вторник, 31 март 2020 г.

Мерки за незабавно отпускане на средства заради COVID-19


На 31 март 2020 г. В Официален вестник на ЕС са публикувани два регламента свързани с подпомагане на държавите членки за преодоляване на влиянието на епидемията от коронавирус върху икономиката и здравето на гражданите на ЕС.
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2020/460 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 30 март 2020 година
за изменение на регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на техните икономики в отговор на избухването на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса)
С регламента се изменят правилата на структурните и инвестиционните фондове.
Инвестиционната инициатива в отговор на короновируса ще даде на държавите членки достъп до 37 млрд. евро от средствата за сближаване за укрепване на здравните системи, както и за подкрепа на малките и средните предприятия, краткосрочните схеми на работа и услугите в рамките на общността.
Около 8 млрд. евро от общата сума ще се осигури от неизразходваното авансово финансиране през 2019 г. по линия на структурните фондове. Новата мярка позволява на държавите членки да изразходват неизползваните средства за смекчаване на последиците от пандемията, вместо да ги връщат в бюджета на ЕС. Други 29 млрд. евро ще бъдат изплатени на ранен етап от суми, които иначе ще са дължими по-късно тази година.
Средствата ще бъдат предоставени от 1 февруари 2020 г. за покриване на вече направени разходи за спасяване на човешки живот и за защита на гражданите.
Държавите членки също така ще разполагат с повече гъвкавост, за да правят трансфери между програмите по политиката на сближаване с цел пренасочване на ресурси там, където е най-необходимо.
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) 2020/461 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 30 март 2020 година
за изменение на Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета с цел предоставяне на финансова помощ на държавите членки и на държавите, водещи преговори за присъединяване към Съюза, които са сериозно засегнати от тежка извънредна ситуация в областта на общественото здраве
С регламента  се изменя обхвата на фонд „Солидарност“ на ЕСза да включи в допълнение към природните бедствия и извънредните ситуации за общественото здраве. Това ще помогне на държавите членки и присъединяващите се страни да посрещнат непосредствените нужди на хората по време на пандемията от коронавирус.
Двата регламента влизат в сила от 1 април 2020 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар