четвъртък, 16 октомври 2014 г.

Енергетика:Резултати от стрес тестовете на газовия пазар-какви мерки следва да предприеме БългарияДнес Европейската комисия представи резултатите от направените стрес тестове на газовия пазар Gas stress test.

Стрес тестовете трябва да отговорят на въпроси като : Какво ще се случи, ако тази зима доставките на руски газ се прекратя? Домовете и фирмите ще имат ли енергията, от която се нуждаят? Какво може да направят ЕС и държавите-членки?

Докладът, който Комисията публикува днес дава цялостна картина на рисковете и възможните решения за гарантиране на  устойчивостта на европейския газов пазар. В доклада се отчита, че газовите доставки ще могат да се гарантират за домовете и фирмите, ако държавите членки си сътрудничат като се позволи на пазарните сили да работят толкова дълго, колкото е възможно. Намесата на правителствата трябва да бъде внимателно преценявана на регионална основа и да се предприема само ако е крайно необходима.

Докладът представя резултатите от прилагането на стрес теста от 38 европейски страни, включително държавите-членки на ЕС и съседните страни. В него се анализират различни сценарии, по-специално пълно спиране на вноса на руски газ в ЕС за период от шест месеца. На база на получените резултати в доклада са включени конкретни краткосрочни препоръки за най-уязвимите държави-членки на ЕС и съседните страни.


Препоръките за България


1.Спешно изработване на Меморандум за разбирателство с Гърция за обмен на електричество –газ. България следва да започне ускорени дискусии с Гърция (като се започне на политическо ниво последвано от оперативно ниво 4 (ОПС на електроенергия и газ) и да разработи Меморандум за разбирателство до 31 декември 2014 г., за да се осигурят безпрепятствени доставките на електроенергия до Гърция, а в замяна да получи безпрепятствени доставките на газ за България, в случай на сериозни прекъсвания на доставките  на газ.

Ключът към този план е наличието на баланс на интересите, тъй като обемите на електроенергия необходими на Гърция са приблизително еквивалентни на количествата газ, необходим за производството на тази електроенергия от газовите централи.


2.План за непредвидени разходи с индустрията, CHPs и осигуряване на възможност за превключване на отоплението към алтернативни горива. Законови задължения за поддържане на складови наличности на алтернативни петролни горива за 5 дни.. Планът трябва да се разработи колкото е възможно по-скоро заедно с участниците в сектора като се договорят логистични, търговски и регулаторни условия, които да гарантират, че доставките на мазут на предприятията ще се осъществяват при нормални пазарни условия. Алтернативно се определят обстоятелствата, при които стратегическите запаси от петролни продукти могат да бъдат използвани за замяна на газа при производството на електроенергия/топлоенергия.


3.През следващите месеци България да предприеме всички необходими мерки, за да се преодолеят предизвикателствата пред завършването на междусистемната връзка Румъния-България. Разбирането на Комисията е, че забавянето на този проект се дължи на две причини: технически въпроси, свързани с изграждането на подводната връзка през Дунав и проблемът свързан с различното налягане в газопроводните системи на Румъния и България.


4.Сключване на спешно споразумение с Турция за обмен на електричество/газ. Съкращаването на износа на електроенергия към държави партньори извън ЕС като Турция - дори и в интерес на сигурността в условията на аварийно - ще изпрати лош политически сигнал. В същото време може да бъде изследвана възможността да продължи ангажимента за износ дори при аварийни условия, може да бъде компенсиран  от турската страна чрез обратен поток на газ, за което е необходимо да се проучат техническите възможности.


5.Поемане на ангажимент да продължи да се използва междусистемната връзка към Бившата югославска република Македония, дори в случай на недостиг на доставки. България трябва да направи ясен ангажимент - въз основа на солидарност - да не спира много малките обеми за Бившата югославска република Македония. Тя не го е направила в своя национален доклад, така че е важно това да се потвърди в двустранните дискусии.


6.Необходимост от повече прозрачност и прилагане на правилата на вътрешния пазар. България трябва да работи заедно със своите регионални партньори от двата сектора електричество и природен газ, за да стартира развитието на прозрачен, интегриран регионален пазар, работещ въз основа на европейските правила за вътрешния пазар. България е посочила в националния си доклад, че е необходимо развитие на регионален пазар на електроенергия в рамките на деня, такива усилия трябва да бъдат направени по ускорен начин за насърчаване развитието на тези пазари. Логиката и необходимостта от регионални/ликвидни пазари важи и за двата пазара електроенергия и природен газ. Съответно, в интерес на България е да насърчи развитието на регионални ликвидни газови пазари.


7.Като последна мярка, Комисията да обмисли възможността за краткосрочна дерогация за ТЕЦ Варна (блок 6) от изискванията на директивата за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации, при което производствените единици 1,2,3 да останат в действие като студен резерв по време на настоящата зима.

Видео :Пресконференция на комисар Йотингер
Въпроси  и отговори

Пакетът документи
Няма коментари:

Публикуване на коментар