петък, 6 март 2020 г.

Енергетика: Защо е необходим Инструмент за сравняване на цени при либерализация на пазара на дребно


Предистория

През 2015 г. Комисията прие, че гражданите трябва да са в центъра на енергийния съюз и затова представи съобщение за осигуряване на нов търговски механизъм за потребителите на енергия въз основа на стратегия от три стълба:


1. подпомагане на потребителите да спестяват пари и енергия чрез по-добра информация;


2. осигуряване на по-голям избор при участието им на енергийните пазари; и


3. поддържане на най-високо равнище на защита на потребителите.


Чрез осигуряване на по-ясни правила за сметките и рекламата, потребителите трябва да са толкова добре информирани и да разполагат с права както купувачите и продавачите на пазарите на едро. Според Комисията те трябва да разполагат с надеждни инструменти за сравнение на цените и да се засилят позициите им при договаряне посредством колективни схеми (напр. колективна смяна на доставчика и енергийни кооперативи).


И накрая, потребителите трябва да са свободни да произвеждат и потребяват своя собствена енергия при справедливи условия, за да могат да спестяват пари, да помагат за опазването на околната среда и да си осигуряват сигурност на снабдяването.


В крайна сметка след дълги дискусии на всички равнища в ЕС бе приета окончателната регулаторна  рамка „Чиста енергия завсички европейци“, в която ясно са дефинирани правата  и защитата  на потребителите.  


Права на потребители при либерализиран пазар на дребно


Вече стана ясно, че България не може вечно да протака либерализацията на пазара на дребно на електроенергия. Това пролича в светлината на искането за одобряване на механизъм за осигуряване на капацитет. В регламента от пакета „Чиста енергия за всички европейци“, изрично се посочва, че ЕК може да одобри механизъм за осигуряване на капацитет, в съответствие с правилата за държавна помощ, само след извършени пазарни реформи.

Либерализацията на пазара на дребно от страна на предлагането е важна стъпка, но тя не е достатъчна. За да се развива функциониращ пазар на дребно не по-малка роля има и развитие на търсенето. Това включва ново активно поведение на потребителите – битови и небитови клиенти.

Така например без активна смяна на доставчик не може да се гарантира ефективно развитие и функциониране на конкурентен пазар на дребно. За оценка доколко един пазар е развит и конкурентен се въведе критерия  Индекс за смяна на доставчик. Индексът за смяна на доставчик е един от ключовите показатели, чрез който се прави оценка на развитието на конкуренцията на пазарите на дребно на енергия. Обикновено индексът има високи стойности за пазари с развита конкуренция, които гарантират на клиентите богат избор от доставчици и оферти. Безпрепятствената смяна на доставчика е белег, че участниците на пазара са подложени на ефективен конкурентен натиск, който може да осигури качествено обслужване на клиентите. Ниската стойност на индекса за смяна на доставчик е сигнал, че липсва ефективна конкуренция на пазара или нейното развитие е затруднено.

Реалната смяна на доставчик е пряко зависима от качеството на информацията, която всеки клиент може да получи за пазара.  За да може потребителите на пазара на дребно да осъществяват на практика ефективна смяна на доставчик, на тях трябва да им се гарантира надеждна, прозрачна и достъпна информация за доставчиците на пазара, условията на техните оферти и цените на предлаганата от тях електроенергия. Затова в новата Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС изрично се посочва, че всяка държава членка следва да осигури на потребителите на пазара на дребно възможност за сравняване на цени на електроенергията чрез въвеждане на Независим инструмент за сравняване на цени (ИСЦ).

Инструментът за сравняване на цени следва да отговаря на следните критерии

Независимост

Инструментът за сравняване на цени трябва да бъде независим от доставчиците на електроенергия, и следва да предоставя на потребителя недискриминационен преглед на пазара.  Управляващият ИСЦ следва да гарантира, че цялата информация е налична, последователна и достъпна за потребителите. Гарантирането на надеждността на ИСЦ е от решаващо значение за защита и овластяване на клиентите. Най-добрият начин за постигане на тази цел e той да бъде ефективно определен на национално равнище, като се вземе предвид матуритета и конкурентоспособността на енергийния пазар, и би могло да се осъществи с активната роля на националните регулаторни органи (НРО) или други публични органи. Създаването и управлението на ИСЦ може да се осъществява от НРО, от друг публичен орган или от частни лица. Решението как и на кого да се възложи тази задача е оставено на държавите членки.

НРО или друг публичен орган могат също да решат да създадат своя собствен инструмент за сравняване на цени. В повечето от държавите членки ИСЦ се поддържа от националните регулаторни органи (Австрия,Белгия, Хърватия, Чехия, Финландия, Франция – чрез енергиен омбудсман, Финландия, Италия, Полша, португалия, Румъния, Словакия, Словения).

Докато в Германия има много подробна платформа за сравняване на цени и за смяна на доставчик, която не се поддържа от регулаторния орган, както и в Нидерландия. Когато ИСЦ се управляват от частни лица, на тях компетентен орган, обикновено НРО следва да издава „знак за доверие“, с което се гарантира, че те отговарят напълно на изискванията от директивата.

Прозрачност

ИСЦ следва ясно да оповести начина, по който работи, финансирането  и  информация за собствениците/акционери, за да се гарантира, че ИСЦ предоставя на клиента прозрачна и безпристрастна информация. Тази информация следва да бъде представена по ясен начин на клиентите.  Рекламите и/или спонсорираните продукти следва да бъдат ясно идентифицирани и отделени от резултатите от сравнението.

Изчерпателност

ИСЦ следва да покрива възможно най-пълно пазара. Ако представената информация не предлага пълен преглед на пазара, ИСЦ следва ясно да посочи това, преди да покаже резултатите от сравнението, както и на екрана с  резултатите от сравнението.

Всички цени и продукти, обхванати от ИСЦ и достъпни за клиента въз основа на общи критерии за подбор (например географското положение на доставчика, или определен сегмент на клиентите) трябва да бъдат показани като първа стъпка в екрана за сравняване на резултатите.

Яснота и разбираемост

Разходите за електроенергията следва винаги да се представят на първичния екран за крайните продукти по начин, който ясно да се разбира от повечето клиенти, като например общите разходи на годишна база или въз основа на цената на единица електроенергия (kWh) за единица. Всички отстъпки следва да бъдат ясно описани, като се посочва срока на валидност на тези отстъпки; отстъпките, които са предмет на условия или ограничения, следва да бъдат ясно отделени от общата оценка на разходите. 

ИСЦ следва ясно да посочва, че цените показани като общи разходи са приблизителна оценка, тъй като те се основават на историческо или прогнозно потребление и на наличната понастоящем ценова информация. Същото предупреждение следва да бъде посочено, когато ИСЦ предлага оценка на потенциалните икономии, които могат да бъдат постигнати чрез преминаване към включените в списъка оферти.

На клиентите следва да се предоставя достъп до допълнителна информация относно подробностите за разходите (например единични цени, компоненти на разходите...) и за методиката, използвана за оценка на общите разходи или за оценка на потенциалните икономии.  

Основните характеристики на всички продукти следва да бъдат представени на първата страница на екрана с резултатите, като се приемат подходящи графични или текстови решения, за да се улесни видимостта и разбирането.

Тази информация следва да се отнася както до цената (например фиксирана, така и за плаваща цена, срок на прилагане или фиксирана цена ...) така и за други основни характеристики (например основни договорни условия, пакетни услуги или продукти, произход на произведената енергия...).

Обясненията трябва да бъдат на разположение като информация от второ ниво, за да се помогне на клиента да разбере различните предлагани възможности.

ИСЦ трябва да предлага допълнителна информация за изброените оферти, ако клиентите желаят да използват тази информация, за да изберат най-добрата оферта за себе си. 

Когато се предлага допълнителна информация, основана на субективни параметри (например прегледи на клиенти, собствен рейтинг на ИСЦ или рейтинг, приет от трета страна, ...), ИСЦ следва ясно да оповестява естеството на информацията, използваните критерии и произхода на базисните данни, за да се гарантира обективната информираност на  клиентите.

Коректност и точност

Информацията за цените, използвана при сравнението, трябва да се актуализира толкова често, колкото е необходимо, за да се отрази точната  динамика на цените на пазара.

ИСЦ следва незабавно да коригира всяка невярна информация за публикуваните оферти. За да се постигне това, той следва да осигурява бърза и ефективна процедура, която да позволява на всяка заинтересована страна да докладва за забелязана невярна или неточна информация.

Удобство за използване

Потребителите трябва да имат право да въвеждат данните за потреблението си по лесен и удобен начин. Освен това ИСЦ трябва да предлага помощ чрез модели на потребление по подразбиране или за предпочитане, инструмент, който изчислява приблизителната консумация въз основа на информацията, която е на разположение на потребителя.

Достъпност

За да се гарантира на потребителите услугата за сравняване на цени, тя следва да се осигурява безплатно на  поне още един допълнителен канал за комуникация (различен от интернет).  ИСЦ трябва да е достъпна за хората с увреждания, като се гарантира  лесно сетивно възприемане, функционално пригодност, разбираемост и стабилност;

Когато е възможно, ИСЦ следва да се адаптира към продължаващото развитие на технологичните устройства (смартфони, таблети, нови приспособления и др), за да бъдат достъпни за клиентите в най-разнообразни форми с еднакво ниво на точност.  Инструментите за сравнение на цени онлайн следва да се прилагат в съответствие с Насоките за достъпност на уеб съдържанието Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) и следва да гарантират, че няма пречки за извършване на сравнението.

Овластяване на клиентите

ИСЦ  трябва да предлага инструменти за навигация, като възможност за филтриране или алтернативни функции за класиране, базирани на основни характеристики на изброените продукти, и по този начин да помагат на клиентите да избират най-добрите оферти за тях. Класирането по подразбиране трябва да се основава на ценови критерии. 

ИСЦ  следва да гарантира прозрачност относно критериите, на които се основават навигационните инструменти. Когато инструментите за навигация се основават на субективни параметри, включително рейтинги, ИСЦ следва ясно да оповестява естеството на параметъра и произхода на базисните данни, за да се благоприятства осведомеността на потребителите.

Доставчиците на услугата за сравняване на цени следва да обмислят как най-добре да дадат възможност на клиентите да използват услугите им и те да могат да правят подходящ избор, отговарящ на техните нужди.  Допълнително на  клиентите може да бъде предоставена основна информация за функционирането на пазара, пазарна информация свързана с развитието на цените и връзки с други полезни независими източници на информация. 

Доставчиците на услугата за сравняване на цени  следва да гарантират, че цялата информация, предоставена на клиентите, е ясно написана и представена. Използването на последователни или стандартизирани термини и език в рамките на ИСЦ може да помогне за подобряване на разбирането.

Бъдещо развитие

ИСЦ следва да бъде отворен за иновации, за да се адаптира и отразява развитието на пазара на енергия: прилагане на интелигентно измерване, навлизането на електрически превозни средства, нови модели на ценообразуване и нови бизнес модели (оптимизация на потреблението demand response, собствено производство на потребителите prosumers, агрегатори и др); потребителите да станат активни участници на енергийния пазар.

ИСЦ  следва да се адаптира към разработването и внедряването на интелигентни измервателни уреди, и да  могат да обработват данни от тях и по този начин да  предоставят на клиентите по-точни сравнения и анализи в зависимост от навиците им за потребление и, като цяло, от обстоятелствата, които могат да засегнат резултатите от сравнението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар