сряда, 22 октомври 2014 г.

Енергетика: От каква регулация се нуждае вътрешния енергиен пазар до 2025 г.Каква следва да бъде регулацията на енергийния пазар през следващите 10 години. На този въпрос се опитва да отговори Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР).

Наскоро Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори АСЕР представи доклад - Мост към 2025, A Bridge to 2025, изработен въз основа на холистичен анализ на представените виждания на енергийните регулатори  от държавите членки. В доклада се предлага план за постигане на пет ключови цели, които да допринесат за  развитието на вътрешния  енергиен пазар (ВЕП) до 2025 г.

5 - те цели включват:

 • Създаване на ликвиден, конкурентен и интегриран енергиен пазар на едро;
 • Подобряване на сигурността на енергийните доставки на Европа и управление на външните фактори влияещи върху вътрешния енергиен пазар;

 • Преминаване към нисковъглеродно общество чрез увеличаване на възобновяемата енергия и интелигентен и гъвкави енергийните доставки, отговарящи натърсенето;

 • Развитие на функциониращ пазар на дребно в полза на потребителите;

 • Изграждане на диалог между заинтересованите страни, сътрудничество и нови правила за управление. 

Според АСЕР това са непосредствените приоритети, които регулаторните органи трябва да имат предвид през следващите 10 години.

През следващите години АСЕР си поставя задачата да продължи да се консултира с всички участници на енергийния пазар включително и потребителите, заинтересованите страни и европейските институции, за да отговори на бъдещите предизвикателства и да предприеме необходимите и подходящи действия.

Като основен приоритет в работата си агенцията поставя пълното прилагане на европейското законодателство в областта на енергийните пазари, включително мрежовите кодекси за синхронизиране работата на електрическите и газопреносните мрежи и прилагането на разработените Целевите модели, за да се постигнат ликвидни  пазари, взаимосвързани мрежи за  електроенергия и газ, както и защита на правата на потребителите, енергийна ефективност и мерки за интегритета на пазара, ще продължи да бъде наш основен приоритет. Заедно с това АСЕР призовава всички участници на енергийния пазар  да се присъединят към тези приоритети, за да се постигне пълното прилагане на Третия енергиен пакет.
Европейски енергиен пазар през 2025 г.

В доклада се посочва, че енергийният пазар е в период на дълбока промяна по отношение на начина за производство на енергия, начина на потребление на енергията, включително и в транспорта. Радикално се променя начина, по който потребителите ще участват на пазара. През следващите години те ще играят по-значима роля на пазара. Потребителите трябва да се включват по-активно на пазара и реално да сменят доставчиците, сравнявайки различни оферти, предложени от конкуриращи се доставчици.

За пазара на електроенергия
В доклада се прави прогнозата за значително  увеличаване на производството на електоенергия от възобновяеми източници, което ще доведе до много по-голяма нужда от гъвкава реакция от страна на предлагането на електроенергия от другите видове централи, но също и от страна на търсенето. Промените в областта на технологиите (интелигентни мрежи, интелигентни измервателни уреди) ще даде възможност на по-малките потребители активно да се включат на пазара. Нови услуги ще помогат на потребителите да управляват по ефективно своите енергийни потребности.

За пазара на природен газ 
В доклада се отбелязва, че несигурността и опасенията за сигурността на доставките  на газ в Европа ще остане и за в бъдеще. Има вероятност да бъдат намерени нови приложения на газа, като например в областта на транспорта и като гориво за газови централи, които ще са необходими, за да се отговори на по-високата  несигурност при възобновяемите източници.

Архитектура за реализиране на ползите от вътрешния пазар на енергия

В доклада се отчита необходимостта от спешно изграждане на напълно функциониращ, конкурентен и добре взаимосвързан вътрешен енергиен пазар. Отчита се, че Третият пакет е положил  основите за справяне с пропуските в регулирането на европейско равнище, включително чрез създаването на Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSOs за електричество и газ) и АСЕР. Във времевия хоризонт до 2025 г. ролята на тези европейски органи неизбежно ще се развива като бъде засилено темпото на интеграция на пазара.

В доклада се прави извод, че от съществено значение за по-нататъшното  интегриране на пазарите е гарантирането  на адекватно сътрудничество между ENTSOs за електричество и газ. По същия начин трябва да има  по-тясно взаимодействие между пазарите на едро и дребно, което изисква  необходимостта от по-голямо сътрудничество между операторите на разпределителни системи (ОРС) и операторите на преносни системи (ОПС).

Предложените мерки

АСЕР предлага до 2025 г. да се приложат редица регулаторни мерки, които да гарантират постигането на поставените пет цели и да доведат до следващо развитие на вътрешния енергиен пазар. Предложените мерки са разработени въз основа на получени  предложения от страна на  Европейската комисия, държавите-членки, регулаторните органи на държавите членки, както и на участниците на енергийните пазари и на потребителите на енергийни услуги, след проведена широка консултация.

Ключовите мерки включват:

 • да се приложи изцяло рамката на Третия енергиен пакет, включително и необходимите мрежови кодекси, основаващи се на Целевите модели за развитие на пазара на газ и електричеството (включително свързване на мрежите, сертифицирани системни оператори, присъединяване към мрежата, работа на системата, балансиране, адекватност на системите, тарифите за  газ, разпределение на капацитет, модела вход/изход при газа), действия, които ще помогнат да се установят и поддържат трайни ликвидни и интегрирани пазари на газ и електроенергия;
 • да се създадат общи правила, които да осигурят добро функциониране на пазарите на дребно и да се разработи Пътна карта, която да очертае стъпките за създаване до 2025 г. на конкурентен, надежден и иновативен пазар на дребно;

 • да се развие Целевия газов модел, който да подпомогне управлението на несигурността относно бъдещето търсене на газ и бъдещата роля на газа като гъвкав източник за производство на електрическа енергия;

 •  да се улесни развитието на модел за гъвкава реакция, включително от страна на търсенето;

 • да се гарантира, че историческите монополисти (най-често операторите на разпределителните мрежи) не затварят пазара за конкурентни участници, предлагащи нови услуги;

 • да се гарантира, че потребителите продължават да бъдат надлежно защитени, независимо от настъпилите пазарни промени;

 • да се предоставят на потребителите по-нататъшни права и инструменти, които да им позволят те да участват активно на енергийните пазари (главно чрез развитието на CEER-BEUC  2020 Consumer Vision);

 • да се създаде панел, който да улесни дискусиите между  заинтересованите страни и представителите на потребителите  относно бъдещото развитие на един интегриран енергиен пазар (т.е. как де се осигури синхрон между развитието на пазарите за газ и електричество и отделните негови сегменти, включително пазарите на  едро и дребно, управление на мрежите, съхранение и доставка);

 • да се усъвършенстват механизмите за регулаторен надзор на ENTSOs и други органи, като се има предвид техните критични функции по силата на мрежовите кодекси и насоките на Комисията (например номинирането на  оператор на пазара на електричество - nominated electricity market operators - NEMOs);
 • да се насърчава активното участие на определени регулаторни органи от трети държави (включително Норвегия) в работата на Агенцията, както паралелно участие в работата на Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER), включително по отношение на достъпа до обучение.  
Следващи стъпки


Предложените мерки ще бъдат систематизирани и развити в програмите на Агенцията и CEER и, ако е необходимо, ще се направят препоръки към Европейската комисия и други заинтересовани страни за предприемане на  съответни действия. Енергийните регулатори на държавите членки, в диалог и консултации с енергийния сектор, следва да се ангажират с развитието на тези мерки и да участват в редовното преразглеждане и укрепване  на " Bridge to 2025’".
Повече информация  за презентациите при представяне на доклада.
Видео от дискусията при представяне на доклада.
Няма коментари:

Публикуване на коментар