петък, 31 октомври 2014 г.

Eнергетика: ЕС инвестира 647 милиона евро в ключова енергийна инфраструктураЕвропейската комисия съобщи, че държавите членки са се договорили да отпуснат 647 милиона евро в подкрепа на ключови инфраструктурни проекти от общ интерес.

Основната част от средствата се предоставят за проекти в газовия сектор в региона на Балтийско море, както и в Централна, Източна и Югоизточна Европа. Финансирането се осигурява по програма на ЕС, наречена „Механизъм свързана  Европа“. Целта е финансираните проекти да увеличат енергийната сигурност на Европа и да спомогнат за прекратяване на откъснатостта на някои държави членки от енергийните мрежи на  ЕС. Те също така трябва да допринесат за завършването на европейския енергиен пазар и интегрирането на възобновяеми енергийни източници към електроенергийната мрежа.

С по-голямата част от средствата ще се финансират пряко или непряко проекти в газовия сектор. Освен нови газопроводи, по тези проекти ще се строят и терминали за втечнен природен газ (LNG) в региона на Балтийско море, Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Ще бъдат съфинансирани и иновационни технологии в електроенергийния сектор. Те включват проучване на възможността за създаването на  подводен кабел с дължина 700 км за постоянен ток с високо напрежение между Норвегия и Обединеното кралство, както и на проект за интелигентни мрежи по границата на Ирландия и Обединеното кралство (Северна Ирландия).

От отпуснатите 34 безвъзмездни финансирания за проекти от общ интерес в секторите електричество и природен газ:
  • 16 са в сектора на природния газ и 18 — в електроенергийния сектор;
  •  28 от тях са  за проучвания като оценки на въздействието върху околната среда (в размер на 91,4 милиона евро), 
  •  6 безвъзмездни финансирания се предоставят за строителни работи (555,9 милиона евро).

Механизмът за свързване на Европа предвижда финансиране на проекти, които предоставят обозрими ползи отвъд националните граници, не са икономически жизнеспособни или не са достъпни за потребителите в някои държави членки.

Безвъзмездните средства са предназначени за ключови проекти включени в рамките на Механизма за свързване на Европа. С тях могат да се финансират до 50 % от допустимите разходи за дейностите. Въпреки това, при изключителни обстоятелства — когато даден проект ясно допринася за сигурността на доставките, засилва солидарността между държавите членки или позволява използването на много новаторски решения — механизмът може да  покрие до 75 % от разходите за строителство.

По-късно тази година Комисията ще приеме официално списъка на предложенията, които ще получат финансово подпомагане в рамките на Механизма  свързана Европа — Енергетика.


Проекти за финансиране – България
В списъка за безвъзмездно финансиране са включени четири проекта от общ интерес в сектор електричество и един от сектор газ. Те са част от европейския приоритетен енергийен  коридор Север-Юг.
 Проект от общ интерес

Вид на работата

Кандидат
Макс.размер на финансира-не в евро
Електричество
Вътрешна връзка между Марица Изток и Бургас
Проучване и прединвестиционна подготовка за проект "Вътрешна линия между Марица Изток и Бургас; Вътрешна линия между Марица Изток и Марица Изток 3; Вътрешна линия между Марица Изток и Пловдив


ЕСО ЕАД


279 000
Интерконектор между Марица Изток1 и N.Santa – Гърция
Проучване и прединвестиционна подготовка за българската част на проект "Интерконектор  между Марица Изток 1 и N.Santa – Гърция

ЕСО ЕАД

306 000
ВЕЦ „Яденица“
Проучване
НЕК ЕАД
3 213 000
Вътрешна връзка между добруджа и Бургас
Проучване и прединвестиционна подготовка

ЕСО ЕАД

315 000
Природен газ
Интерконектор България-Турция
Предпроектно проучване и инженерен дизайн включително Оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) на проект  Интерконектор Турция -България (ITB)

Булгар-трансгаз ЕАД

190 000
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар