четвъртък, 12 март 2020 г.

Нова промишлена стратегия за увеличаване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб


На 10 март 2020 г. Комисията представи нова стратегия, чиято цел е да подпомогне европейската промишленост да застане начело на двойния преход към постигане на неутралност по отношение на климата и водеща позиция в цифровата област. Стратегията има за цел да стимулира конкурентоспособността на Европа и нейната стратегическа автономност в момент на разместване на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция.
С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската промишлена политика, който е здраво вкоренен в европейските ценности и традициите на социалния пазар. С него се определят редица действия за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и социалните партньори. Със специална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да се помогне на многобройните МСП в Европа да осъществяват стопанска дейност на единния пазар и извън него, да имат достъп до финансиране и да застанат начело на цифровия и екологичния преход. Днешните инициативи включват и конкретни мерки за преодоляване на пречките пред доброто функциониране на единния пазар — най-силният европейски актив, който дава възможност на всички европейски предприятия да се разрастват и да се конкурират в Европа и извън нея.
Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Европейската промишленост е двигателят на растежа и просперитета в Европа. Тя работи най-добре, когато черпи от истинските си ресурси: своите хора и техните идеи, способности, многообразие и предприемачески дух. Това е по-важно от всякога сега, когато Европа започва своя амбициозен екологичен и цифров преход в един по-нестабилен и непредвидим свят. Европейската промишленост разполага с всичко необходимо, за да застане начело на този преход и ние ще направим всичко възможно, за да я подкрепим.
Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: Европа има най-силната промишленост в света. Нашите предприятия — големи и малки — ни осигуряват работа, благоденствие и стратегическа автономност. Управлението на екологичния и цифровия преход и избягването на външните зависимости в нов геополитически контекст изискват радикална промяна, която трябва да започне незабавно.
Публикуваният  пакет за промишлената политика включва следните инициативи:
·         Нова промишлена стратегия
С цел затвърждаване на водещата позиция на Европа в промишлеността нова стратегия в тази област ще спомогне за реализирането на три основни приоритета: запазване на конкурентоспособността на европейската промишленост в световен мащаб и равнопоставени условия на конкуренция в ЕС и по света, постигане на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. и оформяне на цифровото бъдеще на Европа.
В стратегията се определят основните фактори за промишлената трансформация на Европа и се предлага всеобхватен набор от бъдещи действия, включително:

  • План за действие в областта на интелектуалната собственост с цел затвърждаване на технологичния суверенитет, насърчаване на равните условия на конкуренция, по-ефективна борба с кражбите на интелектуална собственост и адаптиране на правната уредба към екологичния и цифровия преход.
  • Тъй като европейските дружества дават най-доброто от себе си в условията на конкуренция, текущото преразглеждане на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, включително текущата оценка на контрола върху сливанията и проверката за пригодност на насоките за държавна помощ, ще гарантира, че европейските правила са пригодени към все по-цифровизираната и бързо променяща се икономика, която трябва да стане по-екологична и по-кръгова. 
  • Нуждаем се от лоялна конкуренция у дома и в чужбина. В допълнение към оптималното използване на набора от механизми за търговска защита Комисията ще приеме до средата на 2020 г. Бяла книга за преодоляване на нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии в единния пазар и за контролиране на чуждестранния достъп до обществени поръчки на ЕС и финансиране от ЕС. Въпросът, свързан с чуждестранните субсидии, ще бъде разгледан през 2021 г. в предложение за правен инструмент. Успоредно с това ще продължи работата в рамките на Световната търговска организация за усъвършенстване на световните правила за субсидиите за промишлеността и ще бъдат предприети действия за преодоляване на липсата на взаимен достъп до обществени поръчки в трети държави. 
  • Всеобхватни мерки за модернизация и декарбонизация на енергоемките промишлени отрасли, за насърчаване на устойчивата и интелигентната мобилност, за повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достатъчно и непрекъснато снабдяване с нисковъглеродна енергия на конкурентни цени. 
  • Повишаване на промишлената и стратегическата автономност на Европа чрез обезпечаване на снабдяването със суровини от изключителна важност посредством План за действие относно суровините от жизнена важност, както и с фармацевтични продукти въз основа на нова фармацевтична стратегия на ЕС, и чрез подкрепа за разработването на стратегически цифрови инфраструктури и главни базови технологии.
  • Алианс за чист водород с цел ускоряване на декарбонизацията на промишлеността и запазване на водещата позиция в промишлеността, последван от алианси на нисковъглеродните промишлени отрасли, на промишлените изчислителни облаци и платформи и на суровините
  • Допълнителни насоки и законодателство относно екологосъобразните обществени поръчки.
  •  Подновен акцент върху иновациите, инвестициите и уменията.
В допълнение към всеобхватния набор от действия, свързани както с хоризонтални, така и с конкретни технологии, Комисията систематично ще анализира рисковете и потребностите на различните промишлени екосистеми. При извършването на този анализ Комисията ще работи в тясно сътрудничество с приобщаващ и отворен форум на промишлеността, който ще бъде създаден до септември 2020 г. Той ще бъде съставен от представители на промишлеността, включително МСП, големите предприятия, социалните партньори, изследователите, както и държавите членки и институциите на ЕС. При необходимост ще се търсят знанията на експерти от конкретни сектори. Ежегодно провежданите от Комисията дни на промишлеността ще продължат да събират на едно място всички участници.
·         Нова стратегия за МСП
МСП имат основна роля в промишлената структура на Европа, като осигуряват две трети от работните места, и са от основно значение за успеха на новия промишлен подход. Стратегията има за цел да помогне на МСП да застанат начело на двойния преход, което означава също така да се осигури достъп до правилните умения.За да се изгради капацитетът на МСП за осъществяването на този двоен преход, Комисията ще подсили Европейската мрежа на предприятията със специални съветници по въпросите на устойчивостта. Тя също така ще разшири центровете за цифрови иновации, така че да обхванат всички региони в Европа, за да се даде възможност на МСП да интегрират цифровите иновации. Комисията ще открие и възможности за доброволческа дейност и обучения по цифрови технологии. За да се улесни дейността на МСП в рамките на единния пазар и извън него, Комисията предлага действия за премахването на регулаторните и практическите пречки пред стопанската дейност или разрастването. Като част от тези действия Комисията ще увеличи усилията си за осигуряване на своевременни плащания, по-специално чрез нова виртуална обсерватория, както и чрез алтернативно разрешаване на спорове. За да могат малките и средните предприятия (МСП) да започнат да предлагат акциите си на европейските борси, Комисията също така ще подкрепи създаването на фонд за първично публично предлагане за МСП в рамките на компонента за МСП на InvestEU. Освен това Комисията ще насърчава предприемачеството сред жените чрез стимулиране на инвестициите в ръководени от жени дружества и фондове. В допълнение Комисията приканва държавите членки да осигурят на дружествата помощ по модела „обслужване на едно гише“. Целта е Европа да се превърне в най-доброто място за започване на стопанска дейност и растеж. Комисията ще работи с държавите членки по стандарт на ЕС за национални схеми за стартиращи предприятия, за да се споделят и възприемат най-добрите практики за ускоряване на растежа на високотехнологичните МСП и стартиращите предприятия. С цел да се гарантира политическият ангажимент за тези мерки специален представител за МСП на ЕС на високо равнище ще осигурява чрез национални представители за МСП тясно партньорство и координация с държавите — членки на ЕС, както и с регионалните и местните органи. Освен това Комисията ще постави по-голям акцент върху аспекта на МСП в законодателството на ЕС.
·         Единен пазар, осигуряващ ползи за европейските предприятия и потребители
Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа и предоставя на европейските предприятия обширен вътрешен пазар. Той стимулира конкуренцията и търговията в рамките на ЕС. Той предоставя на гражданите на ЕС по-голям избор на стоки и услуги и повече възможности за заетост и предприемачество. За европейските дружества единният пазар е трамплинът, който им дава възможност да станат лидери на световната сцена.
Въпреки това европейците продължават да се сблъскват с препятствия, които им пречат да се възползват в пълна степен от потенциала на единния пазар. Прогнозите сочат, че премахването на тези препятствия би могло да донесе до 713 милиарда евро до края на десетилетието. В публикувания днес доклад относно пречките пред единния пазар се идентифицират многобройни пречки пред единния пазар от гледна точка на предприятията и потребителите в Европа. Посочени са първопричините за тези пречки: рестриктивни и сложни национални правила, ограничен административен капацитет, несъвършено транспониране на правилата на ЕС и тяхното неадекватно прилагане.
С оглед на преодоляването на тези пречки Комисията прие днес План за действие за по-добро прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар, чиято цел е да се премахнат пречките, произтичащи от нарушения на правото на ЕС. Планът за действие се основава на обновено партньорство между държавите членки и Комисията във връзка със споделената им отговорност да гарантират правилното прилагане и изпълнение на правилата на единния пазар. В този контекст с плана за действие се създава съвместна работна група на Комисията и държавите членки за засилване на сътрудничеството по въпросите на правоприлагането във връзка с единния пазар. От своя страна, Комисията ще подкрепи националните и местните органи в усилията им за правилно прилагане на европейското право и няма да се поколебае да предприеме решителни действия срещу нарушенията на правилата на единния пазар.

КОНТЕКСТ
ЕК напомня, че промишлеността има жизненоважна роля за икономическия растеж и просперитета на Европа. Европейската промишленост е световен лидер в много сектори, представлява 20 % от общата добавена стойност на ЕС и осигурява работни места за 35 милиона души в ЕС.
През март 2019 г. Европейският съвет призова за всеобхватна и дългосрочна стратегия за промишлената политика на ЕС, успоредно с интегриран подход за по-задълбочен и по-силен единен пазар. Необходимостта от нов курс за промишлеността в Европа е отразена в Политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, приоритетите, посочени от Европейския парламент и Стратегическата програма на Европейския съвет за периода 2019—2024 г., Европейския зелен пакт и Стратегията на Комисията за изграждане на цифровото бъдеще на Европа.

Повече информация

Няма коментари:

Публикуване на коментар