понеделник, 30 март 2020 г.

Държавна помощ: ЕК публикува списък с държави с временно непродаваеми рискове


Комисията информира, че измененя приложението към Съобщение на Комисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити

ЕК отчита, че внезапният епидемичен взрив от COVID-19 в първите месеци на 2020г. не само е довел до сериозна световна заплаха за общественото здраве, но също така предизвика големи сътресения в световната икономика и в икономиката на Съюза. В резултат на епидемичния взрив предприятията изпитват остра липса на ликвидност и техните условия за търговия са изложени на повишени финансови рискове. Работната група за експортно кредитиране към Съвета информира Комисията за оттегляне на частни застрахователи от пазара на краткосрочни експортни кредити и относно предстоящия недостиг на застраховане за покриване на всички икономически обосновани рискове по отношение на износа за всички държави по света, включително всички държави членки.

В този контекст, в съответствие с точка 35 от Съобщението Комисията проведе обществена консултация, за да оцени капацитета на частните застрахователи и презастрахователи на експортни кредити да покриват износа за държавите с продаваеми рискове и за да определи дали настоящите и очакваните пазарни условия могат да оправдаят временното Според последните макроикономически показатели в световната и европейската икономика е налице икономически спад вследствие на епидемичния взрив от COVID-19 и се очаква тази тенденция да продължи и в близко бъдеще. Въздействието на епидемичния взрив все още не е напълно отразено в настоящите държавни рейтинги. Като се вземат предвид прогнозните икономически показатели, може разумно да се очаква, че влошаването на държавните рейтинги ще настъпи в скоро време в резултат на предизвиканата от COVID-19 криза. Очаква се състоянието на корпоративния сектор да се влоши4, както и голяма корекция в прогнозите за растежана Комисията, в това число отрицателни цифри за растежа в сравнение със зимната прогноза за ЕС за 2020 г. (1,4%).

С цел да се помогне на икономиката на ЕС в контекста на епидемичния взрив от COVID-19, Комисията прие Временна рамка, която дава възможностна държавите членки да предоставят допълнителни мерки за подкрепа, като използват пълната гъвкавост на настоящите правила за държавната помощ. Тази гъвкавост може да е недостатъчна, за да се преодолеят бързо трудностите, пред които са изправени понастоящем предприятията и с които вероятно ще се сблъскат в най-близко бъдеще. Вместо това е необходим по-бърз отговор, за да се смекчат всички отрицателни последици вследствие на рязкото оттегляне на частни застрахователи от пазара на краткосрочни експортни кредити. Като се вземат предвид резултатите от обществената консултация, както и общите признаци на отрицателно въздействие на COVID-19 върху икономиката на Съюза като цяло, Комисията счита, че е налице общ недостиг на достатъчен частен капацитет за покриване на всички икономически обосновани рискове за износ към държави, класифицирани понастоящем като държави с продаваеми рискове. С оглед на тези обстоятелства Комисията разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени в приложението към Съобщението, като временно непродаваеми до 31 декември 2020г., в съответствие със срока на прилагане на Временната рамка. В съответствие с точка 36 от Съобщението Комисията ще прецени дали да удължи временното изключение три месеца преди края на 2020г.

Списък на държавите с продаваеми рискове

Комисията разглежда всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени по-долу, като временно непродаваеми до 31 декември2020г.
Белгия
Кипър
Словакия
България
Латвия
Финландия
Чешка република
Литва
Швеция
Дания
Люксембург
Обединено кралство
Германия
Унгария
Австралия
Естония
Малта
Канада


Няма коментари:

Публикуване на коментар