понеделник, 20 октомври 2014 г.

Енергетика: Доклад за разходите и субсидиите при производството на електроенергия в 28 – те държави членки

Европейската комисия представи набор от документи, в които се прави анализ на енергийния сектор, от различни глeдни точки. Един от въпросите е свързан с влиянието на държавната намеса върху функционирането на енергийния сектор. Досега няма надеждна база данни на европейско равнище какъв точно е размера на тази намеса.
За да запълни тази празнота, ЕК извърши проучване за разходите и субсидиите в енергийния сектор на ЕС "subsidies and costs of EU energy". Изследването (извършено от външни консултанти) има за цел да даде ясна картина за равнището на държавна намеса в енергийния сектор във всичките 28 държави членки.
Докладът за разходите и субсидиите е междинен и първа стъпка към създаването на ясна картина, която цели да даде представа каква е конкретната държавна намеса в енергийния сектор.

Субсидиите
Представените в доклада данни са за 2012 г. Общият размер на публичната подкрепа за сектора в 28 –те държави членки възлиза между €120-140 милиарда.
Най-големият дял от субсидиите е предоставен за развитие на източниците от възобновяема енергия. Така например публичната подкрепа за 2012 г. за слънчевата енергия (€14.7 милиарда), за енергия от вятър (€10.1 милиарда), биомаса (€8.3 милиарда) и за водни централи (€5.2милиарда). При конвенционалните производители на енергия най-голям дял от субсидии са предоставени на производството на енергия от въглища - €10.1милиарда, следвано от ядрената енергия (€5.2 милиарда) и природния газ (около €7 милиарда). В анализа също се дискутира факта, че в исторически план държавната намеса е най-голяма при производството на електроенергия от въглища и ядрената енергия.
Междинният доклад представя и данни за разходите при различните технологии за производство на електроенергия. В доклада са посочени разходите в диапазон нови производство за електроенергия без публична намеса. (levelised costs). Разходите за производство на един MWh електроенергия от въглища са в диапазон около € 75.
Електроенергия от наземните вятърни инсталации се генерира при малко по-високи разходи. Разходите за енергия от ядрено гориво и природен газ са в съпоставими граници около € 100 / MWh. От 2008 г. разходите за производство на електроенергия от слънчеви централи са паднали значително до около € 100-115 / MWh в зависимост от размера на инсталациите.
Междинният доклад представя и оценки за външните разходи свързани с технологиите за производство на електроенергия. Това са разходи, които не са отразени в пазарните цени, като например разходи свързани с опазване на  за въздействия върху околната среда и здравето и въздействието на изменението на климата. Методите за количествено определяне на външните разходи дават висока степен на несигурност, затова в доклада само са идентифицирани порядъците на тези външни разходи. Външните разходи за енергийния микс на ЕС през 2012 г. са оценени между € 150 и € 310 милиарда.

Комисията приканва всички заинтересовани страни, енергийни експерти, представители на академичните среди и на държавите членки, да представят коментарите си по този междинен доклад и посочените в него данни. Ще бъде полезно, ако евентуално те добавят нови данни или направят предложения за създаването на методика за анализ на държавните субсидии в сектор енергетика. 

Докладът и приложенията към него: 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар