четвъртък, 26 март 2020 г.

Държавна помощ:Европейската комисия спешно одобрява предложени от държавите членки схеми за подпомагане на икономиката заради COVID-19


На 19  март  2020 г. Европейската комисия прие Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (Временна рамка), на 20. 03. 2020 г. Съобщението за временните мерки е публикувано в Официален вестник на ЕС.
Трябва да се има предвид, че всички извънредни помощи, които държавите членки смятат да отпуснат, за да ограничат икономическата криза предизвикана от коронавируса, следва да се нотифицират пред Европейската комисия за одобрение.
Въпреки че, Временната рамка е в сила от няколко дена, вече редица държави членки не губят време, нотифицират своите схеми за държавна помощ и получават незабавното одобрението  на ЕК.
До 26 март 2020 г. Генерална дирекция „Конкуренция” съобщи, че е одобрила схеми за подпомагане на икономиката на следните държави:

Германия
Първа държавна помощ
Комисията одобри предложена от Германия схема за предоставяне на преки безвъзмездни средства за подпомагане на дружества, засегнати от епидемията  от коронавирус.
Схемата, наречена ""Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020", има за цел да отстрани трудностите, пред които са изправени компаниите, и да гарантира, че смущенията, причинени от епидемия от коронавируса, не подкопават тяхната жизнеспособност. Помощта е под формата на преки безвъзмездни средства, възстановяеми авансови или данъчни предимства и предимства на плащанията. Според Комисията схемата, за която е изпратено уведомление от Германия, съответства на условията, определени във Временната рамка. По-специално помощта не надвишава 120 000 евро на предприятие, което извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, и 100 000 евро на предприятие, което извършва първичното производство на селскостопански продукти. За всички останали дружества, засегнати от епидемията на коронавируса, помощта не надвишава 800 000 евро на компания.
Поради това Комисията стига до заключението, че мярката ще допринесе за смекчаване на действието на короновируса  върху икономичката на  Германия. Схемата е необходима, целесъобразна и пропорционална за преодоляване на сериозните затруднения в икономиката на Германия в съответствие с член член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобрява мерките съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под номер на делото SA.56790 in the State aid register
Втора държавна помощ
Европейската комисия одобри  друга германска схема за държавни помощи в подкрепа на германската икономика в контекста на епидемията от коронавирус. Целта на мерките е дружествата да получат ликвидност, за да помогнат за запазване на работните места и продължаване на дейността им в тези трудни времена
Германия е уведомила  Комисията за допълнителна мярка за подпомагане съгласно Временната рамка, която се прилага чрез германските федерални и регионални органи, както и насърчителни и гаранционни банки. Схемата е отворена за всички компании. Тя дава възможност за предоставяне на гаранции по заеми при благоприятни условия, за да се помогне на предприятията да покрият непосредствените оборотни и инвестиционни нужди. Според Комисията предложената мярка от Германия съответства на условията, определени във Временната рамка. По-специално, i) сумата на базовия заем за всяко дружество е свързана с покриването на нуждите от ликвидност в обозримо бъдеще, ii) гаранциите ще бъдат предоставени само до края на тази година, iii) гаранциите са ограничени до максимален срок от шест години, и iv) дружествата плащат гаранционни премии, както е предвидено във Временната рамка.
Според Комисията мерките са необходими, подходящи и пропорционални за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка. Въз основа на това Комисията одобрява мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под номер на делото SA.56787 в  State aid register на Комисията.
Трета държавна помощ
Комисията одобри още две схеми за държавна помощ предложени от Германия  за подкрепа на германската икономика в контекста на епидемията от Коронавирус. Схемите са одобрени в съответствие  Временната рамка. Германската схема включва две отделни мерки за подкрепа, които ще се прилагат чрез германската насърчителна банка Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW"): i) Програма за заеми, обхващаща до 90 % от кредити за дружества от всякакъв размер. Допустимите кредити могат да имат падеж до 5 години и да достигат до 1 милиард евро на дружество в зависимост от нуждите на дружеството по отношение на ликвидността. ii) Програма за отпускане на заеми, в която участва KfW заедно с частни банки за предоставяне на по-големи заеми като консорциум. За тази схема поеманият от държавата риск може да покрива до 80 % от конкретния заем, но не повече от 50 % от общия дълг на дадено дружество. Мерките ще позволят на KfW да осигури ликвидност под формата на субсидирани заеми на дружества, засегнати от епидемията на коронавируса. Това ще се случва в тясно сътрудничество с търговските банки.
Според Комисията мерките, предложени от  на Германия са в съответствие с условията, определени във Временната рамка. По-специално, размерът на кредита на едно дружество е свързан с покриването на нуждите от ликвидност в обособено бъдеще, кредитите ще бъдат предоставени само до края на тази година и са ограничени до максимална продължителност от шест години. Освен това в споразуменията си с търговските банки KfW ще гарантира, че предимството, което предлага субсидираните заеми, се прехвърля на дружествата, които се нуждаят от ликвидност. Комисията стига до заключението, че мерките са необходими, подходящи и пропорционални за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка. Въз основа на това Комисията одобрява мярката съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана под номер на делото SA.56714 в State aid register на ГД „Конкуренция” на Комисията.
Испания
Две схеми за държавна помощ
Европейската комисия установи, че две испански гаранционни схеми за дружества и самонаети лица, засегнати от епидемията от коронавирус, са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ и  условията, определени във Временната рамка.
Испания уведомява Комисията, че ще прилага две временни гаранционни схеми по нови заеми и операции по рефинансиране за i) самонаети  лица и малки и средни предприятия (МСП); и ii) по-големи дружества, всички засегнати от епидемията от коронавирус. Схемите имат общ бюджет от около 20 млрд. евро.
Мерките за гарантиране на заеми  имат за цел да ограничат рисковете, свързани с даването на кредити да покриване на оперативни разходи на дружества, които са силно засегнати от икономическото въздействие на епидемията от коронавирус. Целта на мерките е да се гарантира, че дружествата изправени пред трудно положение, причинено от епидемията от коронавирус разполагат с ликвидност, която да им помогне да запазят работните места и да продължат дейността си.
По-специално, те обхващат гаранции по кредити за покриване на оперативни разходи с ограничен срок по падежа и размер. Те ограничават също така риска, поет от държавата до максимум 80 % за самонаетите лица и МСП, и до 70 % за по-големи предприятия. Това гарантира, че подкрепата е бързо достъпна при благоприятни условия и се ограничава до тези, които се нуждаят от нея в тази безпрецедентна ситуация. За постигането на тази цел мерките включват също така минимално възнаграждение и гаранции, за да се гарантира, че помощта се насочва ефективно от банките или други финансови институции към нуждаещите се бенефициери.
Според Комисията испанските гаранционни схеми за дружества и самонаети лица ще допринесат за управление на негативното икономическо въздействие на епидемията от коронавирус в Испания. Мерките са необходими, подходящи и пропорционални, за да се преодолее сериозно смущение в икономиката на държава членка, и са в съответствие с правилата за държавна помощ.
Неповерителна версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56803 в  State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Люксембург
Комисията одобри схема от 300 милиона евро, предложена от Люксембург с цел  подкрепа на дружества, засегнати от епидемията от коронавирус
Схемата има за цел да подпомага дружествата, както и свободните професии, засегнати от негативното икономическо въздействие на епидемията от коронавирус. Подпомагането е под формата на възстановяем аванс, предоставен на една или повече вноски, за да се даде възможност на бенефициерите да се справят с оперативните си разходи в затрудненото положение, причинено от епидемията от коронавирус. Според Комисията  схемата, за която е изпратено уведомление от Люксембург, съответства на условията, определени във Временната рамка. По-специално, тя позволява възстановими аванси в размер до 500 000 евро на фирма.
Комисията стига до заключението, че мярката ще допринесе за управлението на икономическото въздействие на епидемиона на коронавируса в Люксембург. Тя е необходимо, целесъобразно и пропорционално за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка. Въз основа на това Комисията одобрява мерките съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56742 в State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Португалия
Комисията одобри предложени от Португария гаранционни схеми за МСП и дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от епидемията от коронавирус.
Държавната помощ се изразява в  четири гаранционни схеми за малките и средните предприятия (МСП) и дружествата със средна пазарна капитализация, засегнати от епидемията на коронавирус. Комисията одобри четирите португалски схеми два дни след влизането в сила на Временната рамка.
Мерките за подкрепа са активни в четири различни сектора: i) туризъм; ii) ресторанти (и други подобни дейности); iii) добивната промишленост и производството; и iv) туристически дейности, туристическа анимация, организация на събития (и подобни дейности). Четирите схеми имат общ бюджет от 3 милиарда евро. Схемите имат за цел да ограничат рисковете, свързани с кредити за покриване на оперативни разходи на дружествата, които са силно засегнати от икономическото въздействие на епидемията от коронавирус. Целта на мерките е да се гарантира, че тези дружества разполагат с достатъчна ликвидност, за да запазят работните места и да продължат дейността си, изправена пред трудното положение, причинено от епидемията от коронавирус.
Според Комисията мерките на Португалия съответстват на условията, определени във Временната рамка. По-специално, те обхващат гаранции по кредити да покриване на оперативни разходи с ограничен срок до падеж и размер. Те ограничават и риска, поет от държавата, до максимум 90 %. Това гарантира, че подкрепата е достъпна бързо има благоприятни условия и се ограничава до тези, които се нуждаят от нея в тази безпрецедентна ситуация. За постигането на тази цел мерките включват също така минимално възнаграждение и гаранции, за да се гарантира, че помощта се насочва ефективно от банките или други финансови институции към нуждаещите се бенефициери. Комисията стига до заключението, че четирите португалски гаранционни схеми за МСП и дружества със средна пазарна капитализация ще допринесат за управлението на икономическото въздействие на епидемията от коронавирус в Португалия.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56755  State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Латвия
Комисията одобри  мерки, предложени от Латвия за държавната подкрепа чрез схема за субсидирани заеми и схема за гарантиране на заеми за дружества засегнати от епидемия от коронавирус в размер на 250 милиона евро.
 Общият бюджет за субсидираната схема за заеми е 200 милиона евро, от които 50 милиона евро се предвиждат от държавния бюджет, а останалите от международните финансови институции. Размерът, предвиден в държавния бюджет за схемата за гарантиране на заеми, е 50 млн. Очаква се той да  привлече и да покрива гаранции на стойност над 200 млн. Схемите имат за цел да подобрят достъпа до външно финансиране за онези дружества, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие на епидемията от коронавирус. Целта на мерките е да се гарантира, че тези дружества могат да продължат дейността си, изправена пред трудната ситуация, причинена от коронавирусната пандемия.
Според Комисията латвийските мерки са в съответствие с условията, определени във Временната рамка. По-специално те включват: гаранции при намалени гаранционни такси по заеми с ограничен срок на падеж и размер. Мерките ограничават риска по заем, поеман от държавата, до максимум 50%; и кредити за покриване на оборотни разходи при намалени лихвени проценти с ограничен срок до падежа и размер. Това гарантира, че подкрепата е достъпна и бърза, има благоприятни условия и се ограничава до тези, които се нуждаят от нея в тази безпрецедентна ситуация. За постигането на тази цел мерките включват също така минимално възнаграждение и гаранции, за да се гарантира, че помощта се насочва ефективно към нуждаещите се бенефициери. Комисията заключи, че латвийската схема за гарантиране на заеми и субсидираната схема за заеми ще допринесат за управлението на икономическото въздействие на коронавируса в Латвия.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56722  в State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Италия
Първа държавна помощ
Комисията одобри предложени от Италия  схеми за подпомагане на производството и доставката на медицинско оборудване и маски по време на епидемия от коронавирус в размер на 50 милиона евро.
Схемата  за помощ в размер на 50 милиона евро има за цел да подпомага производството и доставката на медицински изделия, като например вентилатори, и персонално оборудване за защита, като маски, очила, рокли и предпазни средства. Схемата ще помогне на Италия да осигури необходимото медицинско лечение на заразените, като същевременно защитава здравните специалисти и гражданите. Схемата е одобрена в съответствие Временната рамка в рамките на 48 часа от получаване на уведомлението от Италия.
Схемата има за цел да увеличи пазарната продукция на такива устройства и предпазни средства, което се оказа недостатъчно в резултат на пика на търсене, предизвикан от епидемията от коронавируса. Съгласно схемата финансова подкрепа ще бъде предоставена на предприятия от всякакъв размер, които i) създават нови съоръжения за производство на медицински изделия и оборудване за лична защита; ii) разширяват производството на съществуващите си структури, които произвеждат такова оборудване; или iii) преобразуват производствената си линия в този смисъл. Бенефициерите на помощта ще предоставят продуктите на италианските органи по пазарните цени, прилагани през декември 2019 г., т.е. преди развитието на епидемията. в Италия.
Помощта ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства или възстановяеми аванси. Изплащаните безвъзмездни средства ще бъдат преобразувани в преки безвъзмездни средства, ако бенефициерите доставят оборудването и изделията навреме  на италианските власти. Схемата ще осигури бърза и адекватна подкрепа за предприятията, готови да произвеждат и доставят медицински изделия и оборудване за лична защита, и ще стимулира бързото производство и навременното доставяне на тези основни продукти. Комисията установи, че италианската мярка съответства на условията, определени във Временната рамка за помощ под формата на преки безвъзмездни средства и възстановяеми аванси. По-специално, в рамките на схемата помощта няма да надхвърля 800 000 евро за дружество, както е предвидено в Временната рамка.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56786 в  State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.
Втора държавна помощ
Комисията одобри предложена от Италия схема за държавна гаранция в подкрепа на мораториум на дълга към банките от малки и средни предприятия (МСП) засегнати от епидемия от коронавирус.
Мерките за подкрепа включват мораториум за дълга на МСП, който включва отлагане на погасяването на овърдрафти, банкови авансови плащания, заеми с водещо финансиране, ипотеки и лизингови операции. Мярката има за цел временно да се намали финансовата тежест за МСП, които са сериозно засегнати от икономическото въздействие на епидемията от коронавирус. Целта на схемата е да се гарантира, че МСП разполагат с ликвидност, за да спомогнат за запазване на работните места и за продължаване на дейността си, изправени пред трудното положение, причинено от епидемията от коронавирус.
Според Комисията италианската мярка съответства на условията, определени във Временната рамка. По-специално гаранцията обхваща добре определен набор от финансови експозиции и е ограничена във времето: схемата продължава до 30 септември 2020 г., а гаранцията продължава 18 месеца след края на мораториума. Освен това гаранцията обхваща задълженията за плащане, които попадат в рамките на мораториума, поеманият от държавата риск е ограничен до 33 %, и при всички случаи, преди да търси държавната гаранция, финансовите посредници трябва сами да полагат усилия за възстановяване. За да се гарантира, че мярката е в полза само за МСП, които изпитват затруднения поради епидемия от коронавирус, допустимите бенефициери не трябва да имат необслужвани експозиции преди 17 март 2020 г. Те също така трябва да удостоверят, че тяхната стопанска дейност е претърпяла икономически вреди вследствие на епидемията от коронавирус. Това гарантира, че подкрепата е достъпна бърза и ограничена до онези, които се нуждаят от нея в тази безпрецедентна ситуация.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56690 в State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Дания
Първа схема за държавна помощ
Комисията одобри  схема за гарантиране на МСП, засегнати от епидемията от коронавирус, предложена от Дания . Схемата е с бюджет от 1 милиард датски крони (около 130 млн. евро).
Схемата има за цел да ограничи рисковете, свързани с издаването на оперативни кредити, за дружествата, които са най-силно засегнати от икономическото въздействие от епидемията от коронавирус. Целта на мярката е да се гарантира, че тези дружества могат да продължат дейността си, изправени пред трудната ситуация, причинена от коронавируса. Мерките обхващат  гаранции по кредити да покриване на оперативни разходи с ограничен срок на падеж и размер и риск, поеман от държавата, до максимум 70 %. Това гарантира, че подкрепата е достъпна бързо при благоприятни условия и се ограничава до тези, които се нуждаят от нея в тази безпрецедентна ситуация. За постигането на тази цел мерките включват също така минимално възнаграждение и гаранции, за да се гарантира, че помощта се насочва ефективно от банките към нуждаещите се бенефициери.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56708 в State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.
Втора схема за държавна помощ
 Комисията одобри 12 милиона евро схема предложена от Дания за компенсиране на щети, причинени от отмяна на големи публични събития, дължащи се на избухването на COVID-19
Схемата за помощ е в размер на 91 милиона датски крони (12 милиона евро) и има за цел компенсиране на организатори на събития с повече от 1000 участници или насочени към определени рискови групи, като например възрастните или уязвими лица, независимо от броя на участниците, които е трябвало да бъдат отменени или отложени поради епидемията от COVID-19. Съгласно схемата операторите ще имат право да получат обезщетение за понесените загуби вследствие на отмяната или отлагането на събитията, за които например вече са били продадени билети.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56685 в State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.
Трета схема за държавна помощ
Комисията одобри на Дания схема за обезщетяване на самонаетите лица за вреди, претърпени поради епидемия от коронавирус в размер на 1,3 милиарда евро. Схемата частично ще компенсира самонаетите лица за загубите на оборот, понесени врезултат на епидемията от коронавирус.
Съгласно схемата, която ще продължи до 9 юни 2020 г., самонаето  лице, регистрирано в датската система за гражданска регистрация, ще има право да получи частично обезщетение за загубите от оборот, понесени в резултат на епидемията от коронавирус. Компенсацията ще бъде под формата на безвъзмездни средства и ще покрие 75% от очакваната загуба на оборот за период от три месеца, изчислен на база на средния месечен оборот през 2019 г. Максималната компенсация ще бъде 23 000 датски крони (3000 евро) на месец и на човек.
Комисията счита, че епидемията от коронавирус се квалифицира като изключително явление, тъй като представлява извънредно, непредвидимо събитие със значително икономическо въздействие. В резултат на това са оправдани изключителни мерки на държавите членки за компенсиране на вредите, свързани с епидемията. Според Комисията, че схемата на Дания за помощ ще обезщети щетите, които са пряко свързани с епидемията от коронавирус. В това отношение схемата ще допринесе за справяне с икономическите щети, причинени от коронавируса в Дания. Той също така установи, че мярката е пропорционална, тъй като предвиденото обезщетение не надхвърля необходимото за компенсиране на щетите.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56791 в  State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Франция
Държавна помощ: Комисията одобрява френските схеми за подпомагане на икономиката в епидемията от вируси на Коронавирус, Европейската комисия одобри три френски схеми за държавна помощ в подкрепа на френската икономика в контекста на епидемията от вируси на Коронавирус. Схемите са одобрени в съответствие Временната рамка. Комисията одобри френските схеми в срок от 48 часа от влизането в сила на Временната рамка.
Франция уведомява Комисията за три отделни схеми за подпомагане съгласно Временната рамка.
По-конкретно: Две схеми, които позволяват на френската публична инвестиционна банка Bpifrance да предоставя държавни гаранции по търговски заеми и кредитни линии, съответно за предприятия с до 5000 служители. Схема за предоставяне на държавни гаранции на банките по портфейли от нови заеми за всички видове дружества. Това е пряка помощ за компаниите, които ще дадат възможност на банките бързо да предоставят ликвидност на всяко дружество, което се нуждае от нея. Очаква се френският план да мобилизира над 300 милиарда евро подкрепа за ликвидността за дружества, засегнати от икономическото въздействие на епидемията от коронавирус.
Според Комисията френските мерки са в съответствие с условията, определени във Временната рамка. По-специално, те обхващат гаранции по заеми с ограничен срок до падежа и размер. Те ограничават и риска, поет от държавата, до максимум 90 %. Това гарантира, че подкрепата е достъпна бързо при благоприятни условия и се ограничава до тези, които се нуждаят от нея в настоящата ситуация. За постигането на тази цел мерките включват също така минимално възнаграждение и гаранции, за да се гарантира, че помощта се насочва ефективно от банките към нуждаещите се бенефициери. Според Комисията мерките са необходими, подходящи и пропорционални за преодоляване на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във временната рамка. Въз основа на това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56709  в State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Обединено Кралствоaffected by coronavirus outbreak
Европейската комисия одобри две отделни схеми за държавна помощ в Обединеното кралство в подкрепа на малките и средните предприятия (МСП) в контекста на епидемията от коронавирус. Схемите са в съответствие с  Временната рамка. Обединеното кралство ще създаде така наречената "Coronavirus “Coronavirus Business Interruption Loan Scheme" (CBILS), която съответно ще осигури:
При първата схема за подпомагане в рамките на 80% от заемите на МСП с оборот от 45 милиона GBP (приблизително 49 милиона евро) ще се покриват техните нужди за оборот и инвестиции. Тази схема ще бъде въведена чрез Британска бизнес банка, национална насърчителна банка.
При  втората схема за подпомагане се предвиждат преки безвъзмездни средства за подпомагане на МСП, засегнати от епидемията от коронавирус. Общият бюджет за тази схема е 600 милиона GBP (приблизително 654 милиона евро). Бенефициери на схемите са МСП, които извършват дейност във всички пазарни сектори и изпитват временни финансови затруднения поради икономическото въздействие на епидемията от коронавирус.
Според Комисията схемите на Обединеното кралство са в съответствие с условията, определени във Временната рамка. По-специално:
i) По отношение на гаранционната схема, i) размерът на базовия заем за всяко дружество е свързан с нуждите от ликвидност на дружеството във връзка с бъдещи планове, ii) е ограничен до максимален срок от шест години, iii) и включва гаранционна премия, която е поне толкова висока, колкото е определена във Временната рамка. Освен това схемата включва гаранции, за да се гарантира, че предимствата на гаранцията се прехвърлят ефективно на кредитополучателите и че кредитирането се използва за покриване на краткосрочни и средносрочни нужди от ликвидност.
ii) По отношение на преките безвъзмездни средства помощта за дружество няма да надхвърля 800 000 евро (около 734 000 GBP) за всяко дружество, както е предвидено във Временната рамка. Размерът на безвъзмездните средства за дружество е свързан с пазарния сектор, в който дружеството осъществява дейност, както е предвидено и във Временната рамка.
Схемите ще продължат първоначално до 30 септември 2020 г., като Обединеното кралство може да ги удължи до 31 декември 2020 г.
Съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство по време на преходния период цялото законодателство на ЕС продължава да се прилага за обединеното кралство, както ако беше държава членка. Това включва всички правила на ЕС, свързани с държавната помощ. 
Неповерителната версия на решението ще бъде публикувана  под номер SA.56792 и SA.56794 в State aid register на сайта на ГД „Конкуренция” на ЕК.

Какво прадставлява Временната рамка за държавните рпомощи във връзка с кризата предизвикана от коронавируса.
На 19 март 2020 г. Европейската комисия прие Временна рамка, чиято цел е да позволи на държавите членки да използват цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19. Също както много други мерки за подкрепа, които държавите членки могат да използват съгласно действащите правила за държавната помощ, Временната рамка позволява на държавите членки да гарантират, че всички видове предприятия имат достъп до достатъчно ликвидност, както и да не позволят на икономическата дейност да спира по време на епидемичния взрив от COVID-19 и след него.
Временната рамка предвижда пет вида помощ:
i) Преки безвъзмездни средства, избирателни данъчни предимства и авансови плащания: Държавите членки ще могат да въвеждат схеми за отпускане на максимум 800 000 EUR на дружество с цел посрещане на спешните му нужди от ликвидност.
ii) Държавни гаранции за заеми, които дружествата са взели от банки: Държавите членки ще могат да предоставят държавни гаранции, за да гарантират, че банките ще продължат да отпускат заеми на клиентите, които се нуждаят от тях.
iii) Субсидирани публични заеми за дружествата: Държавите членки ще могат да отпускат на дружествата заеми с изгодни лихвени проценти. Тези заеми могат да помогнат на предприятията да посрещнат непосредствените си нужди, свързани с оборотния капитал и инвестициите.
iv) Предпазни мерки за банките, които отпускат държавна помощ на реалната икономика: Някои държави членки планират да се възползват от съществуващите способности на банките да отпускат заеми и да ги използват като канал за подкрепа на предприятията, по-специално на малките и средните предприятия. В Рамката се пояснява, че такава помощ се счита за пряка помощ за клиентите на банките, а не за самите банки, и се съдържат насоки за това как нарушаването на конкуренцията между банките да бъде сведено до минимум.
v) Застраховане на краткосрочни експортни кредити: С Рамката се въвежда допълнителна гъвкавост за начина, по който се доказва, че определени държави не представляват продаваеми рискове, което дава възможност на държавата да предоставя застраховане на краткосрочни експортни кредити, когато е необходимо.
Поради ограничения размер на бюджета на ЕС основните ответни действия ще дойдат от националните бюджети на държавите членки. Временната рамка ще спомогне подкрепата да бъде насочена към икономиката, като същевременно ограничава отрицателните последици за равните условия на конкуренция в рамките на единния пазар.
Поради това Временната рамка съдържа редица предпазни мерки. Така например тя обвързва субсидираните заеми или гаранциите, предоставени на предприятията, с мащаба на стопанската им дейност, като взема под внимание техните разходи за заплати, оборот или нужди от ликвидност, както и използването на публичната подкрепа за оборотния или инвестиционния капитал. Следователно помощта следва да помогне на предприятията да преживеят икономическия спад и да се подготвят за устойчиво възстановяване.
Временната рамка допълва многобройните други възможности, с които държавите членки вече разполагат, за смекчаване на социално-икономическите последици от епидемичния взрив от COVID-19, в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. На 13 март 2020 г. Комисията прие съобщение, озаглавено „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“, в което са описани тези възможности. Така например държавите членки могат да въведат общоприложими промени в полза на предприятията (напр. отлагане на плащането на данъци или субсидиране на работата с намалено работно време във всички сектори), които не попадат в обхвата на правилата за държавната помощ. Те могат също така да компенсират дружествата за вреди, претърпени вследствие на епидемичния взрив от COVID-19 и пряко причинени от него. Това може да бъде полезно за подпомагане на особено тежко засегнатите сектори, като транспорта, туризма, хотелиерството и ресторантьорството, както и търговията на дребно.
Рамката ще бъде в сила до края на декември 2020 г. С цел гарантиране на правна сигурност Комисията ще прецени преди тази дата дали е нужно действието на Рамката да бъде удължено.
Контекст
Правилата за държавната помощ дават възможност на държавите членки да предприемат бързи и ефективни действия за подкрепа на гражданите и предприятията, по-конкретно МСП, които са изправени пред икономически трудности вследствие на епидемичния взрив от COVID-19.
Приетата днес Временна рамка допълва многобройните възможности, с които държавите членки разполагат, за да подготвят мерки в съответствие със действащите правила на ЕС за държавната помощ, както е посочено в съобщението „Координирани икономически мерки в отговор на пандемията от COVID-19“ от 13 март 2020 г. По-специално те могат да приемат мерки, които не попадат в обхвата на контрола върху държавната помощ, като например отпускане на национални средства на здравните служби или на други публични служби за борба с COVID-19. Държавите членки могат също да действат незабавно чрез мерки за публична подкрепа, които могат да се използват за всички дружества, като например субсидии за заплатите, спиране на плащането на корпоративния данък и данъка върху добавената стойност или на социалноосигурителните вноски. Освен това държавите членки могат да предоставят финансова помощ пряко на потребителите, например за отменени услуги или билети, които не се възстановяват от съответните оператори.
Също така правилата на ЕС за държавната помощ предоставят на държавите членки възможност да помагат на предприятията да се справят с недостига на ликвидност и на тези, нуждаещи се от спешна помощ, за да оцелеят. Член 107, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз дава възможност на държавите членки да компенсират дружествата за вредите, пряко причинени от извънредни събития, като например вредите, причинените от епидемичния взрив от COVID-19, включително чрез мерки в сектори като въздухоплаването и туризма.
На 20 март 2020 г. в Официален вестник на ЕС е публикувано


Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19

Повод за публикуване на съобщението е епидемичният взрив от COVID-19, който доведе до тежка извънредна ситуация не само в областта на общественото здраве, но и до сериозно сътресение както за световната икономика и икономиката на Съюза, така и на отделните държави членки.

  

Няма коментари:

Публикуване на коментар