петък, 27 март 2020 г.

Съвместно изявление на членовете на Европейския съвет относно мерките за справяне с Пандемията от COVID-19


След неформалната видеоконференция на 26 март 2020 г. членовете на Европейския съвет приеха изявление относно действията на ЕС в отговор на епидемичния взрив от COVID-19, разширяването на ЕС, земетресението в Хърватия и положението по външните граници на ЕС.
Пандемията от COVID-19 представлява безпрецедентно предизвикателство за Европа и за целия свят. Тя налага спешни, решителни и всеобхватни действия на равнището на ЕС и на национално, регионално и местно равнище. Ще направим всичко необходимо, за да защитим гражданите и да преодолеем кризата, като същевременно запазим нашите европейски ценности и начин на живот.
Изявление за ограничаване на разпространението на вируса Европейският съвет
Ограничаване на разпространението на вируса
 1. По съвет на своите национални здравни власти всички държави членки предприеха решителни действия за ограничаване и забавяне на разпространението на вируса. Това усилие се основава на и се подкрепя от насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и препоръките на консултативната група към Комисията за COVID-19. При необходимост ще бъдат предоставени допълнителни насоки и ще продължим да следим развитието на събитията чрез интегрираните договорености на ЕС за реакция на политическо равнище при кризи (IPCR), задействани от хърватското председателство.
2. Засилихме контрола по външните си граници, като приложихме координирано временно ограничаване на неналежащите пътувания до ЕС. Ще направим своевременна оценка на ситуацията и ще решим дали да се удължи срокът на действие на тези мерки.
3. На местата, където е въведен временен контрол по вътрешните граници, ще гарантираме безпроблемно управление на границите за хора и стоки и ще запазим функционирането на единния пазар, въз основа на насоките на Комисията от 16 март 2020 г. и в съответствие с Кодекса на шенгенските граници и насоките на Комисията относно прилагането на зелените ленти за преминаване. Със съдействието на Комисията в спешен порядък ще разгледаме оставащите проблеми по отношение на гражданите на ЕС, които са блокирани по вътрешните граници на ЕС и са възпрепятствани да се завърнат в държавите си, както и на трансграничните и сезонните работници, които трябва да са в състояние да продължат основните си дейности, като същевременно се избягва по-нататъшното разпространение на вируса. Същото важи и за доставките на стоки и основни услуги, независимо дали по сухоземни, морски или въздушни пътища. Приканваме Комисията да докладва за положението преди следващата ни видеоконференция.
4. Твърдо ще противодействаме на дезинформацията с прозрачна, своевременна и основана на факти комуникация за действията, които предприемаме, и по този начин ще повишим устойчивостта на нашите общества. Комисията и върховният представител ще участват пълноценно и ще докладват на Съвета за съвместните ни усилия. Осигуряване на медицинско оборудване
5. Призоваваме Комисията да продължи да полага усилия и да ускори действията си в подкрепа на осигуряването на неотложно и адекватно предоставяне на медицинско оборудване в целия ЕС, което е най-належащият приоритетен въпрос. Държавите членки следва тясно да си сътрудничат в това отношение и да предоставят на Комисията своевременни и надеждни данни.
6. В сътрудничество с промишления сектор Комисията ще направи преглед на запасите, производството и вноса и ще предприеме действия за подобряване на положението. Комисията ще работи активно по съвместните инициативи за обществени поръчки за набавяне на лични предпазни средства, апарати за вентилация и консумативи за тестване. Отправяме искане към Комисията да проучи начини за ускоряване на процедурите в това отношение. При необходимост Комисията ще увеличи първоначалния бюджет за стратегическия резерв rescEU от медицинско оборудване, включително за интензивно лечение, ваксини и средства за лечение.
7. Приемането на решението относно разрешението за износ на лични предпазни средства следва да доведе до пълно и ефективно премахване на всички форми на вътрешни забрани или ограничения.
8. В контекста на препоръките на СЗО, неотложно трябва да се увеличи капацитетът за извършване на тестове, а държавите членки ще докладват на Комисията за положението. Насърчаване на научните изследвания
9. Ще направим всичко възможно, за да окажем подкрепа за научните изследвания, да координираме усилията и да потърсим полезни взаимодействия в европейската научна и научноизследователска общност, за да се достигне максималният потенциал на научните изследвания в целия ЕС. Вече бяха мобилизирани 140 млн. евро за 17 проекта, включително за ваксини. Ще работим също така и с ключовите си партньори, както бе посочено в неотдавнашните изявления на Г-7 и Г-20.
10. Необходимо е спешно споделяне на научна информация и сътрудничество както в рамките на ЕС, така и в световен мащаб във връзка с предизвикателството да се разработи ваксина във възможно най-кратък срок, която да се предостави на всички, нуждаещи се от нея, без каквито и да било географски ограничения. Ще увеличим и ускорим подкрепата си за европейските научноизследователски екипи и дружества в това отношение.
11. Приветстваме инициативите, предприети от Комисията, Европейския съвет по иновациите и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за предоставяне на финансова подкрепа за клиничния отговор и отговора на общественото здравеопазване на болестта COVID-19.
Изявление  за справяне със социално-икономическите последици
12. Напълно съзнаваме сериозността на социално-икономическите последици от кризата, предизвикана от COVID-19, и ще направим всичко необходимо, за да посрещнем това предизвикателство в дух на солидарност.
13. Подкрепяме решителните действия, предприети от Европейската централна банка, за да се осигурят благоприятни условия за финансиране във всички страни от еврозоната.
14. Приветстваме постигнатия напредък от Еврогрупата. На този етап приканваме Еврогрупата да ни представи предложения в рамките на две седмици. Тези предложения следва да отчитат безпрецедентния шок от COVID-19, който засяга всички наши държави, като нашият отговор ще бъде засилен при необходимост с понататъшни действия по приобщаващ начин, предвид развоя на събитията, така че да се осигури всеобхватен отговор.
15. Държавите членки предприеха значителни мерки за подкрепа на своите икономики и облекчаване на социалните проблеми и проблемите със заетостта. Ще използваме инструментите на ЕС, за да подкрепим техните действия в необходимата степен.
16. Държавите членки се нуждаят от гъвкавост, за да направят всичко необходимо. Временната рамка на Комисията за мерките за държавна помощ с цел подпомагане на икономиката при сегашната епидемия от COVID-19 представлява важна стъпка напред. Същото се отнася за безпрецедентното използване на общата клауза за дерогация по силата на Пакта за стабилност и растеж.
17. За преодоляване на последиците от кризата, съгласно предложението на Комисията за инициатива за инвестиции в реагирането срещу коронавируса ще бъдат предоставени 37 млрд. евро инвестиции по линия на политиката на сближаване. С предложеното изменение на фонд „Солидарност“ на ЕС този фонд ще може също да се използва при извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, каквато е епидемията от COVID-19. Очакваме тези предложения да бъдат приети бързо. Приветстваме готовността на Комисията да увеличи допълнително гъвкавостта и възможностите за използване на инструментите на ЕС.
18. Изразяваме също задоволство от приноса на групата на ЕИБ за мобилизирането на ресурси за банкови гаранции и инвестиции в полза на европейските дружества, поспециално малките и средните предприятия, включително чрез използването на бюджета на ЕС. Приканваме министрите на финансите да проучат без забавяне възможностите за засилване на цялостния отговор на групата на ЕИБ във връзка с короновируса.
19. Приветстваме насоките на Комисията относно скрининга на преките чуждестранни инвестиции и призоваваме държавите членки да предприемат всички необходими мерки за защита на стратегическите активи и технологии от чуждестранни инвестиции, които биха могли да застрашат легитимни цели на обществената политика. Това ще допринесе за стратегическата автономност на ЕС, по време на кризата и след това.
20. Пандемията от COVID-19 засяга хората и обществата по целия свят и ще окаже дългосрочно въздействие върху световната икономика и търговия. ЕС се ангажира с международно сътрудничество и многостранни решения за справяне с пандемията и последиците от нея. Той ще направи всичко необходимо да подпомогне държавите и обществата в борбата с кризата, предизвикана от COVID-19. Той също така ще направи всичко по силите си, за да се укрепи устойчивостта на глобалните интегрирани вериги за създаване на стойност и за доставки с оглед на тяхното адаптиране според необходимостта и да се смекчи отрицателното социално-икономическо въздействие на кризата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар