петък, 17 октомври 2014 г.

Енергетика: Анализ на напредъка в развитието на вътрешния енергиен пазарПовече от 20 години Европа се опитва да изгради общ енергиен пазар. Тази цел не винаги бе преследвана с необходимата последователност и ангажираност от държавите членки. Самото приемане на Третия енергиен пакет не бе достатъчно, за да се преодолеят препятствията пред изграждането на вътрешния пазар. Трябваше държавите членки да се ангажират и да определят ясен срок за завършване на вътрешния енергиен пазар. Освен това те трябваше да приемат конкретни стъпки и мерки, чрез които реално да осъществят изграждането на енергийния пазар. Така се стигна до срещата на Европейския съвет през февруари 2011 г., на която  държавните ръководители на ЕС (включително и на България) си поставиха задачата да завършат изграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г., подчертавайки, че нито една държава-членка на ЕС не трябва да остане изолирана от европейските мрежи за газ и електроенергия след 2015 г.


За да има яснота дали се изпълняват в срок поставените задачи, на Комисията бе възложено задължението периодично да прави анализ и да представя доклади за степента на развитие на вътрешния енергиен пазар. В отговор на това задължение наскоро Европейската комисия представи пакет от документи, в които се прави анализ на напредъка по завършване на вътрешния енергиен пазар Progress towards completing the Internal Energy Market.
Според публикуваните анализи един завършен интегриран енергиен пазар би осигурил на европейските граждани сигурна и достъпна енергия. В този случай нетният икономически ефект се изчислява между 16 и 40 милиарда евро за година.
Основният извод в публикувания анализ е, че са необходими значителни инвестиции в трансгранична инфраструктура и за развитие на интелигентните мрежи. Освен това трябва да се разработят общи и прозрачни правила за това как се използват енергийните мрежи.Какво е постигнато до момента


В анализа се отчита, че осезаеми резултати от нтегрирането на енергийните пазари на ЕС са постигнати главно на пазарите на едро. По-специално,


 • между 2008 и 2012 г. цените на едро на електроенергията са намалели с една трета, а цените на природния газ  остават стабилни;
 • увеличила се е възможността за потребителите да правят по-голям избор между конкуриращи се доставчици на енергия, които предлагат по – ниски цени и по-добри услуги;
 • между отделните страни са завършени много липсващи връзки или са в процес на изграждане;
 • трансграничната търговия между повечето европейски страни се е увеличила. При пазара на газ- трансграничните газопроводи се използват по-ефективно, благодарение на общи правила за използване на газовите мрежи;

 • правната рамка гарантира, че енергийните компании не могат да изключват конкурентите от достъп до тръбопроводи или да се въздържат от изграждането на важни инфраструктури. Пакет от правила гарантират, че търговията на пазарите на едро е справедлива и цените не могат да бъдат манипулирани.Какво още трябва да се направи


Необходими са следващи стъпки, за да се даде възможност вътрешния пазар правилно да функционира, което да позволи на компаниите да се конкурират при равнопоставени условия и да улесни интегрирането на възобновяемата енергия. Пазарът би осигурил правилни ценови сигнали към инвеститорите, за да могат те вземат икономически най-ефективни инвестиционни решения.По нататъшното развитие на пазара зависи от:

 • спешно увеличаване на инвестициите в инфраструктура, включително в интелигентни мрежи. За пазара на газ инвестиции трябва да се фокусират върху прекратяване на изолацията на балтийските държави и диверсификация на доставките в редица държави члинки от Централна и Източна Европа и Югоизточна Европа. В областта на електроенергията като приоритет трябва да се приеме по-доброто свързване с ЕС на мрежите на Иберийския полуостров, Балтийския регион, Ирландия и Обединеното кралство. До 2020 г. три четвърти от проектите отобщ интерес в ЕС трябва да бъдат завършени;
 • електрическата инфраструктура трябва да се използва по-ефективно и функционирането й следва да се основава на набор от прости и хармонизирани правила, прилагани в цяла Европа. Комисията подготвя да приеме тези правила през следващите месеци;
 • правителствата следва да се намесват само когато пазара не може да гарантира сигурността на енергийните. В противен случай те може да подкопаят инвестициите в инфраструктура и енергийната ефективност, което да има отрицателен ефект върху сметките на потребителите. Комисията разгледа този въпрос със своите насоки от ноември 2013 г.;
 • да се засили регионалния подход, което ще бъде от съществено значение за завършване на вътрешния пазар, тъй като това може да доведе до резултати, по-бързо и е по-подходящ за справяне с местни проблеми;
 • потребителите да станат активни участници в енергийните пазари. Също така, трябва на дребно и на едро, пазари, за да бъдат по-добре свързана с позволи използване на ползите, за да станат видими и на ниво търговия на дребно.
Анализът за България


Пазар на електричество
Пазарът се доминира от БЕХ и дъщерната му компания НЕК и се характеризира с наличие на свъхкапацитет за производство на електроенергия.

 • необходимо е създаването на добре функциониращ балансиращ пазар, включително действаща независима независима енергийнаборса и ден напред пазар, за да се привлекат независими производители и търговци на електроенергия;
 • постепенно да се преустанови съществуващата система от квоти за електроцентрали  в регулирания сегмент на пазара и сегашния модел на Единствен купувач също трябва да бъде премахнат;
 • в доклада се посочва, че България трябва постепенно да освободи от регулиране цените на електроенергията за домакинствата и малките и средни предприятия присъединени към ниско напрежение и да предприеме необходимите стъпки в посока на изграждане на конкурентен пазар на дребно;
 • да се положат усилия, за ускоряване на изпълнението на точките за свързване на електроенергийни системи и повишаване на капацитета за справяне с прекъсванията в доставките.
Пазар на природен газ


В доклада се посочват няколко ключови мерки, които трябва да се предприемат, за да се гарантира сигурност на доставките.

 • от изключителна важнност е свързването на вътрешната газопреносна система и системата  за транзитно преминаване през адекватно ниво на капацитет продължава да бъде въпрос от изключителна важност;
 • закъсненията, наблюдавани при разработването на междусистемни връзки със съседните страни трябва да бъдат решени и да се насърчава;
 • процедурата по сертифициране на независим преносен оператор на газ трябва да бъде завършена;
 • постепенното преструктуриране  на Българския енергиен холдинг и разделяне на собствеността между операторите на преносни системи по същество ще помогне за намаляване на доминиращото влияние на компанията, при което ще се въведе по-голяма конкуренция на българския пазар на електроенергия и газ.
 България също трябва да засили независимостта на националния регулаторен орган и административния капацитет в сектора на енергетиката.


Анализът за напредъка по изграждане на вътрешния пазар включва следните документи:

 
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар