди определянето на годишните приоритети, Европейската комисия трябва да се консултира с Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACEР), Европейска мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС) и другите заинтересовани страни. В Официален вестник на ЕС е публикувано 
от 13 октомври 2014 година
относно изготвянето на годишните списъци с приоритети за разработването на мрежови кодекси и насоки за 2015 г.
В решението се определят следните приоритетни области, за които ЕК ще изготви  мрежови кодекси.За пазара на електричество

Списък за приоритетно разработване на хармонизирани правила за електроенергията през 2015 г.

 • правила за свързване към мрежата;
 • правила относно изискванията за свързване към електроенергийната мрежа, приложими за производители на електроенергия (приемане от Комисията);
 • свързване на товари към мрежата (приемане от Комисията);
 • правила за свързване към преносната система за постоянен ток с високо напрежение (завършване на мрежовия кодекс и начало на етапа на приемането от Комисията);
 • правила за експлоатацията на системата;
 • правила за регулиране на честотата/товарите и за съответните резерви (приемане от Комисията);
 • правила за изисквания и процедури при аварии (завършване на мрежовия кодекс и начало на етапа на приемането от Комисията);
 • правила за експлоатационната сигурност (приемане от Комисията);
 • правила за планирането и графиците на експлоатацията (приемане от Комисията);
 • правила за разпределяне на преносна способност и управление на претоварването за пазарите за ден напред и в рамките на деня, включително изчисляване на преносната способност (приемане от Комисията);
 • правила за балансиране, включително правила за резервни мощности във връзка с мрежовите потребности (завършване на мрежовия кодекс и начало на етапа на приемането от Комисията);
 • правила за дългосрочно (предварително) разпределяне на преносна способност (приемане от Комисията);
 • правила за хармонизирани структури на тарифите за пренос (определяне на обхвата от ACER с цел изготвяне на рамкова насока (5)).

За пазара на природен газ
Списък за приоритетно разработване на хармонизирани правила за природен газ през 2015 г.
 • правила за оперативната съвместимост и обмена на данни (приемане от Комисията);
 • правила за хармонизирани структури на тарифите за пренос (завършване на мрежовия кодекс и начало на етапа на приемането от Комисията);
 • правила за общ за ЕС и основан на пазарен подход за разпределяне на „новоизградена“ преносна способност за газ (финализиране на предложение за изменение на мрежовия кодекс за механизмите за разпределяне на преносна способност и начало на етапа на приемането от Комисията).


Няма коментари:

Публикуване на коментар